Direkt till innehållet

Provtagning

Antikroppstest

Provtagning covid-19 (PCR)

Rutin: Covid-19 PCR-provtagning inom Region Halland 

Alla vuxna och barn, som är 6 år eller äldre, och har symtom på covid-19 kan boka självprovtagning genom att logga in på 1177.se och välja Boka självprovtagning covid-19. Provet visar om man har en pågående covid-19-infektion och man tar det på sig själv.

Det finns möjlighet till stöd av vårdpersonal vid provtagning av barn på en provtagningsplats per kommun. Rekommendationen är att välja en av de provtagningsplatserna när tid bokas via 1177.se för barn och tonåringar. Stödet som erbjuds av vårdpersonal kan vara från svar på frågor och viss guidning till genomförande av provtagning. Barn och förälder avgör om och hur mycket stöd som behövs.

Tonåringar som inte hunnit skaffa BankID eller annan e-legitimation innan de får symtom ska få hjälp av sin vårdcentral. De som bor i Halmstad eller Varberg kan också hänvisas till Pandemimottagningen om det fungerar för tonåringen.

Medarbetare och övriga invånare med symtom på covid-19 erbjuds samma struktur för provtagning. Den bygger på att man tar provet på sig själv och lämnar in vid särskilda bussar. Bussarna kommer från en extern aktör som även sköter bemanningen av dem.

I samband med smittspårning kan läkare eller smittspårare uppmana även personer utan symtom till provtagning. Även då loggar man in på 1177.se och bokar tid för självprovtagning covid-19. Detta är aktuellt till exempel för personer som bor tillsammans med någon som är sjuk i covid-19.

Självprovtagning rekommenderas från årskurs 6 och är öppen från 6 år

I Halland erbjuds provtagning av pågående covid-19-infektion även för barn med lindriga symtom från 6 år och uppåt.

  • Barn och ungdomar från årskurs 6 och uppåt bör, precis som vuxna, boka självprovtagning för covid-19 om de har haft symtom i minst i 24 timmar.
  • Barn som är 6-11 år har också möjlighet att boka självprovtagning. För många mindre barn kan det vara obehagligt att genomföra provtagningen, därför kan det då vara bättre att bara stanna hemma när barnet är sjukt.
  • Barn som är 0-5 år kan inte boka tid på självprovtagning och rekommenderas inte att lämna prov utan ska stanna hemma vid symtom och söka vård om det behövs.

Syftet med den utökade provtagningen är dels att barn och ungdomar snabbare ska kunna komma tillbaka till skolan och därmed missa mindre av undervisningen, samt att det kan bidra till att ytterligare begränsa smittspridning.

Tidsbokning sker genom att man loggar in på 1177.se och väljer en tid till någon av de 12 provtagningsstationer som finns i Halland. Alla från 13 år loggar in själva och bokar tid för Självprovtagning covid-19, gärna med stöd av förälder om det behövs. För att logga in behövs Mobilt BankID eller Freja eID plus. Bankens SäkerhetsID räcker inte (det fungerar bara för bankens egna tjänster). Här hittar du mer information om inloggning för de som är 13-17 år.

Tänk på att uppmuntra att förälder/vårdnadshavare hjälper sitt barn som fyllt 13 år att skaffa Mobilt BankID eller Freja eID plus redan nu. Om barnet väl fått symtom kan barnet inte åka till banken eller ATG-ombud för att få det fixat. Då måste barnet stanna hemma för att inte smitta andra och få hjälp av sin vårdcentral med provtagning.

För att boka tid till provtagning för barn 6-12 år är det förälder eller annan vårdnadshavare som loggar in på 1177.se, klickar på sitt barns namn och som ombud för barnet bokar tid för självprovtagning covid-19. Barn behöver sedan få hjälp av förälder när det är dags för självprovtagningen. Om ett barn eller förälder/vårdnadshavare inte alls kan genomföra självprovtagningen så kan de ringa sin vårdcentral. För allmänna frågor om provtagning och inloggning kan pandemimottagningen kontaktas.

Provsvar självprovtagning kommer inom cirka 3-4 dygn. Invånaren kan då logga in på 1177.se för att ta del av sitt provsvar samt vilka förhållningsregler som gäller. För barn under 13 år når också förälder eller annan vårdnadshavare provsvaret som ombud via barnets inkorg.

Provsvaren innehåller också instruktioner till dem som bor tillsammans med någon av som har bekräftad covid-19.

Provsvaren som skickas ut via självprovtagning covid-19 (uppdaterad 2021-01-12))

Läs mer och boka självprovtagning covid-19 på 1177.se

När det gäller patienter som söker vård med symtom på covid-19 erbjuds provtagning och omhändertagande inom den ordinarie vården som tidigare, men med skillnaden att provtagningen inom öppenvården ska vara mer generös.

Film: Så här provtar du dig själv

 

Film: Provtagning av coronavirus (för vårdpersonal)

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Frågor och svar om provtagning, smittspridning och skyddsutrustning

Personal med symtom

Huvudregeln för smittfrihetsbedömning för personal inom vård och omsorg vid misstänkt eller påvisad covid-19 är minst två dygns feberfrihet, allmän förbättring samt att det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Kvarstående torrhosta eller förlust av lukt- eller smaksinnet är alltså inget hinder för smittfrihetförklaring, förutsatt att övriga kriterier uppfylls.

Vid negativt covid-19-test kan medarbetaren återgå i arbete när man upplever sig frisk.

Personal utan symtom

Medarbetare i sjukvård, hemtjänst och hemsjukvård ska alltid tillämpa basala hygienrutiner för att skydda mot kontaktsmitta. Detta är särskilt viktigt för att inte riskera smittspridning från personal just innan/i samband med symtomdebut. Provtagning av personal utan symtom är inte motiverat. Risken är att en sådan provtagning skapar falsk trygghet och att den belastar provtagningskapaciteten i onödan. Därför rekommenderas inte denna provtagning.

Registrering av provtagning på personal

All personalprovtagning avseende covid-19 som utförs inom närsjukvården ska registreras som ett provtagningsbesök med avgiftstyp S1, 0 kr och betalsätt REMI. Detta gäller oavsett var personalen har sin anställning, exempelvis kommunen, specialistvård, tandvård m ed flera.

Provtagning på egen personal inom sin egna verksamhet ska inte besöksregistreras utan det ska bara skrivas en journalanteckning.

Provtagning och registrering av patienter

All provtagning, vård och behandling i öppenvården är avgiftsfri för Covid-19 patienter som har en konstaterad smitta,  det gäller även den första provtagningen då misstanke om smitta finns. Detta gäller ALLA personer som är i Sverige, det vill säga våra egna folkbokförda, utomlänare, utländska, asylsökande och tillståndslösa. Vid en ankomstregistrering i VAS ska betalsättet SMIL användas, till exempel vid en provtagning registreras detta med avgiftstyp S1, 0 kr och betalsätt SMIL. Övriga vårdbesök registreras med rätt avgiftstyp t ex L1 (läkare närsjukvård), 0 kr och betalsätt SMIL. För de patienter som kommer till vården för förkylningssymtom där inte misstanke om Covid-19 finns, och som inte har en konstaterad smitta får betala för sin sjukvård enligt vanliga regler. Det är först när det finns en konstaterad smitta som vården är avgiftsfri.

Test av antikroppar (serologiskt test)

Antikroppstest kan visa på en reaktion i immunförsvaret (bildning av antikroppar) som i sin tur indikerar om man haft covid-19. Eftersom antikropps-provet är nytt finns i dagsläget inte tillräcklig data för att kunna uttala sig om immunitet. Det betyder bland annat att ett positivt test inte påverkar vilken skyddsutrustning medarbetaren ska använda. Här kan du läsa mer om antikroppstest i Region Halland

Antigentester (snabbtester)

Det finns en ny riktlinje med rekommendationer om hur antigentester bör användas i Halland:

Antigentestning, riktlinje 

I nuläget rekommenderas inte screening av symtomfria personer i situationer som inte berörs av ett utbrott av covid-19.

Däremot finns bedömning om flera andra situationer där användningen av antigentestning är motiverad, för dessa situationer finns också särskilda rutiner framtagna. Det är också viktigt att tänka på att det alltid måste finnas en ansvarig läkare för varje antigentest som tas och att testresultatet måste journalföras.

Intyg och provtagning för friska inför exempelvis utlandsresa

Region Halland rekommenderar tillsvidare att provtagning och utfärdande av intyg med anledning av covid-19-smitta behandlas och prioriteras utifrån ordinarie rutiner som andra vårdinsatser.

Observera att provtagning och intygsutfärdande avseende covid-19 som utförs som en del av en medicinsk bedömning utgör hälso- och sjukvård, medan annan provtagning och intygsutfärdande (till exempel undersökningar av friska) utgör hälsovård. Detta får konsekvenser för hur respektive insats ska prioriteras och debiteras.

Instruktion för registrering reseintyg

Bakgrund

Det finns efterfrågan på provtagning och intyg av friska personer avseende covid-19, bland annat inför utlandsresa. Vissa länder och researrangörer efterfrågar intyg för att resa ska vara möjlig.

Hälso- och sjukvården (vårdcentralerna) har möjlighet att utfärda denna typ av intyg som en hälsovårdsinsats. Sådana intyg samt provtagning debiteras då enligt särskild taxa.

På den privata marknaden finns vårdgivare som kan utföra denna typ av undersökningar. Researrangörer och andra aktörer kan också i vissa fall anvisa utförare av dessa tjänster. Folkhälsomyndigheten hänvisar på sin webbplats till några vårdgivare som genomför provtagning för reseintyg

Senast ändrad: