Direkt till innehållet

Fysisk aktivitet på recept – FaR

Riktlinjer för FaR i Region Halland

  • Alla vårdgivare kan med fördel informera om fysisk aktivitet men förskrivning av FaR ska utföras av legitimerad personal.
  • Utforska nuvarande fysisk aktivitetsnivå genom att ställa öppna frågor, spegla och sammanfatta svaren (använd MI‐metoden)
  • FaR ordineras i enlighet med FYSS (för mer information se nedan)
  • Receptet ska vara individuellt anpassat i fråga om dosering och typ av aktivitet. Du kan som vårdgivare ge förslag på vilken typ av aktivitet som är lämplig vid just den diagnos man har, men patientens egna intressen styr också valet (för stöd att hitta lokala aktiviteter se nedan).
  • FaR ska förskrivas i VAS, se VAS-manual Fysisk aktivitet på recept. För förskrivare som inte har VAS kan receptblanketter beställas via www.sklkommentus.se.
  • Uppföljning sker via besök, telefon eller på annat sätt utifrån patientens behov.

FaR ordineras i enlighet med FYSS

FYSS ska användas som kunskaps- och beslutsstöd vid rådgivning om fysisk aktivitet och förskrivning av FaR. FYSS anger rekommendationer för hur man uppnår optimal medicinsk effekt vid en specifik diagnos. Val av aktivitet baserar sig på patientens hälsotillstånd, diagnos, funktionsnivå, förutsättningar (psykiska, kognitiva, ekonomiska, sociala, kulturella mm.) och intresse.

En lokal aktivitetskatalog kan ge ytterligare stöd

Till stöd för dig som förskrivare finns också en lokal aktivitetskatalog. Aktivitetskatalogen är inget beslutsstöd så som FYSS, men visar ett urval av de aktiviteter som finns i respektive kommun och kan därmed vara ett stöd för att hitta en lämplig lokal aktivitet.

Aktiviteterna i katalogen är indelade i tre nivåer. På nivå 1 finns subventionerade aktiviteter som passar den som behöver extra stöd och motivation att komma igång. Receptet skickas till angiven kontaktperson som bjuder in deltagaren till aktiviteten. Nivå 1 är avsedd att användas under en begränsad period. Det är du som förskrivare som bedömer om patienten är i fortsatt behov av nivå 1 efter en avslutad receptperiod. Nivå 2 och 3 innebär recept till ordinarie aktivitetsutbud respektive egenträning.

Rekommenderad åtgärd vid otillräcklig fysisk aktivitet

I Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder får rådgivande samtal med tillägg av skriftlig ordination, stegräknare och särskild uppföljning högst prioritet vid otillräcklig fysisk aktivitet hos vuxna.

Vem ska ha FaR?

Patienter som kan uppnå bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet. FaR används som komplement till eller ersättning för läkemedel, både i förebyggande och behandlande syfte. Patienten måste också klara fysisk aktivitet utanför hälso- och sjukvården. En förutsättning är att patienten är, eller under samtalets gång blir, beredd att förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet. Den fysiska aktiviteten kan utföras som en egenaktivitet och/eller som en organiserad aktivitet inom en förening eller hos annan aktör. Vardagsaktivitet och att bryta stillasittande kan vara en del av ordinationen.

Har ni frågor om FaR?

Region Halland samordnar FaR-verksamheten i samarbete med Hallands Idrottsförbund. För frågor kontakta:

Susanne Johansson, Region Halland

Tel. 070-205 07 79

Rauni Hannula, Hallands Idrottsförbund

Tel. 035-17 74 08

Relaterad information

Arbetsbeskrivning för FaR 2017

FYSS

VAS-manual Fysisk aktivitet på recept

Lokala aktivitetskataloger (under "Levnadsvanor")

Vårdriktlinje Region Halland – sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

FaR på 1177 Vårdguiden

Senast ändrad: