Direkt till innehållet

Förtydligande kring hanteringen av antikroppstester

Gäller alla verksamheter som har provtagning samt vårdpersonal som vill ta antikroppstest

För snart en vecka sedan öppnade Region Halland möjligheten för alla från 18 år att boka tid för antikroppstest covid-19. Då togs samtliga tidigare rutiner bort och en ny rutin publicerades. Det är alltså en och samma rutin nu för all antikroppstestning, oavsett om det är vårdpersonal eller andra invånare som ska provtas. Det är alltid en utmaning när nya rutiner ska införas och det har det kommit en del frågor från olika verksamheter.

Rutin: Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) i Region Halland

Några förtydliganden utifrån de frågor som uppstått kring antikroppstestningen (informationen finns också i rutinen):

Vårdpersonal ska också boka tid för provtagning

I och med att Region Halland startat antikroppstestning för alla vuxna så kommer alla invånare att hanteras på samma sätt. Tidigare provtogs till exempel regionens vårdpersonal i den egna verksamheten och ingen besöksregistrering gjordes då. Det fanns tidigare också olika förfaranden för kommunal personal och personal i privat vårdverksamhet. Nu ska all vård- och omsorgspersonal följa den nya rutinen för antikroppstestning och boka tid för provtagning på någon av de enheter som erbjuder antikroppstest. Detta är viktigt eftersom registrering behöver bli enhetlig, både vid uppläggning av prov och vid besöksregistrering. Information om hur och var man bokar sitt antikroppstest finns på 1177.se/Halland.

Registrering för kostnadsfri provtagning

Rutinen för kodning och registrering i samband med covid-19 har förtydligats lite avseende registrering av antikroppstest.

Personal anställd av Region Halland visar enbart SITHS-kort för att få kostnadsfri provtagning. Övrig vård- och omsorgspersonal (kommunal och privat verksamhet) samt brukare inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna ska ha med sig regionalt intyg som berättigar till kostnadsfri provtagning. Det finns ett intyg som avser vårdpersonal och ett intyg som avser brukare, intygen finns länkade i rutinen för antikroppstestning.

Intyget för personal inom privat och kommunal vård- och omsorg för utskrift.

Antikroppstest i samband med annan provtagning

Alla verksamheter kan erbjuda invånare från 18 år antikroppstest i samband med att annan provtagning ändå utförs i vården. Det är valfritt om man vill erbjuda detta men verksamheten får ersättning för all provtagning som utförs.

I de fall antikroppstestning utförs i samband med annat vårdbesök ska en extra besöksregistrering göras för antikroppstestningen. Se mer under rubriken ”Ersättning antikroppstest”.

Ersättning antikroppstest

För antikroppstest utgår en sammanlagd ersättning på max 750 kr vilket inkluderar patientavgift (eller ersättning för denna) från Region Halland. Besöksregistrering med korrekt besöksorsak är avgörande för att vårdenheten ska få sin ersättning.

Besöksorsakerna är:

  • 0kr Personal Serologi Covid-19
  • 0kr Brukare Serologi Covid-19
  • 200kr Invånare Serologi Covid-19

Tänk på att om antikroppstest tas i samband med annan provtagning/annat besök så ska det registreras med besöksform till ”medverkan enstaka besök”.

Antikroppstestet är ett hälsovårdsbesök, därför utgår inte någon ersättning för enstaka akut besök gjort av patient från annan vårdcentral. Antikropptesterna kommer inte att ingå i täckningsgraden för vårdcentralerna.

Inte längre skriva arbetsplats i remiss

Tidigare skulle ni fylla i arbetsplats (till exempel kommun eller enhet) i fritextsfältet i remissen. Detta ska ni inte göra längre. Det ni ska göra är att välja olika provkoder beroende på om det är vård- och omsorgspersonal eller inte. Provet ska alltid läggas upp på Pandemimottagningen Halmstad och vårdgivare PANSSK. I fältet för kliniska uppgifter skriver ni bara ”nej” om ni inte själva har något ni anser att labbet behöver information om.

Nya provkoder från 1 oktober

För antikroppstestning gäller nu följande provkoder.

  • CPERAK – används för vård- och omsorgspersonal som provtas
  • CPATAK- används för invånare som provtas.
  • COVIGG – ska från 1 oktober användas enbart för patienter som provtas på ordination av läkare som en del av en medicinsk bedömning.

Provkoderna CPERAK OCH CPATAK finns enbart upplagda på Pandemimottagningen eftersom det är där provet ska läggas upp. Det gäller både antikroppstest som tas efter tidsbokning eller som tas i samband med annan provtagning.

Informationsblad om provsvar ska delas ut till alla som provtas

Det är viktigt att ni vid provtagningstillfället delar ut informationsbladet om vad provsvaret innebär. Informationsbladet ska ni skriva ut och dela ut till den som provtas, oavsett om provtagning sker vid bokad tid eller i samband med annan provtagning. Informationsbladet finns på vårdgivarwebben och det finns dessutom länkat till det i rutinen. Eftersom ingen kontaktar invånaren med information om provsvar är det avgörande för att den som provtagit sig ska veta hur hen får sitt provsvar (loggar in på 1177.se och läser i journalen under provsvar) och vad svaret innebär.

Senast ändrad: