Direkt till innehållet

Projekt – Poliklinisk behandling med intravenösa antibiotika

På denna sida finns information och dokument som relaterar till Poliklinisk behandling av med intravenösa antibiotika – ett aktuellt projekt för utveckling av läkemedelsfrågor.

Detta är ett samarbetsprojekt mellan Infektionskliniken Hallands sjukhus, Närsjukvården Halland och Regionkontoret. Samarbetsprojektet har prioriterats av Hälso- och sjukvårdsdirektören och förvaltningscheferna för de två vårdförvaltningarna och därefter kommit till stånd genom ett förvaltningsövergripande beslut på Ledningsgrupp Vård (LGV).

För dig som hanterar en patient inom projektet:

Bakgrund

Projektet tar avstamp i Vårdprogram för infektiös endokardit (IE) från Svenska Infektionsläkarföreningen, som anger selektion av patienter, antibiotikaval och praktiska förutsättningar som krävs för genomförande av poliklinisk intravenös antibiotikabehandling. Infektiös endokardit är ett allvarligt tillstånd med ca 10 % mortalitet i Sverige (Svenska endokarditregistret 1995–2015) och som idag medför lång vårdtid på sjukhus, med behandlingstid på mellan 2–6 veckor (median 32 dagar). De två första veckorna måste alltid behandling ske på sjukhus, men därefter finns evidens för poliklinisk behandling om vissa kriterier är uppfyllda och poliklinisk behandling förordas i aktuellt vårdprogram. Trots detta får endast drygt 20 % av patienterna i Sverige poliklinisk intravenös behandling närmare hemmet.

Att hitta vägar för att erbjuda poliklinisk behandling till patienter med intravenösa antibiotika är avsett att vara ett steg i arbetet med att hitta alternativa sätt att hantera läkemedelsförsörjning och läkemedelsadministrering i förflyttningen till Nära vård.

Att projektet utgår från just denna patientgrupp beror på att den är liten och väldefinierad, vilket underlättar projektet. Förhoppningen är att identifierade arbetssätt i förlängningen på något sätt kan användas så att flera läkemedel kan beställas närmare patienten, utöver intravenös antibiotika även till exempel intravenöst järn, intravenösa bisfosfonater och TPN med tillsatser.

 

Planerad utformning av projektet

Enligt nuvarande inriktning i projektet kommer patienterna att få sin inledande behandling på sjukhus som normalt, men patienter som uppfyller inklusionskriterierna för projektet kommer att gå in i en standardiserad hantering för att erbjudas poliklinisk behandling.

Beroende på patientens förutsättningar kommer den polikliniska behandlingen ges antingen som:

  • daglig infusion i hemmet med elastomerisk läkemedelspump som sköts av patienten själv

eller

  • daglig infusion på en vårdcentral.

 

Figur 1. Projektflöde för patient som erbjuds poliklinisk behandling av intravenösa antibiotika.

 

Presentationer och rapporter

Här kan du ta del av de presentationer som har hållits gällande projektet.

Projektdokument

Nedan kan du som antingen hanterar en patient inom projektet eller är involverad i projektet på något annat sätt hitta relevanta projektdokument.

Manualen och bilagorna kommer att uppdateras under projektets gång, så det rekommenderas inte att skriva ut och spara dem.

De senaste versionerna nås alltid från den här sidan.

Arbetsgrupp

Den arbetsgrupp som håller i projektet Poliklinisk behandling av endokardit består av:

  • Karin Holmgren, verksamhetschef Infektionskliniken, Hallands sjukhus
  • Linda Landelius, läkemedelsstrateg, Regionkontoret
  • Magnus Bengtsson, läkemedelsstrateg, Regionkontoret
  • Patrik Olsson, verksamhetschef Läkemedel Halland, Hallands sjukhus
  • Peter Fredriksson, verksamhetsutvecklare Närsjukvården Halland
  • Per Bilén, controller, Regionkontoret
  • Åsa Ashton, apotekare Läkemedel Halland, Hallands sjukhusSenast ändrad: