Direkt till innehållet

Influensa och influensavaccination

Influensa är en virusinfektion som förekommer i Sverige praktiskt taget varje vinter. Infektionen yttrar sig som en akut luftvägsinfektion med allmän sjukdomskänsla. Feber, torrhosta, huvudvärk och muskelvärk är vanliga symptom. För många är influensa obehaglig men ofarlig. För andra kan sjukdomen bli allvarlig, med ökad risk för lunginflammation och andra komplikationer.

Det finns tre olika influensavirustyper; A, B och C. Influensa A och B ger upphov till typiska influensasymtom hos människa, influensa C endast lindriga förkylningssymtom. Till influensa A finns olika subgrupper, beroende på varianter av ytantigen. Det är influensa A som orsakar de största epidemierna.

Vi skiljer på tre typer av influensa:

 1. Säsongsinfluensan kommer varje vinter. Den orsakas av ett virus som bara är lite förändrat med avseende på ytantigen jämfört med föregående års influensavirus, varför många av oss är immuna och epidemin begränsas.
 2. Pandemisk influensa kallas den influensasjukdom som orsakas av ett helt nytt virus som ingen är immun mot. Detta virus sprider sig snabbt över hela världen och kan allvarligare sjukdom hos stora delar av befolkningen.
 3. Fågelinfluensa är en sjukdom bland fåglar. Mottagligheten för fågelinfluensavirus är i normalfallet låg bland människor.

Influensavaccination

Varje år gör Världshälsoorganisationen, WHO, bedömningar om vilka virusstammar som förväntas cirkulera och vaccinet mot säsongsinfluensan varierar i sammansättning utifrån dessa rekommendationer. Vanligen ingår en kombination av tre eller fyra virusstammar; två influensa A- och en eller två Influensa B-typer.

Unga människor utvecklar i regel ett gott antikroppssvar efter vaccination, äldre personer och patienter med vissa kroniska sjukdomar svarar sämre. Skyddseffekten av vaccinet är således beroende av individuella faktorer, men givetvis också av hur väl den i samhället aktuella influensastammen överensstämmer med vaccinstammen. Det är därför inte förvånande att studier av influensavaccinets skyddseffekt visat stora variationer. För personer under 65 år med normalt immunförsvar anges ett genomsnittligt skydd mot klinisk influensa vara 60 - 80 procent vid god överensstämmelse mellan epidemistam och den stam som ingår i vaccinet.

Det finns även förstärkta vaccin som ger bättre immunsvar hos äldre och sköra individer. I Halland erbjuds ett ett högdosvaccin till särskilda grupper.

Även om skyddseffekten mot influensainfektion är ofullständig har ett stort antal studier visat att vaccination kan minska risken för allvarliga komplikationer och död i samband med influensa.

En nackdel med dagens influensavacciner är det kortvariga och subtypsspecifika skyddet. Ny vaccination måste därför genomföras inför varje influensasäsong.

Läs mer om årets influensavaccination 2022/2023 här

Riskgrupper som rekommenderas vaccination

Följande grupper rekommenderas vaccination:

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 16 (se nedan)
 • Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • diabetes mellitus
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

 • Hushållskontakter samt sjukvårdspersonal som arbetar nära personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.
 • All annan personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa.

För information om provtagningsindikation, behandling och profylax se Terapirekommendationer Halland (regionhalland.se)

Senast ändrad: