Direkt till innehållet

Tillfälliga förändringar till följd av covid-19

Med anledning av coronaviruset och den hårda belastning som råder inom hälso- och sjukvård har Regeringen tagit beslut i samråd med myndigheter och andra samverkansparter om ändrade krav som är kopplade till sjukskrivningsprocessen. Här finns samlad information kring försäkringsmedicinska bedömningar, intygskrav och sådant som kan förändra hälso- och sjukvårdens arbete. Vi hänvisar framförallt till myndigheternas webbsidor där den senaste informationen finns.

Förändrade förordningar

Förordning om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:195) Tillämpas från och med 13 mars 2020

Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:582) Tillämpas från och med 1 juli 2020

Förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 Tillämpas från och med 1 juli 2020

Regeringen har beslutat att flera covid-19-relaterade åtgärder inom socialförsäkringen förlängs till och med den 31/12 2020

Detta berör hälso- och sjukvården främst vid intygsrelaterat arbete inom följande områden:

  • Uppskjutet krav på läkarintyg
  • Ersättning för föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka
  • Ersättning till riskgrupper
  • Ersättning till vissa anhöriga till personer i riskgrupp

Regeringens pressmeddelande: Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av nya coronaviruset

Smittbärarpenning till hushållskontakter

Behandlande läkare för den som fått positivt provsvar ansvarar för smittspårning och har i uppdrag att skriva intyg för smittbärarpenning till hushållskontakter. Intyget ska skrivas från dag 1 efter provtagningsdatum och 7 dagar fram.

Se rutin Smittspårning covid-19

Hantering av intyg till riskgrupper för covid-19

Region Halland har nu fått direktiv från Försäkringskassan hur de önskar att intygen ska utfärdas för personer som ämnar att söka ersättning då de tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen eller är anhörig och arbetar som personlig assistent alternativt har närståendepenning. I första hand hänvisar vi till Försäkringskassan, coronaviruset där de även tagit fram separat information kring dessa intyg för inom hälso- och sjukvården.

Intyget som ska användas är sedvanligt läkarintyg för sjukpenning (FK7804) via Webcert och det läkaren intygar är att patient tillhör riskgrupp. Intyget ska innehålla diagnos och diagnoskod, vilken riskgrupp personen tillhör samt vad uppgifterna grundar sig på (personlig kontakt, telefon, journaluppgifter etc.). De elektroniska intygen har obligatoriska fält och behöver hanteras enligt ifyllnadsstödet. För utförlig information kring ifyllnad följ länk till Försäkringskassans information och ifyllnadsstöd kring intyg för vårdgivare scrolla ner till läkarintyg 7804 (via Webcert).

Intyg till föräldrar som vill söka förebyggande tillfällig föräldrapenning för barn som varit allvarligt sjuka, har inga förändringar gjorts utan läkare behöva bedöma och skriva läkarutlåtande FK 7436 där det framgår att barnet behöver skyddas från smitta av covid-19.

Möjlighet för vårdverksamheter att få ersättning för intyg kopplat till covid-19

Region Halland ämnar att ansöka om ersättning från staten för merkostnader i samband med intygsskrivning vid covid-19 enligt Förordning (2020:193) om statsbidrag till regioner och kommuner för att ekonomiskt stödja verksamheter inom hälso- och sjukvård respektive socialtjänst till följd av sjukdomen covid-19

För att vårdverksamheter anslutna till VAS skall ges möjlighet att ta del av en eventuell ersättning behöver varje utfärdat intyg kopplat till ovanstående grupper registreras utifrån rutin kodning och registrering i samband med covid-19 med en specifik besöksorsak Intyg Covid-19 (finns på alla VAS-kliniker from 200707) och nedanstående hantering vid registrering i VAS. Uppgifterna kommer hämtas automatiskt från VAS utifrån registrering.

Intyg till FK är avgiftsfria för patient.

Om undersökning krävs för att läkare ska kunna göra en bedömning för att utfärda intyget tas vanlig patientavgift ut för läkare 200/300.

Vårdverksamheter som ej använder VAS

Vårdverksamheter som inte har tillgång till VAS behöver inkomma med underlag om antal utfärdade intyg för ovanstående patientgrupper för att kunna ta del av eventuell ersättning från staten. På anmodan skall vårdverksamheterna kunna redovisa med patient id för vilka patienter som intyg utfärdats för. Redovisning av antal intyg kommer efterfrågas från Regionkontoret under hösten.

Ersättning för riskgrupper och ersättning till anhöriga

som till viss del arbetar som personlig assistent eller har närståendepenning för att vårda någon i riskgrupp (behöver avstå från att förvärvsarbeta utanför hemmet för att skydda riskpatient)

Regeringen beslutade om en ny ersättning för personer (anställda, egna företagare och behovsanställda med inbokade arbetspass) som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19. Det krävs ett läkarintyg som styrker att patient tillhör någon av riskgrupperna för covid-19. Ersättning lämnas med som mest 804 kronor per dag under 184 dagar. Förordningsändringen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till 31 december 2020.

Regeringen har också beslutat om att smittbärarpenning kan lämnas till anhöriga som arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för vård av närstående i samma hushåll och som utöver det, även arbetar.

Det finns inget krav på någon sjukpenninggrundande inkomst för att kunna få rätt till ersättningarna och möjligheten att ansöka om ersättningarna öppnar 24 augusti 2020, meddelar Försäkringskassan.

Ersättning för förebyggande tillfällig föräldrapenning

för föräldrar till barn som har varit allvarligt sjukt

Regeringen beslutade även att föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få förebyggande ersättning för vård av barn om de behöver avstå från att arbeta. Ett barn bedöms vara allvarligt sjukt när det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter eller i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Förebyggande ersättning för vård av barn kan sökas från och med 1 juli 2020 och som längst till och med 31 december 2020.

Hälso- och sjukvården kommer via läkare behöva bedöma och skriva läkarutlåtande FK 7436 där det framgår att barnet behöver skyddas från smitta av covid-19.

Sjukpenning

Beslut att ta bort krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Beslutet innebär att regeringen förlänger den intygsfria tiden till 14 dagar för alla nya sjukskrivna. Patienter med arbetsgivare som omfattas av sjuklönelagen (1991:1047) behöver inte styrka sin nedsättning på 8:e sjukdagen utan behöver intyg först från 15:e sjukdagen, oavsett nedsättning.

Beslutet omfattar även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Kompletteringar på läkarintyg

Försäkringskassan har i högre grad återgått till normala handläggningsrutiner och tar nödvändig kontakt med vårdgivare i handläggningen av sjukpenningärenden. Om någon vårdenhet har synpunkter kring begärda kompletteringar utifrån ett belastningsperspektiv så är ni välkomna att ta kontakt med samverkansvarig:

Pia Ryberg, telefon 010-118-07 09 eller pia.ryberg@forsakringskassan.se

Kompletteringar på läkarutlåtande

Vid ny ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskador kommer Försäkringskassan så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintligt medicinskt underlag. Behövs mer information för att fatta beslut än det som framkommer på läkarutlåtandet, kommer Försäkringskassan i första hand vända sig till andra aktörer, och inte begära komplettering av hälso- och sjukvård. Om inte tillräckligt underlag kan inhämtas av annan aktör för att fatta beslut kommer Försäkringskassan genom anstånd förlänga tiden för att inkomma med komplettering i upp till sex månader.

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

Försäkringskassan har genom ett rättsligt ställningstagande under pågående pandemi ändrat sin tillämpning av sjukförsäkringen för att avlasta vården. Personer som uppbär sjukpenning och väntar på vård, där hälso- och sjukvården behöver prioritera om och planerade medicinska behandlingar, arbetslivsinriktade samt rehabiliterande insatser kan behöva skjutas på framtiden ska kunna undantas från prövning mot hela arbetsmarknaden vid dag 180. Se rättsligt ställningstagande Oskälighetsbedömning efter 180 dagar med anledning av corona

Försäkringskassan gör bedömningen att det under rådande omständigheter är oskäligt att göra prövning mot hela arbetsmarknaden. Det rättsliga ställningstagandet gäller fram till 31 december 2020.

Den utökade möjligheten att använda oskäligt kan tillämpas för anställda och egna företagare när rätt till sjukpenning skall bedömas mellan dag 181–365 i rehabiliteringskedjan och där särskilda skäl är aktuellt. Gäller ej arbetslösa, föräldralediga eller behovsanställda.

Förtydligande: Hälso- och sjukvården har att bedöma om patient förväntas komma åter till nuvarande arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren inom dag 365 och beskriva vilka insatser som behövs men som i nuläget ej kan erbjudas till följd av pågående pandemi.

Intyg via distans-/telefonmöte

Försäkringskassan har infört en ny rutin som kommer gälla så länge risken för Covid-19 kvarstår i samhället enligt Folkhälsomyndigheten. Försäkringskassan ska inte utreda val av kontaktsätt under denna tillfälliga rutin. Detta gäller alla sjukfall oberoende symtom.

Denna rutin möjliggör telefon/distansmöten i större utsträckning om du som läkare anser att du kan göra bedömning via valt kontaktsätt. Det viktiga är att du som läkare kan beskriva sjukdomen och dess begränsningar så att det följer DFA-kedjan.

”Försäkringskassan utgår från läkarens professionella bedömning gällande val av kontaktsätt och ska inte utreda detta.”

Digitala möten med Försäkringskassan

Försäkringskassan meddelar att när det är möjligt att använda digitala kanaler kommer det att erbjudas när de kommunicerar med externa parter och de försäkrade, exempelvis via Skype.

VAB-intyg

Hälso- och sjukvården behöver åter skriva läkarintyg för vård av barn på 8:e sjukdagen av barnets sjukperiod.

Ny webbtjänst för att söka ersättning för karensavdrag

Den som fått karensavdrag på sin lön från 11 mars och framåt kan nu ansöka om ersättning för detta i en ny e-tjänst. Karensavdraget gäller endast anställda och egenföretagare. Arbetslösa, föräldralediga och anställda utan sjuklön ansöker om sjukpenning från dag ett, utan karensavdrag. Se Försäkringskassans pressmeddelande E-tjänst för ansökan om karensavdrag öppen

Bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård

Socialstyrelsen har den 9/6 lanserat ett nytt försäkringsmedicinskt beslutstöd: Vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling

Viktiga länkar

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen

Försäkringskassans information Coronaviruset- det här gäller

Arbetsförmedlingens information om coronaviruset till arbetssökande

Socialstyrelsens webbsida om FMB med tillägg om Coronavirus

SKRs frågor och svar om arbetsgivarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 

Kontaktperson: frida.lindh@regionhalland.se

Senast ändrad: