Direkt till innehållet

Sex mot ersättning

Kunskapsområdet sexuell utsatthet utvecklas snabbt och ny kunskap tillkommer kontinuerligt. Socialstyrelsen är en av några aktörer som tillhandahåller utbildningsmaterial för yrkesverksamma, som handlar om att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av sex mot ersättning.

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel

Som ett led i stödprocessen driver Jämställdhetsmyndigheten stödtelefon för yrkesverksamma. Där kan du få råd och vägledning när någon befinner sig i prostitution eller är utsatt för människohandel. Ring det nationella metodstödteamet på tel. 020-390 000 eller kontakta koordinatorn i regionen. Regionkoordinator för Halland tillhör Region Väst, kontaktuppgifter hittar du NMT webbplats.

Råd och stöd för vårdgivare

Du som möter våldsutsatta kvinnor i ditt arbete kan vara ett viktigt stöd och du är välkommen att ringa till Kvinnofridslinjen. Vi har öppet dygnet runt och du kan ringa oss oavsett var i Sverige du arbetar.

PrevenTell är en nationell hjälplinje vid oönskad sexualitet. Hit kan du som vårdgivare ringa för stöd och hänvisningsråd. Även personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa kan ringa hit. De får då möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor.

Pegasus riktar sig till personer som har erfarenhet av, eller funderingar kring, sex mot ersättning, och som är hbtqi-person mellan 15-25 år. De har en anonym chatt som heter Pegasuschatten och en stödverksamhet som heter Pegasus Råd & Stöd, där en kan prata med en kurator och få stöd i frågor och funderingar. Pegasus utbildar också yrkesverksamma som möter unga i sitt arbete.

Utbildning

Socialstyrelsen tagit fram två utbildningspaket som består av en webbutbildning och ett skriftligt utbildningsmaterial för att öka de yrkesverksammas medvetenhet om sexuella risksituationer som barn, unga och vuxna kan befinna sig i har.  Det ena paketet inriktar sig på stöd för barn och unga och det andra paketet inriktar sig på stöd för vuxna. Syftet är att ge lättillgänglig information om den senaste kunskapen inom området. Kunskap i form av dessa utbildningspaket finner du här.

Västra Götalands regionens Kunskapscentrum för sexuell hälsa driver SEXIT som är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd. SEXIT består av en förberedande utbildning, ett frågeformulär och en handbok som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet. Genom ett strategiskt arbete kan prevention, vård och stöd relaterat till STI, oplanerade graviditeter och våld förbättras, och en jämlik vård säkerställas. Målgruppen för projektet är primärt ungdomsmottagningar men även elevhälsa och barn- och ungdoms psykiatrin pilottestar verktyget.

Vill ni börja med SEXIT? Ansvariga rekommenderar alla som ska arbeta med SEXIT att gå den specialframtagna endagsutbildningen och ambitionen är att kunna erbjuda den till alla som önskar, både i Västra Götalandsregionen och andra delar av landet, kostnadsfritt eller till självkostnadspris. Alla som går utbildningen får en tryckt version av SEXIT handboken. Du hittar svaren på de vanligaste frågorna och kontaktuppgifter om SEXIT här. Allt material är fritt att använda.

Senast ändrad: