Direkt till innehållet

För kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

På den här sidan hittar du vårdriktlinjer, information om skyddsutrustning, provtagning och grundläggande utbildning i basala hygienrutiner. Det finns även användbar information på övriga undersidor om covid-19, här på vårdgivarwebben, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Vårdriktlinjer

Ordinärt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg

Särskilt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg

Åtgärder för minskad smittspridning av covid-19 från personal till äldre patienter och brukare

Folkhälsomyndigheten publicerade 8 maj en rapport i syfte att ge stöd i arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter. Bakgrunden till rapporten är att vårdtagare inom äldreomsorgen drabbats hårt i pandemin och syftar till att förstärka skyddet för denna grupp.

En grundförutsättning för att undvika smitta från personal till vårdtagare är att personalen stannar hemma vid sjukdom, även vid mycket lindriga symtom.

De rekommendationer som ges för att skydda vårdtagarna innefattar:

  • att verksamheten organiseras så att kontakten mellan personal och patienter minskas
  • att personalens kunskap och medvetenhet om smittspridning och covid-19 ökas
  • att personalen har god kunskap om klädregler, basala hygienrutiner och korrekt användning av skyddskläder och skyddsutrustning.

Som en extra åtgärd när alla delar i kvalitetsarbetet enligt ovan är säkrat anges att man kan överväga att använda visir eller munskydd på personalen. Det vetenskapliga stödet för att tillägg av visir/munskydd faktiskt bidrar till mindre smitta från personal till vårdtagare saknas, men kan alltså användas som en extra säkerhetsåtgärd i syfte att förhindra smitta från personal

Om visir används ska det täcka hela ansiktet. I de lägen munskydd används kan de vara av typen I, IR, II eller IIR.

Tillfälliga rekommendationer i samband med covid-19 pandemin

All vård och omsorg kräver att personalen är frisk, håller avstånd och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt. Förutsättningen är att verksamhetens kvalitetsarbete uppfyller grundläggande åtgärder. Se Folkhälsomyndighetens dokument; "Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal inom vård, tandvård och omsorg"

Som en extra patientsäkerhetsåtgärd (s.k. source control) respektive för att skydda personalen rekommenderas att:

  • Heltäckande visir och munskydd används av all personal vid allt patientnära arbete (<1m), oavsett om misstanke om covid-19 finns eller ej.
  • Munskydd används i vårdlokaler av all personal i situationer där det inte är möjligt att hålla avstånd till annan personal. Det kan gälla vid arbete i trånga utrymmen t.ex. vid rondarbete och rapportering.

Anpassning av denna rekommendation kan ske efter lokal riskbedömning i den egna verksamheten.

Munskydd och visir kan behållas på vid vård och omsorg av flera patienter i följd. Förutsatt att det används korrekt, inte kontamineras, skadas eller tas av (se länkar nedan).

Det vetenskapliga stödet för visir och munskydd är generellt svagt och svårtolkat. Sammantaget gör Folkhälsomyndigheten bedömningen att man kan använda detta som ett extra skydd för vårdtagare.

All vård och omsorg kräver att personalen är frisk och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt. Som en extra åtgärd för att försöka minska risken för att personal smittar patienter och brukare kan munskydd användas. Förutsättningen är att verksamhetens kvalitetsarbete uppfyller grundläggande åtgärder. Se Folkhälsomyndighetens dokument; Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre patienter och brukare.

Munskydd - Säker användning

Visir för flergångsbruk - Instruktion inför användning och rengöring av

Munskydd – tillfälligt utökad rekommendation

För att minska smittspridning inom vård och omsorg gäller från 20 januari tillfälliga utökade rekommendationer:

  • Vård- och omsorgspersonal rekommenderas att använda munskydd då de befinner sig i vård- och omsorgslokaler.
  • Patienter i öppenvård, närsjukvård och dagsjukvård ska bära munskydd vid vistelse i vård- och omsorgslokaler, vilket också inkluderar vistelse i väntrum på enheten.
  • Patienter i slutenvård samt kommunal korttidsvård för äldre ska bära munskydd i situationer då de vistas utanför vårdrummet på vårdenheten samt under transporter mellan vårdenheter.
  • Besökare som måste befinna sig i vård- och omsorgslokaler ska bära munskydd under hela besöket på enheten.

Munskydd - ny tillfälligt utökad rekommendation

Affisch om munskydd till patienter och besökare

På den här sidan hittar du affisch (A3 eller A4) och informationsblad om munskydd och säker användning. 

Rekommendationer från Smittskydd

Smittskydd Hallands rekommendationer för att förhindra spridning av covid-19 inom hemsjukvård i särskilt och ordinärt boende samt hemtjänst.

Smittskydd Hallands rekommendationer för särskilt boende

Smittskydd Hallands rekommendationer för hemtjänst och hemsjukvård

Vid covid-19 inom LSS-verksamhet

Hantering av covid-19-fall inom LSS-verksamhet och råd kring lämpliga åtgärder.

Vid covid-19 inom LSS-verksamhet - Obs! Instruktionen för LSS håller på att kompletteras kring provtagning av närkontakter - kommer inom kort

Basala hygienrutiner

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg.

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Information och film om skyddsutrustning

Här kan du titta på en film om skyddsutrustning och få instruktioner om hur skyddsutrustning används på ett säkert sätt.

Det finns också en affisch som visar i bilder på- och avklädning av skyddsutrustning (200710)

Inom kommunal vård och omsorg kan du som personal använda visir i situationer då du inte kan hålla avstånd till vårdtagaren, som ett extra skydd för vårdtagaren. Visir ger ett gott skydd och kan rengöras och användas flera gånger.  Här kan du läsa hur du använder,  rengör och desinfekterar visiret som ska återanvändas.

Filmer om att förhindra smittspridning

Region Jönköping har tagit fram två filmer som handlar om viktiga åtgärder och praktiska råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Filmerna riktar sig till dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg och tar bland annat upp hur du som personal ska agera när du har en vårdtagare som har eller misstänks ha covid-19.

Notera att Region Halland har valt att i situationer där visir används, alltid komplettera visir med munskydd, istället för att göra en situationsanpassad riskbedömning.

Film: Förhindra smitta av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (Viktiga åtgärder för att förhindra smittspridning bland äldre personer.).

Film: Praktiska råd för dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg (Hur du som personal bör agera när du har en vårdtagare som har eller misstänks ha covid-19.)

Komplettera dessa filmer med Region Hallands utbildningsfilm: Om skyddsutrustning vid covid-19.

Provtagning vid misstänkt covid-19

Vägledning för provtagning av vård och omsorgspersonal och en film om hur provtagning går till på rätt sätt, hittar du på sidan Provtagning.

Provtagning covid-19 vid behov av snabba provsvar

När detta kan vara aktuellt: Personal med milda symtom som är friska nog att jobba, där verksamheten inte klarar bemanningen utan att få personen tillbaka i tjänst och där ledtiderna på självprovtagningen blir avgörande.

Erbjudande om Covid-19-provtagning för kommunerna vid behov av snabba provsvar i kritiska lägen

Guide till provsvar i Journalen på 1177.se

Vid oväntade fall av covid-19 inom vård- och omsorg

Flödesschema: Provtagning av vård- och omsorgspersonal som utsatts för covid-19

Smittspårning

Rutin Screening samt smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg 

Blanketter för smittspårning och screening inom kommunal vård och omsorg

Epidemirapport covid-19

Sammanställning - Smittspårning covid-19

Användning av antigentester för påvisning av covid-19

Antigentester finns nu tillgängliga för verksamheter i kommunal hälso- och sjukvård i Halland. Antigentester (s.k. snabbtester) kan användas som tillägg till PCR-tester vid symtomgivande Covid-19 samt vid smittspårning. Testet kan göras klart hos patienten och svar erhålls inom 15-30 min. Särskilt i kommunal hälso- och sjukvård är det värdefullt med tidig diagnos för att snabbt kunna sätta in smittskyddsåtgärder vid positivt test. Ett negativt svar är inte lika säkert och då måste svar på PCR-test inväntas innan misstanke om Covid-19 kan avskrivas.

Vägledning för användning finns i: Användning av antigentest vid misstänkt fall av covid-19 i kommunal hälso- och sjukvård. I vägledningen finns också en provtagningsanvisning, bilaga 2. Test-kit finns tillgängliga för beställning via RGS Logistik.

Corona, Covid-19 – Antigentest, för screening av personal inom kommunal vård och omsorg i utbrottssituation

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om smittspridning, skyddsutrustning och provtagning kopplat till coronaviruset. 

Uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

I samband med Covid-19 har Läkarmedverkan i hemsjukvården utökats. Läs mer i rutin Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

Dörrskylt för besökare till äldreboenden

Skriv telefonnummer på skylten. Tänk på att telefonnumret behöver vara bemannat så besökaren får svar direkt.

Besöksförbud på äldreboende (2020-04-01)

Senast ändrad: