Direkt till innehållet

04 03 Hjälpmedel vid andningsbehandling

04 03 06  INHALATORER

Förskrivare: Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i allergologi,  lungmedicin, barn- och ungdomsmedicin, öron-, näs- och halssjukdomar eller läkare verksamma inom palliativ medicin.

Indikation

Astma.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Cystisk fibros.

04 03 12  RESPIRATORER

Förskrivare: Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i lungmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.

04 03 15  VENTILATORER

Förskrivare: Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i lungmedicin, anestesiologi eller barn- och ungdomsmedicin.

Anvisning

Behandling med respirator/ventilator i hemmet kan vara aktuell för personer med respiratorisk insufficiens med underventilering (koldioxidansamling) som dominerande problem. Detta gäller i första hand personer med sviktande andningsfunktion på grund av neuro-muskulär sjukdom/skada, bröstkorgsdeformitet eller kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Ansvar

Förskrivaren har ansvaret att bevaka:

 • att avsedd effekt för brukaren uppnås efter leverans.
 • att nödvändiga instruktioner finns för utrustningens användning.
 • att utrustningen får kontinuerligt underhåll i erforderlig omfattning.
 • att brukaren, anhörig, vårdare eller annan personal har erforderlig kunskap om utrustningen samt kan använda och sköta den på avsett sätt.

  Kontroll av respiratorer/ventilatorer ska ske återkommande av specialutbildad personal.

04 03 18 OXYGENUTRUSTNING, OXYGEN- KONCENTRATORER

Förskrivare: Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i lungmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.

Anvisning

Kan förskrivas till personer med obstruktiv lungsjukdom och andra sjukdomar med kronisk hypoxi.

Före beslut om långtidsoxygenbehandling ska personen vara optimalt behandlad med bronkit-dilaterande farmaka, diuretika, ev steroider och ska ha befunnit sig i stabilt skede minst 3 veckor för ställningstagande. Om arteriella PO2 vid luftandning då fortfarande är lägre än 8 - 7,3 KPA, föreligger indikation för långtidsoxygenbehandling.

Kontinuerlig uppföljning och bedömning är nödvändig.

Rökstopp är ett krav för en framgångsrik långtidsoxygenbehandling.

Behandlingen ska ges kontinuerligt i minst 18 tim/dygn. Intermittent oxygenbehandling är kontraindicerad.

Personens psykosociala situation ska bedömas. Personens förmåga att acceptera, förstå och handha oxygenbehandling ska värderas. Brandrisken måste beaktas.

Kan också förskrivas till personer med Hortons huvudvärk eller patienter i palliativt skede för intermittent bruk.

Ansvar

Beträffande ansvar för medicinteknisk utrustning gäller för oxygenbehandling i hemmet följande:

Förskrivaren har ansvaret att bevaka:

 • att avsedd effekt för brukaren uppnås efter leverans.
 • att nödvändiga instruktioner finns för utrustningens användning.
 • att utrustningen får kontinuerligt underhåll i erforderlig omfattning.
 • att gällande inställningsvärden finns noterade hos brukaren.
 • att brukaren, anhörig, vårdare eller annan personal har erforderlig kunskap om utrustningen samt kan använda och sköta den på avsett sätt.
 • för oxygenutrustning i hemmet gäller samma regler som för motsvarande medicinsk utrustning på sjukhus.
 • Förbrukningsmaterial såsom näsgrimma tillhandahålls via distriktssköterska.

Syrgassköterskans uppgift är att på uppdrag av läkaren installera oxygenutrustningen tillsammans med brukaren, anhörig eller vårdare.

Syrgassköterskan ska gå igenom handhavandet och säkerhetsföreskrifterna tillsammans med nämnda personer.

MTA Hjälpmedel ansvarar för att det sker ett förebyggande underhåll av oxygenkoncentratorer.

04 03 21  SLEMSUGAR

Förskrivare: Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar, lungmedicin samt barn- och ungdomsmedicin.

Anvisning

Slemsugar är avsedda för personer med långvarigt behov av sekreteliminering eller för personer med kanyl. Förutom traditionella slemsugar ingår här även produkter som underlättar upphostning av sekret.

Ansvar

Förskrivaren har ansvaret att bevaka:

 • att avsedd prestanda är tillräcklig för brukaren.
 • att nödvändiga instruktioner finns för utrustningens användning.
 • att utrustningen får kontinuerligt underhåll i erforderlig omfattning.
 • att brukaren, anhörig, vårdare eller annan personal har erforderlig kunskap om utrustningen samt kan använda och sköta den på avsett sätt.
 • Förbrukningsmaterial såsom katetrar erhålles via distriktssköterska.

04 03 27 CPAP-UTRUSTNING

(CPAP=Continuos Positive Airway Pressure)

Förskrivare: Läkare anställd vid Hallands sjukhus med specialistkompetens i öron-, näs- och halssjukdomar, lungmedicin eller barn- och ungdomsmedicin.

Anvisning

Behandling med CPAP-utrustning ges till personer med sömnapnésyndrom, dvs verifierade sömnapnéer och sjukdomssymptom som kan hänföras till apnéerna.

Alternativa behandlingsmetoder ska diskuteras innan förskrivning.

Senast ändrad: