Direkt till innehållet

06 12 Nedre extremitetsortoser

Här ingår det som vi i dagligt tal benämner som: Pelotter, valvkuddar, hålfotsinlägg, nattskenor, dorsalskenor, oledade-och ledade fotledsortoser, oledade- och ledade knäledsortoser med eller utan lås, oledade helbensortoser, ledade helbensortoser med eller utan lås, oledade- och ledade höftortoser, von Rosenskenor, luxationsbyxor, helbensortoser med båldel, ståskal, frakturortoser, post op ortoser, elastiska ortoser och thermoortoser.

06 12 03 FOTORTOSER (FO)

Omfattar hela eller del av foten.

06 12 06 FOTLEDSORTOSER (AFO)

Omfattas av fotled och hela eller del av foten.

06 12 09 KNÄORTOSER (KO)

Omfattar knäled.

06 12 12 HELBENSORTOSER (KAFO)

Omfattar knäled, fotled och hela eller del av foten.

06 12 15 HÖFTLEDSORTOSER (HPO)

Omfattas av höftled.

06 12 18 HELBENSORTOSER MED BÄCKENBYGEL (HIKAFO)

Omfattas av höftled, knäled, fotled, och hela eller del av foten.

Anvisningar 06 12 03 - 06 12 18

Förskrivare

Gäller 06 12 03 - 06 12 18

L med specialistkompetens i ortopedi, neurologi, reumatologi, medicinsk rehabilitering och överläkare verksam inom medicinsk habilitering.

Förskrivningsrätt och/eller uppföljning kan delegeras till annan befattningshavare av verksamhetschef och av överläkare vid medicinsk habilitering.

Anvisning

Kan förskrivas till följande diagnoser och tillstånd:

Polio, kronisk ledsjukdom inklusive polyarthrit och grav artros - helst röntgenverifierad, neurologiska sjukdomar, hemiparatetraplegi, cerebral pares, diabetes riskgrupp 2-4, kärlsjukdom, kongenital fotdeformitet, grava förvärvade fotdeformitet, grava felställningar fraktur och posttraumatiska tillstånd samt akuta ADL-hindrande tillstånd. Pre- och postoperativt.

Ortos kan även inkludera fotbeklädnad.

Egenavgift: För mjuka ortoser utan funktionell skena 100 kr.

Senast ändrad: