Direkt till innehållet

För kommunal vård och omsorg samt privat aktör med kommunalt uppdrag

På den här sidan hittar du vårdriktlinjer, information om skyddsutrustning, provtagning och grundläggande utbildning i basala hygienrutiner. Det finns även användbar information på övriga undersidor om covid-19, här på vårdgivarwebben, för dig som arbetar inom kommunal vård och omsorg.

Vårdriktlinjer

Ordinärt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall i ordinärt boende inom kommunal vård och omsorg

Särskilt boende

Coronaviruset SARS-CoV-2, covid-19. Handläggning av misstänkta och bekräftade fall på särskilt boende inom kommunal vård och omsorg

Åtgärder för minskad smittspridning av covid-19 från personal till äldre patienter och brukare

Folkhälsomyndigheten publicerade 8 maj en rapport i syfte att ge stöd i arbetet med att minska smittspridningen av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter. Bakgrunden till rapporten är att vårdtagare inom äldreomsorgen drabbats hårt i pandemin och syftar till att förstärka skyddet för denna grupp.

En grundförutsättning för att undvika smitta från personal till vårdtagare är att personalen stannar hemma vid sjukdom, även vid mycket lindriga symtom.

De rekommendationer som ges för att skydda vårdtagarna innefattar:

 • att verksamheten organiseras så att kontakten mellan personal och patienter minskas
 • att personalens kunskap och medvetenhet om smittspridning och covid-19 ökas
 • att personalen har god kunskap om klädregler, basala hygienrutiner och korrekt användning av skyddskläder och skyddsutrustning.

Som en extra åtgärd när alla delar i kvalitetsarbetet enligt ovan är säkrat anges att man kan överväga att använda visir eller munskydd på personalen. Det vetenskapliga stödet för att tillägg av visir/munskydd faktiskt bidrar till mindre smitta från personal till vårdtagare saknas, men kan alltså användas som en extra säkerhetsåtgärd i syfte att förhindra smitta från personal

Om visir används ska det täcka hela ansiktet. I de lägen munskydd används kan de vara av typen I, IR, II eller IIR.

Smittskydd och Vårdhygien Hallands bedömning gällande visir

Smittskydd och Vårdhygien Hallands bedömning är att tillägg av munskydd/visir är en mycket liten del i det totala skyddet för äldre vårdtagare och munskydd/visir får aldrig ses som en ersättning för andra skyddsåtgärder.  Förutsatt att övriga skyddsåtgärder uppfylls kan personal som utför nära vård- och omsorgsarbete av äldre använda visir/munskydd. Viktigt är att användningen görs på korrekt sätt, då det vid felaktig hantering finns risk för kontaktsmitta (se instruktion i Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg)

Smittskydd och Vårdhygien Halland rekommenderar i de lägen det blir aktuellt att i första hand använda visir. Detta baseras på att risken för felaktig användning bedöms mindre med visir jämför med munskydd och att visiren kan återanvändas. Dessutom möjliggör visiren att vårdtagaren ser vårdgivarens ansikte, vilket bedöms vara en fördel, särskilt vid vård av personer med demens.

Situationer då visir (eller munskydd) som skydd mot smitta från personal till äldre vårdtagare (>70 år) kan vara aktuellt är vid ansiktsnära (<1 meter) vård- och omsorgsarbete.

Rekommendationer

Smittskydd Hallands rekommendationer för att förhindra spridning av covid-19 inom hemsjukvård i särskilt och ordinärt boende samt hemtjänst.

Smittskydd Hallands rekommendationer för särskilt boende

Smittskydd Hallands rekommendationer för hemtjänst och hemsjukvård

Basala hygienrutiner

Rutiner kring basal hygien är grunden till att förebygga smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Det handlar om handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder.

Basala hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg.

Utbildningar i basala hygienrutiner

Det finns två webbaserade utbildningar om basala hygienrutiner och patientnära städning i Region Hallands kompetensportal, de rekommenderas av Vårdhygien Halland.

När du kommer in på sidan i kompetensportalen, klicka på länken allra längst ner på sidan, "gå till kursen". (Ingen inloggning behövs.)

Utbildning (30 minuter): Basala hygienrutiner

Utbildning (10 min): Patientnära städning

Information och film om skyddsutrustning

Här kan du titta på en film om skyddsutrustning och få instruktioner om hur skyddsutrustning används på ett säkert sätt.

Det finns också en affisch som visar i bilder på- och avklädning av skyddsutrustning (200710)

Inom kommunal vård och omsorg kan du som personal använda visir i situationer då du inte kan hålla avstånd till vårdtagaren, som ett extra skydd för vårdtagaren. Visir ger ett gott skydd och kan rengöras och användas flera gånger.  Här kan du läsa hur du använder,  rengör och desinfekterar visiret som ska återanvändas.

Filmer om att förhindra smittspridning

Region Jönköping har tagit fram två filmer som handlar om viktiga åtgärder och praktiska råd för att förhindra smittspridning av covid-19. Filmerna riktar sig till dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg och tar bland annat upp hur du som personal ska agera när du har en vårdtagare som har eller misstänks ha covid-19.

Notera att Region Halland har valt att i situationer där visir används, alltid komplettera visir med munskydd, istället för att göra en situationsanpassad riskbedömning.

Film: Förhindra smitta av covid-19 inom kommunal vård och omsorg (Viktiga åtgärder för att förhindra smittspridning bland äldre personer.).

Film: Praktiska råd för dig som jobbar inom kommunal vård och omsorg (Hur du som personal bör agera när du har en vårdtagare som har eller misstänks ha covid-19.)

Komplettera dessa filmer med Region Hallands utbildningsfilm: Om skyddsutrustning vid covid-19.

Information om provtagning vid misstänkt covid-19

Vägledning för provtagning av vård och omsorgspersonal och en film om hur provtagning går till på rätt sätt, hittar du på sidan Provtagning.

Blanketter för smittspårning och screening på särskilt boende

Epidemiprapport covid-19

Sammanställning Epidemirapport covid-19

Antikroppstest för kommunal vård- och omsorgspersonal

Rutin för antikroppstest

Antikroppstest (serologi) för SARS-CoV-2 (covid-19) för vård- och omsorgspersonal i Hallands kommuner (uppdaterad 2020-08-21)

Intyg för antikroppstest av kommunal vård- och omsorgspersonal

Nu är det möjligt för dig som arbetar med äldre och andra riskgrupper inom kommunal vård och omsorg att testa sig för antikroppar. Kommunerna har gjort en prioriteringsordning:

Grupp 1

 • Legitimerad personal sjuksköterskor

Grupp 2

 • Särskilda boende med känd smitta
 • Hemtjänstgrupper med känd smitta
 • Korttid och växelvårdsavdelningar
 • Covid-19 avdelningar/korttidsplatser
 • Covid-19/coronateam
 • Bemanningsteam
 • LSS Gruppbostäder, personlig assistans med känd smitta

Grupp 3

 • Legitimerad personal rehabilitering
 • Särskilda boende utan känd smitta
 • Hemtjänstgrupper utan känd smitta
 • LSS gruppbostäder, personlig assistans
 • Dag-/daglig verksamhet

Praktiskt genomförande

För att kunna ta antikroppstest krävs ett intyg från din enhetschef, testet är frivilligt och kostnadsfritt. När du har ett påskrivet intyg loggar du in och bokar en tid på valfri vårdcentral i Halland via 1177.se. När provet är taget blir provsvaret tillgängligt för dig som medarbetare cirka två dygn efter genomförd provtagning. För att läsa provsvaret loggar du in på 1177.se väljer Journaltjänster och Journalen. Här kan du läsa mer om vad provsvaret innebär och hur du ska förhålla dig till det.

Vid bekräftad covid-19-infektion (via PCR-test) så behöver inte antikroppstest tas. Detta eftersom du då förväntas ha skydd mot ny infektion.

Du kan läsa mer om antikroppstester i Halland här.

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om smittspridning, skyddsutrustning och provtagning kopplat till coronaviruset. 

Uppdrag Läkarmedverkan i hemsjukvården

I samband med Covid-19 har Läkarmedverkan i hemsjukvården utökats. Läs mer i rutin Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19

Dörrskylt för besökare till äldreboenden

Skriv telefonnummer på skylten. Tänk på att telefonnumret behöver vara bemannat så besökaren får svar direkt.

Besöksförbud på äldreboende (2020-04-01)

 

Senast ändrad: