Direkt till innehållet

Screening för covid-19 efter semester

Uppmaning till frikostig screening för covid-19 för vårdpersonal efter semester

Smittskydd och Vårdhygien Halland har sett en ökande trend av covid-19 smitta som kan relateras till semesterfirande. Därför uppmanar vi nu till frikostig provtagning av vård- och omsorgspersonal som återgår till arbete efter semestern i de fall personen vet med sig att riskbeteende under semestern förekommit. Det kan vara exempelvis att vederbörande vistats på platser där trängsel förekommit eller i stora folksamlingar inomhus.

Ett screeningprov rekommenderas för den som vistats i någon slags riskmiljö (trängsel, sociala sammankomster) vid något tillfälle under de senaste 2 veckorna, och:

  • oavsett vaccinationsstatus
  • oavsett om semestern skett utomlands eller i Sverige
  • Obs! screening gäller endast symtomfri personal!

Screeningen är frivillig och bör ske i direkt anslutning till första arbetspasset efter semestern (senast inom 2-3 dygn). Personalen får arbeta i väntan på provsvaret. Den som inte på något sätt varit i trängsel eller på sociala sammankomster kan avstå screening.

För screeningen rekommenderas antigentester som beställs till verksamheten på vanligt sätt. Om antigentest inte finns tillgängligt kan PCR-test användas.

Provtagningen ska ske på enklast möjliga vis för att inte lägga hinder i vägen för provtagning. Initiativ till screeningprovtagningen kan tas i den egna verksamheten (både av den enskilde medarbetaren och arbetsledare/verksamhetsansvarig) då man bedömer att skäl finns. Fynd av positiva provsvar omfattas av Smittskyddslagen, ska bedömas av läkare och hanteras enligt ordinarie rutiner.

Denna rekommendation är en tillfällig komplettering till gällande riktlinjer avseende antigentestanvändning, provtagning och smittspårning i Region Halland. Observera att övriga riktlinjer om provtagning vid utbrott, smittspårning och symtom inom vården fortfarande gäller och att provtagningsindikationer i övrigt är oförändrade.

Provtagningsrutin

Enheter med sedan tidigare upprättad antigenprovtagning

Enheten som sedan tidigare har en upprättad och väl fungerande rutin för antigenprovtagning av personal fortsätter med denna.

Enheter som inte har en upprättad antigenprovtagning

Omfattar enheter som:

  1. Inte har en befintlig rutin för provtagning med antigentest
  2. Inte kan ta nasofarynxprov (nph)

Ta/kan ta PCR test i stället för antigen. De enheter som har befintlig rutin för PCR provtagning följer den. Övriga enheter hänvisar personalen initialt till självprovtagningsställena.

Enheterna uppmanas att se över en rutin hur ni i framtiden kan ha möjlighet till antigenprovtagning. Det är dock verksamheternas ansvar att ombesörja antigentestning samt upprätta rutiner för att åstadkomma det på ett adekvat sätt.

Ta gärna hjälp av befintlig riktlinje: Corona, Covid-19 – Antigentest, för personal i utbrottssituation.

Personalen får arbeta i väntan på provsvar oavsett om testet är taget med antigen eller PCR.

I de fall antigentestet blir positivt skall det verifieras med ett PCR-prov. Personalen går då hem i väntan på provsvar. PCR provet registreras i VAS på PANLÄK.

Uppdatering av riktlinjer

Smittskydd och Vårdhygien Halland kommer fortast möjligt se över befintliga covid-19 riktlinjer för översyn och uppdatering. Då kommer även denna uppmaning skrivas in. Uppdateringar är dock en tidskrävande process och för att screeningen skyndsamt ska kunna komma i gång görs detta tillägg i nuläget.

Senast ändrad: