Direkt till innehållet

Tillfälliga förändringar till följd av covid-19

Med anledning av coronaviruset och den hårda belastning som råder inom hälso- och sjukvård har Regeringen tagit beslut i samråd med myndigheter och andra samverkansparter om ändrade krav som är kopplade till sjukskrivningsprocessen. Här finns samlad information kring försäkringsmedicinska bedömningar, intygskrav och sådant som kan förändra hälso- och sjukvårdens arbete. Vi hänvisar framförallt till myndigheternas webbsidor där den senaste informationen finns.

Försäkringskassans samlingssida om covid-19 för hälso- och sjukvården: Coronaviruset - för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården

Förändrade förordningar

Förordning om vissa sjukpenningförmåner med anledning av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:195) Tillämpas från och med 13 mars 2020

Förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19 (SFS 2020:582) Tillämpas från och med 1 juli 2020

Förordning om ändring i förordningen (2020:244) om viss tillfällig föräldrapenning med anledning av sjukdomen covid-19 Tillämpas från och med 1 juli 2020

Regeringen har beslutat att flera covid-19-relaterade åtgärder inom socialförsäkringen förlängs.

Detta berör hälso- och sjukvården främst vid intygsrelaterat arbete inom följande områden:

  • Uppskjutet krav på läkarintyg
  • Ersättning för föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka
  • Ersättning till riskgrupper
  • Ersättning till vissa anhöriga till personer i riskgrupp

Regeringens pressmeddelande: Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av nya coronaviruset

Smittbärarpenning

Regeringen har fattat beslut att tillfälligt ta bort krav på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning för Covid-19 från och med 6/2 2021. Det krävs fortfarande att en läkare har fattat beslut om avstängning enligt smittskyddslagen och bestämt för vilken period och att detta tydligt journalförs. För hälso- och sjukvården innebär detta att läkarintyg inte behöver utfärdas för patienter som avser att söka smittbärarpenning från 6/2 2021. Hushållskontakter omfattas också av denna tillfälliga förändring och behöver inte något läkarintyg.

Se rutin Smittspårning covid-19

Intyg smittbärarpenning vid provtagning

Regeringen har även beslutat att tillfälligt ta bort krav på intyg vi ansökan om smittbärarpenning på grund av provtagning av sjukdomen covid-19 eller på grund av resekostnader vid sådan provtagning.

Hantering av intyg till riskgrupper för covid-19

Region Halland har nu fått direktiv från Försäkringskassan hur de önskar att intygen ska utfärdas för personer som ämnar att söka ersättning då de tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen eller är anhörig och arbetar som personlig assistent alternativt har närståendepenning. I första hand hänvisar vi till Försäkringskassan, coronaviruset där de även tagit fram separat information kring dessa intyg för inom hälso- och sjukvården.

Intyget som ska användas är sedvanligt läkarintyg för sjukpenning (FK7804) via Webcert och det läkaren intygar är att patient tillhör riskgrupp. Intyget ska innehålla diagnos och diagnoskod, vilken riskgrupp personen tillhör samt vad uppgifterna grundar sig på (personlig kontakt, telefon, journaluppgifter etc.). De elektroniska intygen har obligatoriska fält och behöver hanteras enligt ifyllnadsstödet. För utförlig information kring ifyllnad följ länk till Försäkringskassans information och ifyllnadsstöd kring intyg för vårdgivare scrolla ner till läkarintyg 7804 (via Webcert).

Intyg till föräldrar som vill söka förebyggande tillfällig föräldrapenning för barn som varit allvarligt sjuka, har inga förändringar gjorts utan läkare behöva bedöma och skriva läkarutlåtande FK 7436 där det framgår att barnet behöver skyddas från smitta av covid-19.

Ersättning för riskgrupper och ersättning till anhöriga

som till viss del arbetar som personlig assistent eller har närståendepenning för att vårda någon i riskgrupp (behöver avstå från att förvärvsarbeta utanför hemmet för att skydda riskpatient)

Regeringen beslutade om en ny ersättning för personer (anställda, egna företagare och behovsanställda med inbokade arbetspass) som tillhör riskgrupper enligt Socialstyrelsen, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika att smittas av covid-19. Det krävs ett läkarintyg som styrker att patient tillhör någon av riskgrupperna för covid-19. Förordningsändringen träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till 30  september 2021.

Regeringen har också beslutat om att smittbärarpenning kan lämnas till anhöriga som arbetar som personlig assistent eller uppbär närståendepenning för vård av närstående i samma hushåll och som utöver det, även arbetar.

Det finns inget krav på någon sjukpenninggrundande inkomst för att kunna få rätt till ersättningarna.

Ersättning för förebyggande tillfällig föräldrapenning

för föräldrar till barn som har varit allvarligt sjukt

Regeringen beslutade även att föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19, kan få förebyggande ersättning för vård av barn om de behöver avstå från att arbeta. Ett barn bedöms vara allvarligt sjukt när det finns en påtaglig fara för barnets liv eller om barnet efter eller i direkt anslutning till ett livshotande tillstånd, får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Förebyggande ersättning för vård av barn kan sökas från och med 1 juli 2020 och som längst till och med 30 september 2021.

Hälso- och sjukvården kommer via läkare behöva bedöma och skriva läkarutlåtande FK 7436 där det framgår att barnet behöver skyddas från smitta av covid-19.

VAB-intyg

Från och med den 15 december ändras reglerna för VAB-intyg till Försäkringskassan tillfälligt. Försäkringskassan kommer först kräva intyg vid dag 22 vid vård av barn. Denna tillfälliga förändring gäller till och med 30 september 2021.

Sjukpenning

Beslut att ta bort krav på läkarintyg under sjuklöneperioden

Beslutet innebär att regeringen förlänger den intygsfria tiden till 14 dagar för alla nya sjukskrivna. Patienter med arbetsgivare som omfattas av sjuklönelagen (1991:1047) behöver inte styrka sin nedsättning på 8:e sjukdagen utan behöver intyg först från 15:e sjukdagen, oavsett nedsättning.

Beslutet omfattar även personer med aktivitetsstöd, etableringsersättning och utvecklingsersättning.

Intygslättnad från Försäkringskassan förlängt till 30 september

Från och med den 15 december ändrades reglerna för läkarintyg till Försäkringskassan tillfälligt. Försäkringskassan kommer först kräva intyg vid dag 22 vid sjukdom. Den tillfälliga förändringen gäller till och med 30 september 2021.

Inställd vård och rehabilitering

Regeringen har även valt att förlänga bestämmelsen om att det skall vara möjligt att göra undantag i prövningen mot normalt förekommande arbete i sjukpenningen vid inställd vård eller rehabilitering dag 180 och 365 i sjukfallet, denna bestämmelse förlängs till den 31/12 2021.

Intyg via distans-/telefonmöte

Försäkringskassan har infört en ny rutin som kommer gälla så länge risken för Covid-19 kvarstår i samhället enligt Folkhälsomyndigheten. Försäkringskassan ska inte utreda val av kontaktsätt under denna tillfälliga rutin. Detta gäller alla sjukfall oberoende symtom.

Denna rutin möjliggör telefon/distansmöten i större utsträckning om du som läkare anser att du kan göra bedömning via valt kontaktsätt. Det viktiga är att du som läkare kan beskriva sjukdomen och dess begränsningar så att det följer DFA-kedjan.

”Försäkringskassan utgår från läkarens professionella bedömning gällande val av kontaktsätt och ska inte utreda detta.”

Bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård

Socialstyrelsen har den 9/6 lanserat ett nytt försäkringsmedicinskt beslutstöd: Vägledning för bedömning av arbetsförmåga vid covid-19 efter intensivvård med respiratorbehandling

Viktiga länkar

Regeringens åtgärder inom sjukförsäkringen

Försäkringskassans information Coronaviruset- det här gäller

Arbetsförmedlingens information om coronaviruset till arbetssökande

Socialstyrelsens webbsida om FMB med tillägg om Coronavirus

SKRs frågor och svar om arbetsgivarens ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott

 

Kontaktperson: frida.lindh@regionhalland.se

Senast ändrad: