Direkt till innehållet

Arbetet med sjukskrivning

På denna sida hittar du stöd och information om de områden som är nu ingår i arbetet med sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen såväl nationellt som i Region Halland.

Staten satsar medel för att landstingen ska prioritera arbetet med sjukskrivningsprocessen. Det sker genom en nationell överenskommelse ”En effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess”.
Den senaste överenskommelsen gäller för 2017-18.
Halland har sedan starten av arbetet 2006 haft ett i jämförelse med riket, ett lågt ohälsotal, men har samma procentuellt höga sjukskrivningstal för kvinnor jämfört med män som nationellt. Det nationella målet att halvera ohälsotalet nåddes 2010 men sedan 2011 har sjukskrivningarna (sjukpenningtalet) ökat igen såväl regionalt som nationellt. Det är främst den psykiska ohälsan som ökar.
Försäkringskassan har tillsammans med Socialdepartementet satt upp ett mål om ett sjukpenningtal på i snitt 9,0 för Sverige år 2020. För Hallands del ligger det målet på 8,8.

Om innehållet
Senast ändrad: