Direkt till innehållet

Våld i ungas relationer

Enligt forskning innebär våld i ungas relationer flera negativa konsekvenser för de som utsatts, som till exempel depression, självmordstankar, narkotika- och alkoholbruk och fysisk ohälsa. En enkätstudie som handlade om våld mot kvinnor i Europa visade att unga kvinnor var mer utsatta för olika typer av partnervåld än äldre kvinnor. (Brå: Brott i nära relationer bland unga, kortanalys 6/2018)

På Nationellt Centrum för Kvinnofrids webbsida står det att "nästan var femte ung person (18 procent) i åldern 16–24 år, uppger att de någon gång varit utsatta för systematiska kränkningar och förödmjukelser, försök till inskränkningar i friheten, hot, trakasserier, misshandel eller sexualbrott av en nuvarande eller tidigare partner. Bland tjejerna uppger 23 procent att de utsatts, jämfört med 14 procent av killarna. Vanligast är psykiskt våld; 21 procent av tjejerna och knappt 12 procent av killarna uppger att de utsatts." Att hälso- och sjukvården arbetar med att fånga upp och erbjuda adekvat hjälp till utsatta ungdomar är därför väldigt angeläget.

"Mäns våld mot kvinnor börjar med killars våld mot tjejer." (ungarelationer.se)

 

Relaterade externa sidor:

Ungdomars utsatthet för våld - Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) 

Brott i nära relationer bland unga (bra.se)

Våld i ungas parrelationer - rapport från BRÅ

Våld i ungas nära relationer — Stiftelsen 1000 Möjligheter (1000mojligheter.se)

Unga relationer

 

Senast ändrad: