Direkt till innehållet

Arbetsgivarkontakt 2019

Möjlig ersättning för fortsatt utvecklingsarbete för hälso- och sjukvårdens kontakter med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen 2019. Under 2019 kan vårdvalsenheterna ansöka om ersättning för kontakter med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen som är initierade av hälso- och sjukvården. Avsikten med kontakten är i första hand att uppmärksamma arbetsgivaren på att det kan finnas behov av att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser för en aktualiserad patient och därigenom underlätta återgång i arbete efter samtycke från patient.

Syftet med ersättningen är att stimulera ökade kontakter med arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen som en åtgärd för att öka patienters förutsättningar att återgå i arbete.

Förutsättningar för ansökan

  • Arbetsgivarkontakten ska vara kopplad till behandlings- och/eller rehabiliteringsinsatser i form av KBT, PDT, IPT – behandling eller aktiv specifik träning ledd av sjukgymnast. Arbetsgivar/AF-kontakten ska inkludera minst 5 behandlingstillfällen och behöver inte vara slutförd vid ansökan.
  • Målgruppen för insatserna är fortsatt personer med lindrig eller medelsvår depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa samt personer med långvarig benign smärta från nacke, axlar och rygg. Se angivna diagnoskoder.
  • Ansökan gäller patienter mellan 16-67 år som är anställda eller inskrivna på Arbetsförmedlingen.
  • Ersättningen är 3000 kr/patient och gäller endast en ansökan per patient under 2019.
  • Särskild ansökningsblankett (Ansökan för arbetsgivar/Arbetsförmedlings-kontakt 2019) ska användas och sändas till Regionkontoret.

Kontakt

Kontakta Katarina.larborn@regionhalland.se för att erhålla blankett.
Lägg ansökningsblanketten/er i ett förslutet kuvert och stoppa det i ett internkuvert (ska inte häftas). Adressera internkuvertet till Katarina Larborn, Regionkontoret.

Utbetalning av ersättning

Ersättning för kontakt betalas ut månadsvis i samband med utbetalning av hälso- och sjukvårdsersättningen.

Aktuella diagnoskoder som är kopplade till behandlingar och ansökan om arbetsgivar/Arbetsförmedlingskontakt 2019

Riktlinjerna från SKL och överenskommelsen för möjlig utbetalning av ersättning för arbetsgivarkontakt omfattar personer med långvarig benign smärta från nacke/axlar/rygg.

Diagnoser kopplade till successiv träning ledd av sjukgymnast

F45.4 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom
M53.0 Cervikokraniellt syndrom
M53.0 Cervikobrachiellt syndrom
M54.2 Cervikalgi
M54.4 Lumbago med ischias
M54.5 Lumbago
M54.6 Thoracalgi
M54.9 Ryggvärk, ospecificerad
M75.1 Rotatorcuffsyndrom i skulderled
M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerat
M77.9 Smärta i muskelfästen/senor/bindväv kring axelled
M79.1 Myalgi (muskelsmärta i nacke, axlar, rygg)
M79.7 Fibromyalgi
R52.2C Långvarig smärta utan känd orsak
R52.9 Generaliserad smärta (inte kriterier för fibromyalgi)
T91.9A Sena effekter av whiplashskada (nack-skuldervärk)

Diagnoser kopplade till samtalsbehandling genomförd av samtalsterapeut med steg 1 i KBT, PDT alternativt genomförd av psykolog eller psykoterapeut

Depression
F32.0 Lindrig depressiv episod
F32.1 Medelsvår depressiv episod
F32.9 Depressiv episod, ospecificerad
F33.0 Recidiverande depression, lindrig episod
F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod
F33.9 Recidiverande depression, ospecificerad

Ångest
F41.1 Generaliserat ångesttillstånd
F41.2 Blandad ångest och depressionstillstånd
F41.3 Andra blandade ångesttillstånd
F41.4 Andra specificerade ångesttillstånd
F41.9 Ångesttillstånd ospecificerat.

Stressrelaterade diagnoser
F43.0 Akut stressreaktion
F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom
F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress
F43.8W Utmattningssyndrom

Om innehållet
Senast ändrad: