Direkt till innehållet

Provtagning

Regionövergripande riktlinje: Covid-19 Provtagningsriktlinje

I den den regionövergripande riktlinjen framgår om hur antigentester, antikroppstester och PCR-provtagning bör användas av vårdgivare i Halland. Bedömningen baseras på den senaste evidensen om de olika provtagningstyperna, de lokala förhållandena i Halland och de analysmetoder som finns tillgängliga just i Halland.

Antikroppstest

Antigentest (sk snabbtest)

Provtagning covid-19 (PCR)

Rutin: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland 

Alla vuxna och barn, som är 6 år eller äldre kan boka självprovtagning genom att logga in på 1177.se och välja Boka självprovtagning covid-19. Provet visar om man har en pågående covid-19-infektion och man tar det på sig själv.

Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn på en provtagningsplats per kommun. Rekommendationen är att välja en av de provtagningsplatserna när tid bokas via 1177.se för barn och tonåringar. Stödet som erbjuds av vårdpersonal kan vara från svar på frågor och viss guidning till genomförande av provtagning. Barn och förälder avgör om och hur mycket stöd som behövs.

Personer som inte hunnit  eller kan skaffa BankID eller annan e-legitimation innan de får symtom ska få hjälp av sin vårdcentral. De som bor i Halmstad eller Varberg kan också hänvisas till Pandemimottagningen.

I samband med smittspårning kan läkare eller smittspårare uppmana även personer utan symtom till provtagning. Det vilar också stort ansvar på den som är smittad med covid-19 att snabbt kontakta och informera dem man bor tillsammans med, sk hushållskontakter, och de personer som man bedömer att man har varit i nära kontakt med. Mer om smittspårning och rutin.

Barn som är 0-5 år kan inte boka tid på självprovtagning och rekommenderas inte att lämna prov utan ska stanna hemma vid symtom och söka vård om det behövs. I vissa fall kan yngre barn behöva provtas som till exempel när barnet får symtom och det är smittutbrott på förskola och ingen känd smitta finns i hemmet. Provtagning genomförs om den bedöms behövas på vårdcentral.

Alla barn kan provtas inom vården på medicinsk indikation.

Tidsbokning sker genom att man loggar in på 1177.se och väljer en tid till någon av de 14 provtagningsplatserna som finns i Halland. Alla från 13 år loggar in själva och bokar tid till Självprovtagning covid-19, gärna med stöd av förälder om det behövs. För att logga in behövs Mobilt BankID eller Freja eID plus. Bankens SäkerhetsID räcker inte (det fungerar bara för bankens egna tjänster). Här hittar du mer information om inloggning för de som är 13-17 år.

Tänk på att uppmuntra förälder/vårdnadshavare att hjälpa sitt barn som fyllt 13 år att skaffa BankID eller Freja eID plus redan nu. Om barnet väl fått symtom kan barnet inte åka till banken eller ATG-ombud för att få det fixat. Då måste barnet stanna hemma för att inte smitta andra och få hjälp av sin vårdcentral eller pandemimottagningen med provtagning.

För att boka tid till provtagning för barn 6-12 år är det förälder eller annan vårdnadshavare som loggar in på 1177.se, klickar på sitt barns namn och som ombud för barnet bokar tid till Självprovtagning covid-19. Barn behöver sedan få hjälp av förälder när det är dags för självprovtagningen. Rekommendationen är att vårdnadshavare bokar tid på den provtagningsplats i respektive kommun där det finns stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn. Även vuxna som är osäkra kan få stöd.

Provsvar självprovtagning kommer inom cirka 3 dygn. Invånaren kan då logga in på 1177.se för att ta del av sitt provsvar samt vilka förhållningsregler som gäller. För barn under 13 år når också förälder eller annan vårdnadshavare provsvaret som ombud via barnets inkorg.

Provsvaren innehåller också instruktioner till dem som bor tillsammans med någon av som har bekräftad covid-19.

Provsvaren som skickas ut via självprovtagning covid-19 (uppdaterad 2021-05-04)

Smittskyddsblad: Förhållningsregler till person som har covid-19 (finns på olika språk)

Smittskyddsblad: Förhållningsregler till person som bor tillsammans med någon som har covid-19, sk hushållskontakt (finns på olika språk)

Läs mer och boka självprovtagning covid-19 på 1177.se

När det gäller patienter som söker vård med symtom på covid-19 erbjuds provtagning och omhändertagande inom den ordinarie vården som tidigare, men med skillnaden att provtagningen inom öppenvården ska vara mer generös.

Film: Så här provtar du dig själv

 

Film: Provtagning av coronavirus (för vårdpersonal)

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Frågor och svar om provtagning, smittspridning och skyddsutrustning

Personal med symtom

Huvudregeln för smittfrihetsbedömning för personal inom vård och omsorg vid misstänkt eller påvisad covid-19 är minst två dygns feberfrihet, allmän förbättring samt att det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Kvarstående torrhosta eller förlust av lukt- eller smaksinnet är alltså inget hinder för smittfrihetförklaring, förutsatt att övriga kriterier uppfylls.

Vid negativt covid-19-test kan medarbetaren återgå i arbete när man upplever sig frisk.

Personal utan symtom

Medarbetare i sjukvård, hemtjänst och hemsjukvård ska alltid tillämpa basala hygienrutiner för att skydda mot kontaktsmitta. Detta är särskilt viktigt för att inte riskera smittspridning från personal just innan/i samband med symtomdebut.

Personal som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg, oavsett om vaccinerad eller inte, och är nära kontakt till smittad ska genomföra provtagning innan hen påbörjar arbete, om möjligt också på dag 3 från det hen senast träffade smittad samt dag 5. Provtagningen dag 5 är viktig och får inte ersättas av tidigare provtagning. Vårdpersonal som inte är vaccinerad och bor tillsammans med någon som har covid-19 ska stanna hemma i minst 7 dagar från den smittades provtagningsdatum och provta sig på dag 5 precis som alla andra.

Registrering av provtagning på personal

All personalprovtagning avseende covid-19 som utförs inom närsjukvården ska registreras som ett provtagningsbesök med avgiftstyp S1, 0 kr och betalsätt REMI. Detta gäller oavsett var personalen har sin anställning, exempelvis kommunen, specialistvård, tandvård med flera.

Provtagning på egen personal inom sin egna verksamhet ska inte besöksregistreras utan det ska bara skrivas en journalanteckning.

Provtagning och registrering av patienter

All provtagning, vård och behandling i öppenvården är avgiftsfri för covid-19 patienter som har en konstaterad smitta,  det gäller även den första provtagningen då misstanke om smitta finns. Detta gäller ALLA personer som är i Sverige, det vill säga våra egna folkbokförda, utomlänare, utländska, asylsökande och tillståndslösa. Vid en ankomstregistrering i VAS ska betalsättet SMIL användas, till exempel vid en provtagning registreras detta med avgiftstyp S1, 0 kr och betalsätt SMIL. Övriga vårdbesök registreras med rätt avgiftstyp t ex L1 (läkare närsjukvård), 0 kr och betalsätt SMIL. För de patienter som kommer till vården för förkylningssymtom där inte misstanke om Covid-19 finns, och som inte har en konstaterad smitta får betala för sin sjukvård enligt vanliga regler. Det är först när det finns en konstaterad smitta som vården är avgiftsfri.

Provtagning som del av smittspårning

Symtomfria personer som bor tillsammans med någon som har bekräftad covid-19 eller har varit i nära kontakt med någon som är smittad (som de inte bort tillsammans med) kan i många fall av smittspårare rekommenderas provtagning. Invånare hänvisas oftast då till självprovtagningen. På skolorna finns dessutom självtest covid-19 (PCR-test) på plats för att snabbare kunna genomföra provtagning av nära kontakt till smittad. Det är samma typ av test som används på självprovtagningen. Mer om provtagning som del i smittspårning finns i rutinen för smittspårning samt sidan här på vårdgivarwebben.

Antikroppstest (serologiskt test)

Antikroppstest kan visa på en reaktion i immunförsvaret (bildning av antikroppar) som i sin tur indikerar om man haft covid-19. Region Hallands antikroppstest kan inte visa om antikroppar utvecklats efter vaccination. Från 1 april erbjuder inte längre bred antikroppstestning i Halland utan används endast vid medicinska behov, för att kartlägga immunitet och inom organiserade studier.

Här kan du läsa mer om antikroppstest i Region Halland

Antigentest (sk snabbtest)

Region Halland har en samlad styrning av inom vilka områden och situationer antigentesterna används för att ha en kvalitetssäkrad användning baserad på evidens och största möjliga nytta.

Rutiner, förtydligande och information om antigentester i Halland

Intyg och provtagning inför exempelvis resor

Information om ett nytaget negativt covidtest visas i det EU-gemensamma Covidbeviset om det är taget av någon av de privata aktörer som integrerat sitt journalsystem mot e-hälsomyndighetens system för covidbevis.  På e-hälsomyndighetens webbplats finns mer information och vilka vårdgivare i Halland som mot betalning erbjuder denna tjänst. Guida gärna invånare som har behov av provtagning och intyg inför resor dit.

Provtagning och intyg för covid-19 som utförs som en del av en medicinsk bedömning är hälso- och sjukvård, medan annan provtagning och intyg (till exempel undersökningar av friska) är hälsovård. Utfärdande av reseintyg är oprioriterad hälsovård som inte ingår i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Region Halland (och övriga regioner) genomför därför i nuläget inte den integration som krävs för att VAS m fl system ska kunna ansluta till tjänsten. Det innebär att nytaget negativt prov utfört inom Region Halland inte kan visas i Covidbeviset.

Det kan ändå finnas invånare som önskar pappersintyg. Det är då viktigt att säkerställa att invånaren har kontrollerat vad som krävs för sin resa innan provtagning genomförs och intyg skrivs. Pappersintyg accepteras  många gånger inte av researrangörer och i gränskontroller. Reseintyg kan utfärdas med antingen PCR-analys eller antigen-analys. Det är upp till personen att säkerställa att den analysmetod som används är godkänd för reseintyg i det aktuella landet.

Se rutin för debitering av reseintyg

Mer information om intyg för tillfrisknande, negativt PCR-test och vaccination

Senast ändrad: