Direkt till innehållet

Antikroppstest

Rutin, intyg för personal och information om provsvar att dela ut vid provtagning

Rutin: Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) i Region Halland (ersätter samtliga tidigare rutiner kring antikroppstest).

Skriv inte ut rutinen utan använd den digitala versionen för att inte missa uppdateringar.

Bakgrund

Region Halland erbjuder invånare som fyllt 18 år och är friska sedan minst två veckor möjlighet till antikroppstestning covid-19.

Antikroppstestning ska inte förväxlas med den provtagning som sker för att påvisa covid-19-infektion vid symtom. Smittskydd Halland betonar att provtagning vid symtom för att påvisa infektion är den viktigaste åtgärden för att upptäcka och förhindra smittspridning.

I genomsnitt har cirka 6 procent av dem som tagit prov antikroppar mot covid-19 (positivt provsvar). Det innebär att de har skydd i cirka 6 månader efter provtagningstillfället enligt Folkhälsomyndigheten.

Den person som har symtom, provtar sig (PCR-test) och där provsvaret visar covid-19 har sedan skydd mot ny infektion under minst 6 månader och behöver därför inte ta antikroppstest under den perioden.

Så genomförs antikroppstestning:

  1. Fram till 26 januari fungerar det så här: Invånaren loggar in på 1177.se och bokar en tid för antikroppstestning på valfri vårdcentral i Halland eller provtagningen på Hallands sjukhus. De som inte alls kan logga in på 1177.se kontaktar valfri vårdcentral eller provtagningen på Hallands sjukhus för att boka tid.
  2. Samtliga vårdenheter, inom regionen och privata med avtal, som utför provtagning kan också erbjuda antikroppstestning i samband med att annat prov ändå ska tas. Invånare som efterfrågar antikroppstest kan då få det vid samma provtagningstillfälle och slipper därigenom boka ytterligare en tid. Varje enskild vårdenhet väljer i vilken utsträckning de har möjlighet att genomföra antikroppstestning. Tänk på att antikroppstestning är ett erbjudande till invånaren och inget som ska presenteras som en nödvändighet.
  3. Patienter som provtas på ordination av läkare som en del av en medicinsk bedömning - hanteras som ordinarie provtagning i vården och berörs inte av dessa förändringar.
  4. Kommunen utför provtagning för de invånare som ändå får besök via hemsjukvård samt för brukare på äldreboenden. Kommunen måste då meddela vårdcentralen vilka som ska provtas så att vårdcentralen kan lägga upp remiss och förse kommunens provtagningspersonal med provrörsetikett. Hur detta ska ske i detalj får varje kommun och respektive vårdcentral besluta då det ser olika ut i olika kommuner och på olika vårdcentraler.
  5. I de fall en invånare absolut inte kan ta sig till en provtagningsplats kan vårdcentralen i undantagsfall åberopa enstaka hembesök enligt sedvanlig rutin för detta. I första hand ska provtagning alltid ske på en provtagningsplats.

Information om vad provsvaren betyder delas ut vid provtagningen till alla som tar antikroppstest (uppdaterad 2020-12-11) Provsvar kommer efter cirka 3 dygn. Invånaren loggar in på 1177.se och kan direkt när svaret är klart läsa det i Journalen under provsvar. Ingen ska ringa för att få provsvar. De som inte alls kan logga in på 1177.se får information om hur de får reda på sitt provsvar på annat sätt.

Nytt från 26 januari - informationen kommer uppdateras

Från 26 januari loggar invånaren in och beställer först provtagning (remiss skapas) och bokar sedan tid. Provtagningspersonalen på vårdcentraler och provtagningen på sjukhus (Klinisk kemi) behöver då bara skriva ut etikett och hanteringen på Mikrobiologen blir också smidigare. Invånaren får avisering när provsvaret kommit vilket man inte får idag när provtagningsremissen läggs upp i VAS.

Användarmanual för provtagningspersonal

De invånare som kommer och bara bokat tid men inte beställt provtagning ska bli ombedda att logga in på 1177.se och beställa provtagning på plats. Provtagningspersonalen ger dem en kort guide att följa och invånaren beställer provtagning (tar cirka 1 minut). Bra om guiden  lamineras så den kan torkas av och återanvändas.

Guide för invånare hur beställa provtagning på plats (om hen bara har bokat tid - ingen remiss hittas i LVMS)

Avgift och avgiftsfritt

Invånare som bokar antikroppstest betalar 200 kr. Högkostnadsskydd eller frikort gäller inte eftersom det är hälsovård.

Följande grupper ska inte betala:

  • Personal inom Region Halland – ska ha med SITHS-kort och visa vid provtagningstillfället
  • All personal inom hälso- och sjukvård och omsorg (SOL och LSS) kommunal och privat – ska ha med regionens intyg påskrivet av chef till provtagningen
  • Brukare och patienter inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna (inkluderar även LSS-boenden). Tar med sig regionalt intyg till provtagningen för att få kostnadsfri provtagning. Kommunen delar ut regionens intyg tillsammans med ett regionalt informationsbrev till alla personer som omfattas av erbjudandet.

Uteblivet besök debiteras även för samtliga som får antikroppstestet kostnadsfritt om de inte kommer på sin bokade tid. Besök kan ombokas och avbokas enkelt genom att man loggar in på 1177.se. Inga avgifter för sena av- och ombokningar får tas ut.

Statistik

Uppföljning sker veckovis och publiceras på regionhalland.se under Covid-19 och Läget i Halland

Vad innebär ett positivt antikroppstest?

Om en stor andel av personalen på en enhet får bekräftat att de har antikroppar mot covid-19 efter provtagning är det osannolikt att man på den enheten får någon större smittspridning inom närmsta månaderna. Beredskapen inför nya utbrott är därmed god.

Individer som genom antikroppstestning fått bekräftat att de har utvecklat antikroppar mot covid-19 (positivt provsvar) har i 6 månader från det man var sjuk i covid-19:

  • minskad risk att själv smittas vilket också innebär minskad risk att föra smittan vidare till andra.
  • kan umgås med andra inklusive de som tillhör någon riskgrupp om övriga generella rekommendationerna följs vilket inkluderar stanna hemma när man känner sig sjuk, avstå större sociala sammanhang, hålla avstånd och fortsatt noggrann handhygien (eftersom man kan bära med sig virus på händerna och föra detta vidare till andra).

Enligt Folkhälsomyndigheten innebär ett positivt antikroppstest skydd mot ny covid-19-infektion med allvarliga symtom under cirka ett halvår från det att man var sjuk. Om det är mer än 6 månaders sedan man hade covid-19 är det osäkert vilket skydd man har mot en ny infektion även om ett antikroppstest är positivt.

Kvalitet på antikroppstestet

Det test som används vid mikrobiologiska laboratoriet i Halmstad har god prestanda och är godkänt av Folkhälsomyndigheten. Det finns ändå en liten risk att det förekommer enstaka falskt positiva och falskt negativa tester.

Senast ändrad: