Direkt till innehållet

Suicidprevention – att förebygga självmord

Här kan du hitta samlad information om det samordnade suicidpreventiva arbetet i Halland. Här kan du också hitta länkar till andra viktiga aktörer inom det suicidpreventiva området, till mer information och till stödlinjer.

Tillsammans förebygger vi suicid - en regional handlingsplan för suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem som innebär såväl förlust av människoliv som påfrestningar för närstående, efterlevande och omgivningen i stort.

Representanter från hälso- och sjukvård, kommuner, regional utveckling, myndigheter, civilsamhälle och brukarorganisationer har tillsammans tagit fram en Regional handlingsplan för suicidprevention i Halland.

Det suicidförebyggande arbetet innefattar åtgärder på både samhälls- och individnivå. Syftet med handlingsplanen är att bygga strukturer för ett långsiktigt, hållbart och samordnat suicidpreventivt arbete i Halland. På sikt är målet att antalet suicid och suicidförsök i Halland ska minska. Handlingsplanen ersätter inte verksamheternas egna suicidpreventiva arbete utan ska fungera som ett verksamhetsstöd som bidrar till ökad samordning och likvärdighet. En regional samordnarfunktion har inrättats för att tillsammans med verksamheterna implementera handlingsplanen.

Den regionala handlingsplanen för suicidprevention hittar du i vänsterfliken under Styrande dokument.

 Senast ändrad: