Direkt till innehållet

Arbetsgivarkontakt 2020

Möjlig ersättning för fortsatt utvecklingsarbete för hälso- och sjukvårdens kontakter med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen 2020. Under 2020 kan vårdvalsenheterna ansöka om ersättning för kontakter med arbetsgivare och Arbetsförmedlingen som är initierade av hälso- och sjukvården. Avsikten med kontakten är i första hand att uppmärksamma arbetsgivaren på att det kan finnas behov av att anpassa arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller rehabiliteringsinsatser för en aktualiserad patient och därigenom underlätta återgång i arbete efter samtycke från patient.

Syftet med ersättningen är att stimulera ökade kontakter med arbetsgivare eller Arbetsförmedlingen som en åtgärd för att öka patienters förutsättningar att återgå i arbete.

Förutsättningar för ansökan

  • Arbetsgivarkontakten ska vara kopplad till behandlings- och/eller rehabiliteringsinsatser i form av KBT, PDT, IPT – behandling eller aktiv specifik träning ledd av sjukgymnast. Arbetsgivar/AF-kontakten ska inkludera minst 5 behandlingstillfällen och behöver inte vara slutförd vid ansökan.
  • Målgruppen för insatserna är fortsatt personer med lindrig eller medelsvår depression, ångest eller stressrelaterad ohälsa samt personer med långvarig benign smärta från nacke, axlar och rygg. Se angivna diagnoskoder.
  • Ansökan gäller patienter mellan 16-67 år som är anställda eller inskrivna på Arbetsförmedlingen.
  • Ersättningen är 3000 kr/patient och gäller endast en ansökan per patient under 2020.
  • Särskild ansökningsblankett (Ansökan för arbetsgivar/Arbetsförmedlings-kontakt 2020) ska användas och sändas till Regionkontoret.

Kontakt

Kontakta Katarina.larborn@regionhalland.se för att erhålla blankett.

Lägg ansökningsblanketten/er i ett förslutet kuvert och stoppa det i ett internkuvert (ska inte häftas). Adressera internkuvertet till Katarina Larborn, Regionkontoret.

Utbetalning av ersättning

Ersättning för kontakt betalas ut månadsvis i samband med utbetalning av hälso- och sjukvårdsersättningen.

Aktuella diagnoskoder som är kopplade till behandlingar och ansökan om arbetsgivar/Arbetsförmedlingskontakt 2020

Riktlinjerna från SKL och överenskommelsen för möjlig utbetalning av ersättning för arbetsgivarkontakt omfattar personer med långvarig benign smärta från nacke/axlar/rygg.

Diagnoser kopplade till successiv träning ledd av sjukgymnast

F45.4 Kroniskt somatoformt smärtsyndrom

M53.0 Cervikokraniellt syndrom

M53.0 Cervikobrachiellt syndrom

M54.2 Cervikalgi

M54.4 Lumbago med ischias

M54.5 Lumbago

M54.6 Thoracalgi

M54.9 Ryggvärk, ospecificerad

M75.1 Rotatorcuffsyndrom i skulderled

M75.9 Sjukdomstillstånd i skulderled, ospecificerat

M77.9 Smärta i muskelfästen/senor/bindväv kring axelled

M79.1 Myalgi (muskelsmärta i nacke, axlar, rygg)

M79.7 Fibromyalgi

R52.2C Långvarig smärta utan känd orsak

R52.9 Generaliserad smärta (inte kriterier för fibromyalgi)

T91.9A Sena effekter av whiplashskada (nack-skuldervärk)

Diagnoser kopplade till samtalsbehandling genomförd av samtalsterapeut med steg 1 i KBT, PDT alternativt genomförd av psykolog eller psykoterapeut

Depression

F32.0 Lindrig depressiv episod

F32.1 Medelsvår depressiv episod

F32.9 Depressiv episod, ospecificerad

F33.0 Recidiverande depression, lindrig episod

F33.1 Recidiverande depression, medelsvår episod

F33.9 Recidiverande depression, ospecificerad

Ångest

F41.1 Generaliserat ångesttillstånd

F41.2 Blandad ångest och depressionstillstånd

F41.3 Andra blandade ångesttillstånd

F41.4 Andra specificerade ångesttillstånd

F41.9 Ångesttillstånd ospecificerat.

Stressrelaterade diagnoser

F43.0 Akut stressreaktion

F43.1 Posttraumatiskt stressyndrom

F43.8 Andra specificerade reaktioner på svår stress

F43.8W Utmattningssyndrom

Senast ändrad: