Direkt till innehållet

Tillfälliga förändringar till följd av covid-19

Med anledning av coronaviruset och den hårda belastning som råder inom hälso- och sjukvård har Regeringen tagit beslut i samråd med myndigheter och andra samverkansparter om ändrade krav som är kopplade till sjukskrivningsprocessen. Den ändrade förordningen trädde i kraft den 7 april men skall tillämpas i tid från och med 13 mars 2020. Fler åtgärder och förändrade krav väntas den närmaste tiden och information kommer komma löpande. Här finns samlad information kring försäkringsmedicinska bedömningar, intygskrav och sådant som kan förändra hälso- och sjukvårdens arbete med sjukskrivning. Vi hänvisar framförallt till myndigheternas webbsidor där den senaste informationen finns.

Förordning om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19

Stöd för bedömning av riskgrupper och förtydligande kring intyg

Det har efterfrågats vägledning för hur patienter som vill ha intyg om att avstå från arbetsuppgifter ska bedömas. Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren har bedömt att den främsta medicinska riskgruppen är personer över 70 år. Socialstyrelsen har nu identifierat fler riskgrupper och vi inväntar ytterligare rekommendationer nationellt för att kunna klargöra vad detta innebär för invånare, arbetstagare och vårdgivare. Regeringens arbete med en ersättningsform för de patienter som identifieras som riskgrupp dröjer. I mellantiden gäller följande.

Hälso- och sjukvården kan endast intyga om patient är sjuk då nedsättning skall styrkas med läkarintyg, i nuläget från 22:e sjukdagen. Sjukförsäkringen täcker inte om patienten riskerar att bli sjuk utan endast när det finns ett sjukdomstillstånd som sätter ned arbetsförmågan med minst 25 %.

Smittbärarpenning används när patient anses vara smittbärande med samhällsfarlig sjukdom, som Covid-19 är och därför ej skall arbeta. För att få smittbärarpenning krävs ett läkarintyg från första dagen.

Utöver sjukpenning och smittbärarpenning finns ingen möjlighet till ekonomisk ersättning. Regeringen arbetar med en ersättningsform för de patienter som identifieras som riskgrupp men resultatet dröjer.

Hälso- och sjukvården kan intyga med ett enklare intyg (ex i brevform) till arbetsgivare att patient har specifika diagnoser och är identifierad att tillhöra riskgrupp. Arbetsgivaren får utreda vidare kring arbetsuppgifter och möjlighet till anpassning.

För mer information:

Socialstyrelsens dokument till vilka som anses tillhöra riskgrupp

Försäkringskassans sida kring Covid-19

Sjukpenning

Beslut att ta bort krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Beslutet innebär att regeringen förlänger den intygsfria tiden till 14 dagar för alla nya sjukskrivna. Patienter med arbetsgivare som omfattas av sjuklönelagen (1991:1047) behöver inte styrka sin nedsättning på 8:e sjukdagen utan behöver intyg först från 15:e sjukdagen, oavsett nedsättning.

Beslutet omfattar även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning, se Regeringens pressmeddelande om att inkludera fler grupper

Tillfälliga beslut från Försäkringskassan

Försäkringskassan har beslutat att i större omfattning fatta tillfälliga beslut utan läkarintyg fram till 21:a sjukdagen Beslutet gäller alla ärenden som handläggs från och med den 27 mars 2020 och tills vidare.

Syftet är dels att avlasta vården, dels att den som ansöker om sjukpenning inte ska behöva vänta på beslut och utbetalning med anledning av covid-19.

Pågående sjukfall på deltid där det finns ett ärende hos Försäkringskassan som försämras omfattas i nuläget ej av intygslättnaden utan behöver intyg på 8:e sjukdagen från försämringstillståndet.

Kompletteringar på läkarintyg

Försäkringskassan börjar åter att begära kompletteringar från hälso-och sjukvården på sjukintyg. Det är viktigt att hälso-och sjukvården återupptar sitt arbete med att besvara begärda kompletteringar inom utsatt svarstid.

Försäkringskassan informerar: ”Försäkringskassan har under corona-pandemin fattat ett antal beslut för att underlätta för vården som utsatts för hårt tryck. Ett av besluten har varit att avlasta vården genom att i möjligaste mån undvika att begära kompletteringar eller ta annan kontakt med vården i handläggningen av sjukpenningärenden. Försäkringskassan får nu impulser om att det finns visst utrymme inom sjukvården för att lämna information. Region Halland har meddelat att de inte vill styra vilka vårdenheter som Försäkringskassan kan börja komplettera till. Det innebär att vi kommer att börja komplettera till alla vårdenheter i Halland. Region Hallands önskemål är dock att vi begär kompletteringar när informationen inte kan hämtas på annat sätt. Försäkringskassan kommer därmed att i högre grad återgå till normala handläggningsrutiner och ta nödvändig kontakt med vårdgivare i handläggningen av sjukpenningärenden. Om någon vårdenhet har synpunkter kring begärda kompletteringar utifrån ett belastningsperspektiv så är ni välkomna att ta kontakt med samverkansvarig Pia Ryberg, telefon 010-118-07 09 eller pia.ryberg@forsakringskassan.se

Kompletteringar på läkarutlåtande

Vid ny ansökan om sjuk- eller aktivitetsersättning och arbetsskador kommer Försäkringskassan så långt det är möjligt fatta beslut utifrån befintligt medicinskt underlag. Behövs mer information för att fatta beslut än det som framkommer på läkarutlåtandet, kommer Försäkringskassan i första hand vända sig till andra aktörer, och inte begära komplettering av hälso- och sjukvård. Om inte tillräckligt underlag kan inhämtas av annan aktör för att fatta beslut kommer Försäkringskassan genom anstånd förlänga tiden för att inkomma med komplettering i upp till sex månader.

Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

Försäkringskassan har genom ett rättsligt ställningstagande under pågående pandemi ändrat sin tillämpning av sjukförsäkringen för att avlasta vården. Personer som uppbär sjukpenning och väntar på vård, där hälso- och sjukvården behöver prioritera om och planerade medicinska behandlingar, arbetslivsinriktade samt rehabiliterande insatser kan behöva skjutas på framtiden ska kunna undantas från prövning mot hela arbetsmarknaden vid dag 180. Se rättsligt ställningstagande Oskälighetsbedömning efter 180 dagar med anledning av corona

Försäkringskassan gör bedömningen att det under rådande omständigheter är oskäligt att göra prövning mot hela arbetsmarknaden. Det rättsliga ställningstagandet gäller fram till 31 oktober 2020, se Försäkringskassans pressmeddelande Utökad möjlighet att göra undantag i rehabiliteringskedjan

Den utökade möjligheten att använda oskäligt kan tillämpas för anställda och egna företagare när rätt till sjukpenning skall bedömas mellan dag 181–365 i rehabiliteringskedjan och där särskilda skäl är aktuellt. Gäller ej arbetslösa, föräldralediga eller behovsanställda.

Förtydligande: Hälso- och sjukvården har att bedöma om patient förväntas komma åter till nuvarande arbete eller annat arbete hos arbetsgivaren inom dag 365 och beskriva vilka insatser som behövs men som i nuläget ej kan erbjudas till följd av pågående pandemi.

Intyg via distans-/telefonmöte

Försäkringskassan har infört en ny rutin som kommer gälla så länge risken för Covid-19 kvarstår i samhället enligt Folkhälsomyndigheten. Försäkringskassan ska inte utreda val av kontaktsätt under denna tillfälliga rutin. Detta gäller alla sjukfall oberoende symtom.

Denna rutin möjliggör telefon/distansmöten i större utsträckning om du som läkare anser att du kan göra bedömning via valt kontaktsätt. Det viktiga är att du som läkare kan beskriva sjukdomen och dess begränsningar så att det följer DFA-kedjan.

”Försäkringskassan utgår från läkarens professionella bedömning gällande val av kontaktsätt och ska inte utreda detta.”

Digitala möten med Försäkringskassan

Försäkringskassan meddelar att när det är möjligt att använda digitala kanaler kommer det att erbjudas när de kommunicerar med externa parter och de försäkrade, exempelvis via Skype.

VAB- intyg

Från och med den 19/3 2020 tas krav på intyg vid vård av barn bort, vid 8:e dagen för att styrka barns sjukdom, detta gäller tills vidare och oavsett orsak till barnets sjukdom.

Ny webbtjänst för att söka ersättning för karensavdrag

Den som fått karensavdrag på sin lön från 11 mars och framåt kan nu ansöka om ersättning för detta i en ny e-tjänst. Karensavdraget gäller endast anställda och egenföretagare. Arbetslösa, föräldralediga och anställda utan sjuklön ansöker om sjukpenning från dag ett, utan karensavdrag. Se Försäkringskassans pressmeddelande E-tjänst för ansökan om karensavdrag öppen

Viktiga länkar

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen

Försäkringskassans information Coronaviruset- det här gäller

Arbetsförmedlingens information om coronaviruset till arbetssökande

Socialstyrelsens webbsida om FMB med tillägg om Coronavirus

SKRs frågor och svar om arbetsgivarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

Senast ändrad: