Direkt till innehållet

För kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

På den här sidan hittar du vårdriktlinjer, information om skyddsutrustning, provtagning och grundläggande utbildning i basala hygienrutiner. Det finns även användbar information på övriga undersidor om covid-19, här på vårdgivarwebben, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Vårdriktlinjer

Ordinärt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg

Särskilt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg

Åtgärder för minskad smittspridning av covid-19 från personal till äldre patienter och brukare

Folkhälsomyndigheten publicerade 8 maj en rapport i syfte att ge stöd i arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter. Bakgrunden till rapporten är att vårdtagare inom äldreomsorgen drabbats hårt i pandemin och syftar till att förstärka skyddet för denna grupp.

En grundförutsättning för att undvika smitta från personal till vårdtagare är att personalen stannar hemma vid sjukdom, även vid mycket lindriga symtom.

De rekommendationer som ges för att skydda vårdtagarna innefattar:

  • att verksamheten organiseras så att kontakten mellan personal och patienter minskas
  • att personalens kunskap och medvetenhet om smittspridning och covid-19 ökas
  • att personalen har god kunskap om klädregler, basala hygienrutiner och korrekt användning av skyddskläder och skyddsutrustning.

Som en extra åtgärd när alla delar i kvalitetsarbetet enligt ovan är säkrat anges att man kan överväga att använda visir eller munskydd på personalen. Det vetenskapliga stödet för att tillägg av visir/munskydd faktiskt bidrar till mindre smitta från personal till vårdtagare saknas, men kan alltså användas som en extra säkerhetsåtgärd i syfte att förhindra smitta från personal

Om visir används ska det täcka hela ansiktet. I de lägen munskydd används kan de vara av typen I, IR, II eller IIR.

Tillfälliga rekommendationer gällande munskydd

All vård och omsorg kräver att personalen är frisk och att basala hygienrutiner tillämpas på ett korrekt sätt. Som en extra åtgärd för att försöka minska risken för att personal smittar patienter och brukare kan munskydd användas. Förutsättningen är att verksamhetens kvalitetsarbete uppfyller grundläggande åtgärder. Se Folkhälsomyndighetens dokument; Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre patienter och brukare.

Kriterier för användning av munskydd är ansiktsnära (<1 m) vård och omsorgsarbete till äldre brukare och patient. Detta kan också användas vid vård av andra patienter/brukare som identifieras som riskgrupp för allvarlig covid-19. I de fall där användning av munskydd inte bedöms möjlig kan visir användas.

Munskydd - Säker användning

Visir för flergångsbruk - Instruktion inför användning och rengöring av

Rekommendationer

Smittskydd Hallands rekommendationer för att förhindra spridning av covid-19 inom hemsjukvård i särskilt och ordinärt boende samt hemtjänst.

Smittskydd Hallands rekommendationer för särskilt boende

Smittskydd Hallands rekommendationer för hemtjänst och hemsjukvård

Basala hygienrutiner

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg.

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Information och film om skyddsutrustning

Här kan du titta på en film om skyddsutrustning och få instruktioner om hur skyddsutrustning används på ett säkert sätt.

Det finns också en affisch som visar i bilder på- och avklädning av skyddsutrustning (200710)

Inom kommunal vård och omsorg kan du som personal använda visir i situationer då du inte kan hålla avstånd till vårdtagaren, som ett extra skydd för vårdtagaren. Visir ger ett gott skydd och kan rengöras och användas flera gånger.  Här kan du läsa hur du använder,  rengör och desinfekterar visiret som ska återanvändas.

Filmer om att förhindra smittspridning

Region Jönköping har tagit fram två filmer som handlar om viktiga åtgärder och praktiska råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Filmerna riktar sig till dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg och tar bland annat upp hur du som personal ska agera när du har en vårdtagare som har eller misstänks ha covid-19.

Notera att Region Halland har valt att i situationer där visir används, alltid komplettera visir med munskydd, istället för att göra en situationsanpassad riskbedömning.

Film: Förhindra smitta av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (Viktiga åtgärder för att förhindra smittspridning bland äldre personer.).

Film: Praktiska råd för dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg (Hur du som personal bör agera när du har en vårdtagare som har eller misstänks ha covid-19.)

Komplettera dessa filmer med Region Hallands utbildningsfilm: Om skyddsutrustning vid covid-19.

Information om provtagning vid misstänkt covid-19

Vägledning för provtagning av vård och omsorgspersonal och en film om hur provtagning går till på rätt sätt, hittar du på sidan Provtagning.

Blanketter för smittspårning och screening på särskilt boende

Epidemiprapport covid-19

Sammanställning Epidemirapport covid-19

Antikroppstest covid-19

för vård- och omsorgspersonal och brukare

Rutin för antikroppstest

Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) i Region Halland (publicerad 2020-09-29 – ersätter samtliga tidigare rutiner kring antikroppstest). Skriv inte ut rutinen utan använd den digitala versionen för att inte missa uppdateringar.

Så går det till

  1. Invånaren och vård- och omsorgspersonal loggar in på 1177.se och bokar en tid för antikroppstestning på valfri vårdcentral eller provtagningen på Halland sjukhus. De som inte alls kan logga in på 1177.se kontaktar valfri vårdcentral eller provtagningen på Hallands sjukhus för att boka tid.
  2. Den person som ändå ska på provtagning inom vården kan fråga om det går att ta antikroppstest samtidigt.
  3. Kommunen utför provtagning för de invånare som ändå får besök via hemsjukvård samt för brukare på äldreboenden. Kommunen måste då meddela vårdcentralen vilka som ska provtas så att vårdcentralen kan lägga upp remiss och förse kommunens provtagningspersonal med provrörsetikett. Hur detta ska ske i detalj får varje kommun och respektive vårdcentral besluta då det ser olika ut i olika kommuner och på olika vårdcentraler.
  4. I de fall en invånare absolut inte kan ta sig till en provtagningsplats kan vårdcentralen i undantagsfall åberopa enstaka hembesök enligt sedvanlig rutin för detta. I första hand ska provtagning alltid ske på en provtagningsplats.

Information om vad provsvaren betyder delas ut vid provtagningen till alla som tar antikroppstest Provsvar kommer efter cirka 3 dygn. Invånaren loggar in på 1177.se och läser i Journalen under provsvar.

Tänk på att antikroppstestning är ett erbjudande och inget som ska presenteras som en nödvändighet.

Kostnadsfritt antikroppstest för vård- och omsorgspersonal

Alla som arbetar inom vård och omsorg (SOL och LSS) har rätt till kostnadsfritt antikroppstest men behöver ta med intyg till provtagningen som är underskrivet av ansvarig chef. Den som önskar antikroppstest loggar in på 1177.se för att boka tid för antikroppstest på valfri vårdcentral i Halland eller på provtagningen på Hallands sjukhus.

Intyg för vård- och omsorgspersonal för att få antikroppstest kostnadsfritt

Kostnadsfritt antikroppstest för brukare och patienter

Brukare och patienter inom hemtjänst och särskilda boendeformer för vuxna (inkluderar även LSS-boenden) som önskar antikroppstest behöver inte heller betala någon avgift men ska ha med regionalt intyg till provtagningen. Kommunen delar ut regionens intyg tillsammans med ett regionalt informationsbrev till alla personer som omfattas av erbjudandet.

Informationsbrev

Regionalt intyg för brukare

Läs mer om antikroppstestning i Halland här

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om smittspridning, skyddsutrustning och provtagning kopplat till coronaviruset. 

Uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

I samband med Covid-19 har Läkarmedverkan i hemsjukvården utökats. Läs mer i rutin Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

Dörrskylt för besökare till äldreboenden

Skriv telefonnummer på skylten. Tänk på att telefonnumret behöver vara bemannat så besökaren får svar direkt.

Besöksförbud på äldreboende (2020-04-01)

Senast ändrad: