Direkt till innehållet

Provtagning

Film: Provtagning av coronavirus - så gör du rätt

Folkhälsomyndighetens provtagningsindikation

Provtagning av vård- och omsorgspersonal

Ny rutin för personalprovtagning i Region Halland

Covid-19 provtagning för personal inom Region Hallands hälso- och sjukvård (20-06-04)

Personal med symtom

Huvudregeln för smittfrihetsbedömning för personal inom vård och omsorg vid misstänkt eller påvisad covid-19 är minst två dygns feberfrihet, allmän förbättring samt att det gått minst sju dygn sedan insjuknandet. Kvarstående torrhosta eller förlust av lukt- eller smaksinnet är alltså inget hinder för smittfrihetförklaring, förutsatt att övriga kriterier uppfylls.

Vid negativt covid-19-test kan medarbetaren återgå i arbete när man upplever sig frisk.

Personal utan symtom

Medarbetare i sjukvård, hemtjänst och hemsjukvård ska alltid tillämpa basala hygienrutiner för att skydda mot kontaktsmitta. Detta är särskilt viktigt för att inte riskera smittspridning från personal just innan/i samband med symtomdebut. Provtagning av personal utan symtom är inte motiverat. Risken är att en sådan provtagning skapar falsk trygghet och att den belastar provtagningskapaciteten i onödan. Därför rekommenderas inte denna provtagning.

Registrering av provtagning

All personalprovtagning avseende covid-19 som utförs inom närsjukvården ska registreras som ett provtagningsbesök med avgiftstyp S1, 0 kr och betalsätt REMI. Detta gäller oavsett var personalen har sin anställning, exempelvis kommunen, specialistvård, tandvård m fl.

Provtagning på egen personal inom sin egna verksamhet ska inte besöksregistreras utan det ska bara skrivas en journalanteckning.

Test av antikroppar (serologiskt test)

Det finns ett prov som kan visa på en reaktion i immunförsvaret (bildning av antikroppar) som i sin tur indikerar om man haft covid-19. Eftersom antikropps-provet är nytt finns i dagsläget inte tillräcklig data för att kunna uttala sig om immunitet. Det betyder bland annat att ett positivt test inte påverkar vilken skyddsutrustning medarbetaren ska använda.

Antikropps-provet används på utvalda patienter med svår sjukdom för att fastslå att patienten haft covid-19 (ibland visar nämligen ett covid-19-prov negativt när det tas sent i sjukdomsförloppet och då är ett antikropps-prov bra för att säkerställa covid-19). Ytterligare användning av antikropps-prov kan vara aktuell, men resultatet bör användas med försiktighet. Rådgör med smittskyddsläkare eller infektionsjour om frågor kring användning av provet uppstår.

Frågor och svar om provtagning, smittspridning och skyddsutrustning

Intyg och provtagning inför utlandsresa

Region Halland rekommenderar tillsvidare:

  • att provtagning och utfärdande av intyg med anledning av covid-19-smitta endast genomförs som en del av hälso- och sjukvård i de fall där patientens tillstånd motiverar vård.
  • att personer som av andra skäl önskar provtagning och intyg med anledning av covid-19 hänvisas till privata vårdgivare som inte finansieras av Region Halland.

Bakgrund

Det finns efterfrågan på provtagning och intyg av friska personer avseende covid-19, bland annat inför utlandsresa. Vissa länder och researrangörer efterfrågar intyg för att resa ska vara möjlig.

Hälso- och sjukvården har möjlighet att utfärda denna typ av intyg som en hälsovårdsinsats. Sådana intyg samt provtagning debiteras då enligt särskild taxa.

I rådande situation avråds från att verksamheter finansierade av Region Halland genomför dessa hälsovårdsåtgärder, av följande skäl:

  • Begränsad analyskapacitet
  • Nationell avrådan från utlandsresor
  • Fortsatt prioriteras vissa mer angelägna insatser i hälso- och sjukvården ned med anledning av ansträngda resurser, varför denna typ av lägre prioriterade åtgärder inte bör ta resurser i anspråk

På den privata marknaden finns vårdgivare som kan utföra denna typ av undersökningar, vilket inte riskerar äventyra hälso- och sjukvårdens resurser. Researrangörer och andra aktörer kan också i vissa fall anvisa utförare av dessa tjänster.

Senast ändrad: