Direkt till innehållet

Antikroppstest

Provtagning med antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19)

Bakgrund

Regeringen har gett regionerna i Sverige i uppdrag att erbjuda antikroppstester i stor skala. För att denna provtagning ska bli resurseffektiv och inte tränga undan annan vård har Folkhälsomyndigheten rekommenderat en prioriteringsordning på vilka som bör testas. De grupper, som i fallande ordning är aktuella för testning (utöver de patienter som redan provtas på medicinsk indikation vid allvarlig sjukdom för att ställa diagnos) är följande:

  • personal inom äldreomsorg, inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt inom omsorg för  personer med funktionsnedsättning
  • riskgrupper, det vill säga personer 70 år och äldre samt personer (oberoende av ålder) som har en eller flera sjukdomar som kan öka risken för allvarligt sjukdomsförlopp vid covid-19. Riskgrupper finns definierade på Folkhälsomyndighetens webbplats
  • personal inom samhällsviktig verksamhet
  • övriga personer i samhället från 18 års ålder.

Region Halland kommer enligt denna prioriteringsordning att först erbjuda antikroppstestning av prioriterade grupper bland vård- och omsorgspersonal i Halland. Införandet sker successivt.

Prioriterade grupper inom Region Halland

Region Halland har under ledning av Smittskydd Halland tagit fram en prioriteringsvägledning av vilka grupper som bör erbjudas test.

Hallands sjukhus har börjat med att erbjuda testning till personal på infektion, akuten, intermediärvårdsavdelningar, epidemiavdelningar, intensivvård, bemanningsenheter och operation.

Närsjukvården har prioriterat att börja med provtagning av personal inom läkarmedverkan i hemsjukvård, palliativa vårdavdelningen, personal vid kvälls- och helgmottagningar och Närakuten samt de som gör hembesök på särskilt boende (SÄBO).

Inom Ambulans diagnostik och hälsa har ambulanspersonalen prioriterats och för psykiatrin personalen vid psykiatrisk akutmottagning.

Eftersom provtagningen fungerat väl vid de prioriterade enheterna kan nu provtagningen från v 30 utvidgas och inkludera all vård- och omsorgspersonal på Hallands sjukhus och inom närsjukvården.

Provtagningen sker av personal i respektive verksamhet. För de enheter som inte har möjlighet att utföra provtagningen inom enheten (p g a att personalkategori med denna kompetens saknas) får praktisk lösning ordnas inom respektive förvaltning.

Provtagning, provsvar och uppföljning

Provtagning inom regionen sker på enheten man jobbar.

I dokumentet Provtagning med antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) finns beskrivet hur det ska genomföras. (OBS! Serologiremisserna på personal ska läggas upp på PANSSK (och INTE på PANLÄK). Om remisserna läggs på fel funktion utgör detta en risk för att positiva PCR-prover missas.)

Provsvaret blir tillgängligt för medarbetaren via 1177.se cirka två dygn efter genomförd provtagning. Medarbetaren loggar in på 1177.se och kan läsa sitt svar i Journalen under Provsvar.  Därigenom behövs ingen insats av vårdpersonal för att hantera provsvaret.

Information om vad provsvaret för antikroppstest betyder och förhållningsregler delas ut inför provtagningstillfället, informationen finns på sidan Provsvar antikroppstest

Prioriterade grupper inom kommunernas vård och omsorg i Halland

Inom kommunerna i Halland pågår, i samarbete med regionens arbetsgrupp, arbetet med att säkerställa provtagning av vård- och omsorgspersonal. Prioriteringsordningen fastställs av kommunerna, men fokus kommer i första skedet ligga på hälso- och sjukvårdspersonal samt personal inom äldreomsorgen.

Provtagning för kommunal vård- och omsorgspersonal

Exakt hur flödet för remiss och provtagning kommer vara är inte ännu klart när det gäller kommunernas prioriterade personal.

Analys, provsvar och uppföljning kommer att ske på samma sätt som inom regionen.

Kvalitet på antikroppstest

Det är viktigt att antikroppstest som används har hög prestanda. Risken med att använda tester med låg prestanda är framför allt att andelen falskt positiva test (testet påvisar felaktigt antikroppar), blir hög. Denna risk är högst när ett test med dålig prestanda används i grupper där förekomsten av antikroppar är låg.

Det test som används vid mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad har god prestanda, men även här förekommer enstaka falskt positiva och falskt negativa tester.

Vad innebär ett positivt antikroppstest?

Om en stor andel av personalen på en enhet får bekräftat att de har antikroppar mot covid-19 efter provtagning är det osannolikt att man på den enheten får någon större smittspridning inom närmsta månaderna. Beredskapen inför nya utbrott är därmed god.

Individer som genom antikroppstestning fått bekräftat att de har utvecklat antikroppar mot covid-19 (positivt provsvar):

  • har minskad risk att själv smittas vilket också innebär minskad risk att föra smittan vidare till andra.
  • kan umgås med andra inklusive de som tillhör någon riskgrupp om övriga generella rekommendationerna följs vilket inkluderar stanna hemma när man känner sig sjuk, avstå större sociala sammanhang och fortsatt noggrann handhygien (eftersom man kan bära med sig virus på händerna och föra detta vidare till andra).

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär ett positivt antikroppstest skydd mot ny covid-19-infektion med allvarliga symtom under cirka ett halvår från provtagningstillfället.

När ska prov inte tas?

Om en person med bekräftade antikroppar mot covid-19 får nya symtom inom sex månader från provtagningen, behövs inget prov tas för att kontrollera om det är covid-19 (PCR-test), eftersom det då bedöms mycket osannolikt att symtomen beror på covid-19. Undantagna är personer med sämre fungerande immunsystem som ändå ska provtas för covid-19 vid nya symtom, eller om det av andra skäl finns mycket stark misstanke om covid-19-infektion.

De som det senaste halvåret fått ett bekräftat provsvar på covid-19-infektion (PCR-test) behöver inte göra antikroppstest. Detta eftersom de då förväntas ha skydd mot ny infektion.

Kostnad och ersättning

Vård- och omsorgspersonal som erbjuds antikroppstestning genom sitt arbete betalar inget för provtagningen. Det gäller såväl personal i Region Halland som i kommunerna och privata vårdgivare med avtal med regionen. När det framöver erbjuds bredare antikroppstestning för allmänheten kommer det att kosta 200 kr i avgift.

De enheter som genomför provtagningen ersätts med 550 kr per genomförd provtagning. Om administration som att lägga upp remisser och liknande sker på en enhet och provtagningen på en annan delas ersättningen på dem båda.

Senast ändrad: