Direkt till innehållet

Influensavaccination 2020/2021

Den nationella starten för vaccination av säsongsinfluensan är i år den 3 november. Eftersom vi har en pågående pandemi kommer influensavaccinationen behöva genomföras på annat sätt än vanligt för att säkerställa att den inte leder till ökad smittspridning av covid-19. Vi kommer inte kunna genomföra drop in-vaccination.

Från den 3 november erbjuder Hallands vårdcentraler möjlighet till influensavaccination för rekommenderade riskgrupper, från den 20 oktober går det att logga in på 1177.se och boka tid (finns ingen möjlighet att boka via 1177.se så kan invånaren ringa till sin vårdcentral). I år sker vaccination av dessa prioriterade grupper under hela november. Först fr.o.m. 1 december erbjuds vaccination för allmänheten.

Under pandemin är det extra viktigt att så många personer som möjligt i riskgrupperna vaccinerar sig – för att minska risken för svår influensasjukdom för den enskilde och för att minska den belastning på vården som en omfattande influensaspridning skulle ge. Förutom tidigare identifierade riskgrupper är nu även vård- och omsorgspersonal en prioriterad grupp för vaccination enligt Folkhälsomyndigheten. Detta för att indirekt skydda patienter i riskgrupp, för att vård- och omsorgspersonal löper uppenbar risk att själva exponeras och för att de utgör en samhällsviktig yrkeskategori.

Beställning av vaccin inom Region Halland och privata vårdgivare

Vaccinet VaxigripTetra, som ger skydd mot fyra virusstammar; två influensa A- och två influensa B-virus, beställs från Vaccinservice:

Tel: 031-887290

Fax: 031-886430

E-post: order@oriola.com

hemsida: www.vaccinservice.se

Ange: Kundnumret (hos Oriola), namn på vaccinet: Vaxigrip Tetra förfylld spruta med nål och ZZ-nummer (offentlig vårdenhet)

Den första beställningen kan läggas från den 1 oktober, i nuläget väntas leverans vecka 43.

Leverans sker tisdag-fredag 8-17. Det är viktigt att någon finns på plats att ta emot leveransen under den tiden då de inte kan garantera vilken leveransdag det blir.

Vaccinerande enhet ersätts med 73,70 kr per dos given till person i riskgrupp. Ansökan om ersättning görs till Regionkontoret, kontinuerligt för månadsvis utbetalning eller när säsongen är slut. Blanketten för ersättning hittar du här.

Utbildning om årets influensasäsong

Smittskydd Halland och Närsjukvården har arrangerat två digitala utbildningstillfällen för alla berörda, inklusive kommunerna. Här ges en aktuell lägesbild kopplat till pandemin, information om det nya vaccinet och gällande rekommendationer för vaccinationen. Här nedan kan du ta del av utbildningen i efterhand.

Vill du ta del av utbildningsmaterialet med tillhörande stödtext hittar du detta här: Utbildning om årets influensavaccination 2020/2021 (pdf)

Journaldokumentation

För att förhindra dubbelvaccination och för att sammanställa pålitlig statistik över vaccinationen måste dokumentation ske på ett standardiserat sätt.

För vaccination som sker inom Region Hallands verksamheter (inkl. privata utförare): Varje influensavaccination av invånare som genomförs ska alltid dokumenteras i VAS på vaccinerande vårdenhet, såväl inom Vårdval Halland som på Hallands sjukhus. Normalt används standardjournalanteckning i VAS. Enda undantaget från detta är viss personalvaccination av Region Hallands medarbetare som dokumenteras enligt särskilda rutiner på papper.

För vaccination som sker i kommunal hemsjukvård: Varje influensavaccination ska alltid utan undantag dokumenteras i journalen på den vårdenhet där patienten är listad i Vårdval Halland. Utöver detta sker dokumentation enligt lokala rutiner i kommunens journalsystem. För att åstadkomma detta lämnar kommunsjuksköterskan lista på vaccinerade patienter till vårdcentralen när vaccinationen är klar. Samma lista kan också vid behov användas av kommunsjuksköterskan för att hämta ut vaccindoser från vårdcentralen.

Hälsodeklaration influensa

Hälsodeklaration invånare – vaccination mot säsongsinfluensa

Observationstid efter vaccination

Det finns ingen evidens, anvisning från tillverkaren i FASS eller någon nationell rekommendation för någon specifik observationstid efter influensavaccination för friska patienter utan känd allergi. Många personer i de prioriterade grupperna för influensavaccination tillhör riskgrupperna för allvarlig covid-19-infektion. I många verksamheter är det inte möjligt att tillämpa observation efter vaccination utan att betydligt öka risken för trängsel och smitta. Läs mer om detta i dokumentet: Observationstid efter vaccination

Vaccination av studerande som ska ut på VFU

Studerande som ska göra sin VFU inom vården erbjuds vaccination mot säsongsinfluensan för att minska risken av smittspridning till riskgruppspatienter.  Vaccinationen för de studerande är avgiftsfri.

De studerande kommer i första hand hänvisas till:

  1. Vårdcentralen där hen är listad i Halland.
  2. Vårdcentralen som ligger närmast hens bostad i Halland. (Om den studerande är skriven i annan region än Halland).
  3. Vårdcentralen som ligger närmast aktuell skola, om den studerande inte är bosatt i Halland.

    De studerande ska uppvisa intyg som de får från sin skola för att få ingå under begreppet ”personal”.

Ersättning utgår till vårdcentral likt vid vaccination av riskgrupper samt för stickavgift enligt gula taxan.

Registrering på vårdcentral (intyg ska kunna uppvisas):

• Besöksorsak: ”VaccÖ (vaccination övrig)

• Avgiftstyp: Hälsovård

• Summa: 0 kr

• Betalsätt: Gena

För att ersättning ska utgå notera den studerandes personnummer på samma blankett som används för att få ersättning för vaccinkostnaden/Vaxigrip. Blanketten ska om den har personnummer noterade på sig postas och inte mailas in vid begäran om ersättning.

Uppdragsblankett för ordinationsrätt

Sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska är behörig att ordinera läkemedel för vaccination mot bland annat influensa och pneumokocker. Blankett används för att ge uppdrag till sjuksköterska utan sådan vidareutbildning men som har annan dokumenterad utbildning som ger motsvarande kompetens inom vaccination som vidareutbildning till distriktssjuksköterska eller barnsjuksköterska.

Uppdragsblankett för ordinationsrätt för influensavaccination

Pnemokockvaccination

Här kan du läsa om Region Hallands rekommendationer om pneumokockvaccination i samband med influensavaccination och om vilka individer riskerar drabbas av allvarlig pneumokockinfektion.

Rekommendationer om pneumokockvaccination i samband med influensavaccination i Region Halland. (För vårdpersonal.)

Vill du som vårdpersonal dela ut ett blad till din patient, hittar du det här:

Tillhör du riskgrupp för allvarlig pneumokockinfektion (bakterie som orsakar bland annat lunginflammation)? (Patientinformation)

Säsongsinfluensavaccination och enstaka hembesök inom kommunal hälso- och sjukvård

I dokumentet hittar du vägledning kring vaccination vid enstaka hembesök.

Frågor och svar om influensa

Vanliga frågor och praktiska råd om influensavaccination (Region Halland)

Vanliga frågor och svar (FAQ) om influensavaccination (Folkhälsomyndigheten)

Mer information om influensa och influensavaccination hittar du på Smittskyddets sidor här på Vårdgivarwebben.

Kommunikation till allmänheten

Kommunikationsavdelningen tar fram en affisch till vårdcentralerna och till sjukhusens väntrum och dylikt, det ska ha nått vårdcentralerna. Ett vykort har tagits fram för utskick till personer som är 65 år och äldre, landar i brevlådorna under v 43. Filmer som ska visas i sociala medier publiceras löpande från v 43.

Kontakt

Har du frågor om innehållet eller saknar du något?

Kontakta: Anna Carlsson

Senast ändrad: