Direkt till innehållet

Provtagning

Regionövergripande riktlinje: Covid-19 Provtagningsriktlinje

I den regionövergripande riktlinjen framgår hur antigentester, antikroppstester och PCR-provtagning bör användas av vårdgivare i Halland. Bedömningen baseras på den senaste evidensen om de olika provtagningstyperna, de lokala förhållandena i Halland och de analysmetoder som finns tillgängliga just i Halland.

Antigentest (sk snabbtest)

Provtagning covid-19 (PCR)

Rutin: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland 

Sedan den 1 april 2022 rekommenderas alla med symtom som skulle kunna vara covid-19 att stanna hemma tills man är frisk. De flesta får lindriga symtom som snuva, halsont, hosta och feber men en del kan bli mer allvarligt sjuka med andningsbesvär och behov av sjukhusvård. Därför utförs provtagning och smittspårning inom vård och omsorg där det finns personer som riskerar svårare sjukdom. Följande grupper ska genomföra självprovtagning vid symtom; personal inom vården och äldreomsorgen, de som har hemtjänst eller hemsjukvård, är gravida, har kraftigt nedsatt immunförsvar eller av annan anledning ombetts av vården att provta sig. Tanken är att de flesta som tillhör dessa grupper ska få tillgång till att ha ett självtest covid-19 (PCR) hemma ifall de får symtom. Självtestet får de via sin arbetsgivare eller vårdkontakt. Det går också att hämta ett självtest covid-19 (PCR) på den bemannade provtagningsplatsen som är öppen vardagar på en plats i respektive kommun. Från den 9 januari 2022 analyseras även självtestet för influensa och provsvar ges för både för covid-19 och influensa. Inlämning av genomfört självtest kan göras i lådan utanför alla vårdcentraler och sjukhus. Se provtagningsplatser och öppettider på 1177.se

Personer som ingår i grupper som ska genomföra provtagning för symtom men som inte hunnit eller kan skaffa BankID eller annan e-legitimation ska kontakta sin vårdcentral för provtagning.

Mer om smittspårning och rutin.

Alla personer kan provtas inom vården på medicinsk indikation.

Provsvar självprovtagning kommer inom cirka 3 dygn. Invånaren kan då logga in på 1177.se för att ta del av sitt provsvar samt vilka förhållningsregler som gäller.

Provsvaren självprovtagning covid-19 och influensa (uppdaterad 2023-01-09)

Smittskyddsblad: Förhållningsregler till person som har covid-19 (finns på olika språk)

Läs mer om självprovtagning covid-19 på 1177.se

Film: Så här provtar du dig själv

Film: Provtagning av coronavirus (för vårdpersonal)

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Frågor och svar om provtagning, smittspridning och skyddsutrustning

Personal med symtom

Personal inom vård och omsorg som får symtom på covid-19 ska PCR- testa sig för covid-19 och stanna hemma i väntan på provsvar. Vid negativt covid-19-test kan medarbetaren återgå i arbete när hen känner sig frisk.

Hur länge personal med bekräftad covid-19 ska stanna hemma är till viss del beroende på hur många doser vaccin man fått. Se smittskyddsblad: Förhållningsregler till person som har covid-19 (finns på olika språk)

Personal utan symtom

Medarbetare i sjukvård, hemtjänst och hemsjukvård ska alltid tillämpa basala hygienrutiner för att skydda mot kontaktsmitta.

Provtagning för personal som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg och karantän som hushållskontakt - se flödesschemat Smittspårning av personal i vård- och omsorgslokaler som utsatts för covid-19 (2022-06-01)

Registrering av provtagning på personal

All personalprovtagning för covid-19 som utförs inom närsjukvården ska registreras som ett provtagningsbesök med avgiftstyp S1, 0 kr och betalsätt REMI. Detta gäller oavsett var personalen har sin anställning, exempelvis kommunen, specialistvård, tandvård med flera.

Provtagning på egen personal inom sin egna verksamhet ska inte besöksregistreras utan det ska bara skrivas en journalanteckning.

Provtagning och registrering av patienter

All provtagning, vård och behandling i öppenvården är avgiftsfri för covid-19 patienter som har en konstaterad smitta,  det gäller även den första provtagningen då misstanke om smitta finns. Detta gäller ALLA personer som är i Sverige, det vill säga våra egna folkbokförda, utomlänare, utländska, asylsökande och tillståndslösa. Vid en ankomstregistrering i VAS ska betalsättet SMIL användas, till exempel vid en provtagning registreras detta med avgiftstyp S1, 0 kr och betalsätt SMIL. Övriga vårdbesök registreras med rätt avgiftstyp t ex L1 (läkare närsjukvård), 0 kr och betalsätt SMIL. För de patienter som kommer till vården för förkylningssymtom där inte misstanke om Covid-19 finns, och som inte har en konstaterad smitta får betala för sin sjukvård enligt vanliga regler. Det är först när det finns en konstaterad smitta som vården är avgiftsfri.

Provtagning som del av smittspårning

I regel behöver inte symtomfria personer genomföra provtagning längre. Undantagsvis kan provtagning komma att rekommenderas symtomfria personer, t ex vid ett utbrott på en vårdavdelning eller SÄBO.

Antikroppstest (serologiskt test)

Antikroppstest kan visa på en reaktion i immunförsvaret (bildning av antikroppar) som i sin tur indikerar om man haft covid-19. Från 1 april 2021 erbjuder inte längre bred antikroppstestning i Halland utan används endast vid medicinska behov, för att kartlägga immunitet och inom organiserade studier.

Här kan du läsa mer om antikroppstest i Region Halland

Antigentest (sk snabbtest)

Region Halland har en samlad styrning av inom vilka områden och situationer antigentesterna används för att ha en kvalitetssäkrad användning baserad på evidens och största möjliga nytta.

Rutiner, förtydligande och information om antigentester i Halland

Intyg och provtagning inför exempelvis resor

Information om ett nytaget negativt covidtest visas i det EU-gemensamma Covidbeviset om det är taget av någon av de privata aktörer som integrerat sitt journalsystem mot e-hälsomyndighetens system för covidbevis.  På e-hälsomyndighetens webbplats finns mer information och vilka vårdgivare i Halland som mot betalning erbjuder denna tjänst. Guida gärna invånare som har behov av provtagning och intyg inför resor dit.

Provtagning och intyg för covid-19 som utförs som en del av en medicinsk bedömning är hälso- och sjukvård, medan annan provtagning och intyg (till exempel undersökningar av friska) är hälsovård. Utfärdande av reseintyg är oprioriterad hälsovård som inte ingår i den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Region Halland (och övriga regioner) genomför därför i nuläget inte den integration som krävs för att VAS m fl system ska kunna ansluta till tjänsten. Det innebär att nytaget negativt prov utfört inom Region Halland inte kan visas i Covidbeviset.

Det kan ändå finnas invånare som önskar pappersintyg. Det är då viktigt att säkerställa att invånaren har kontrollerat vad som krävs för sin resa innan provtagning genomförs och intyg skrivs. Pappersintyg accepteras  många gånger inte av researrangörer och i gränskontroller. Reseintyg kan utfärdas med antingen PCR-analys eller antigen-analys. Det är upp till personen att säkerställa att den analysmetod som används är godkänd för reseintyg i det aktuella landet.

Se rutin för debitering av reseintyg

Mer information om intyg för tillfrisknande, negativt PCR-test och vaccination

Senast ändrad: