Direkt till innehållet

Medarbetare – närvaro och frånvaro, resor och möten, distansarbete och ändrade arbetsvillkor

Vid frågor som rör medarbetare följer Region Halland även här de nationella riktlinjerna för covid-19. Nedanstående är det som Region Halland generellt utgår från när det gäller de egna medarbetarna. Vid till exempel smittspårning görs dock individuella bedömningar som kan innebära avvikelser från nedanstående.

Närvaro och frånvaro på arbetet

För att inte riskera smittspridning till patienter eller medarbetare ska du känna dig fullt frisk när du är på arbetet. Om möjlighet finns för dig att arbeta hemifrån, i de fall du inte är fullt frisk, kan detta överenskommas mellan dig och din chef. Som vanligt ska du följa de instruktioner som gäller vid sjukfrånvaro på din arbetsplats. Eftersom samhällssmitta av covid-19 sprider sig i Sverige ska all luftvägsinfektion behandlas som möjlig covid-19, enligt Folkhälsomyndigheten. Det innebär att man även vid lindriga symtom på luftvägsinfektion ska stanna hemma.

  • Symtomfri medarbetare kan arbeta som vanligt.
  • Känner du dig inte fullt frisk ska du gå hem direkt. Stanna hemma tills du är frisk och ytterligare två dagar.
  • Provtagning avseende covid-19 görs i normalfallet inte längre på sjukvårdspersonal.

Vanliga sjuklöneförmåner gäller för den som på grund av sjukdom måste avhålla sig från arbete.

Riktlinjer för närmaste chef

  • Medarbetare ska vara fullt friska för att arbeta, annars ska de vara hemma tills de är friska och ytterligare två dagar.
  • Medarbetare i vårdverksamhet, som har fått symtom på luftvägsinfektion under ett arbetspass, t ex feber, halsont eller hosta, ska gå hem direkt.
  • Testning av enskilda medarbetare i nyckelposition kan fortfarande göras. En sådan eventuell provtagning prioriteras på förvaltningsnivå. Infektionskliniken ger inte rådgivning i dessa fall.

Restriktioner kring resor och möten

På grund av covid-19 är situationen ansträngd och påverkar alla verksamheter inom Region Halland. I syfte att minska smittspridning, skydda känsliga individer och använda våra resurser till det som är viktigast nu gäller därför:

  • Undvik möten och resor som inte är absolut nödvändiga. Olika former av distansmöten kan med fördel användas.
  • Undvik utbildningar, konferenser och verksamhetsbesök. Det gäller såväl externa som interna aktiviteter och evenemang. Senarelägg om möjligt.

Vid tveksamheter kring restriktioner bedömer och beslutar respektive förvaltningschef inom sin förvaltning. Restriktionerna gäller i första hand till och med 2020-04-30, men kan komma att förlängas.

Utökade möjligheter till distansarbete

Beställning av utrustning för distansarbete och digitala vårdmöten

Beställningar av utrustning såsom headset, webbkameror, telefoner, kortläsare och bärbara datorer görs enligt befintliga rutiner. På intranätet finns information om vad du kan beställa och hur du går tillväga. Ta gärna kontakt med ServiceDesk på 010-476 19 00 om du vill hjälp med din beställning. Tänk på att förankra beställningen med din chef.

Regionservice IT kommer att hantera alla beställningar. Om efterfrågan blir större än tillgången kommer en prioritering i dialog med verksamheterna att göras. Tänk på att bara beställa det som verkligen behövs.

Information om hur du ansluter på distans hittar du på regionhalland.se/distans.

Distansmöten

Det finns olika sätt att hålla ett distansmöte. Det kan antingen vara via telefon, via regionens videokonferensutrustning eller online-möten via Skype eller Teams.

På intranätet finns information om olika möjligheter till distansmöten inom Region Halland.

Ändrade arbetsvillkor - om schemaändringar, övertid och semester

I situationen vi nu befinner oss i kommer det krävas ytterligare insatser av dig som medarbetare i Region Halland. Din arbetsdag kan komma att se annorlunda ut än normalt och arbetsuppgifter kan också förändras. Hela organisationen prövas och vi behöver alla hjälpas åt. Här är några viktiga förtydliganden som kan påverka dig.

Förflyttning till annan arbetsplats

Din chef kan behöva förflytta dig till en annan arbetsplats, som har ett större behov av din insats. Du kan då få uppgifter som normalt sett ligger utanför ditt ordinarie anställningsavtal. Om förflyttning sker till annan ort kan resa på arbetstid och reseersättning bli aktuella. Du kan också bli beordrad att arbeta enstaka nätter, trots att du normalt sett inte arbetar natt.

Schemaändringar och övertid

Din chef kan behöva göra schemaändringar med kort varsel för att skapa en hållbar situation. Det kan innebära fler ändringar än normalt.

Det kan också krävas att du arbetar mer övertid/mertid än normalt. Då utgår ersättning, enligt vanliga övertidsregler.

Återkallande av beviljad semester

Det kan uppstå en situation där arbetsgivaren återkallar din beviljade semester. Din arbetsgivare har också rätt att avbryta en redan påbörjad semester. Du som medarbetare är då skyldig att återgå i arbete. Du får dina semesterdagar tillbaka. Om du själv vill återkalla din beviljade semester eller ledighet ska du kontakta din chef. Du kan komma att få arbeta på annan arbetsplats än din ordinarie.

Karensavdraget vid sjukdom

Du får numera ersättning från och med första dagen du är hemma och är sjuk.

  • Du söker ersättning för karensdagen i efterhand, enligt nationellt beslut.
  • Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan.

Detta gäller för perioden från 11 mars till 11 maj 2020. Preliminärt datum för när man kommer att kunna ansöka om ersättning är just nu den 6 april, meddelar Försäkringskassan. (Detta datum kan komma att ändras.) Man kommer då att kunna ansöka om ersättning retroaktivt via Mina Sidor på Försäkringskassans hemsida.

Inget läkarintyg behövs

Från och med den 27 mars behöver du inte lämna in ett läkarintyg de första 21 dagarna när du är sjuk. Om du fortfarande är sjuk efter 21 dagar måste du lämna in ett läkarintyg när du ansöker om sjukpenning.

Flexavstämning

Det görs ingen flexavstämning i mars, utan nästa avstämning görs i oktober.

Kontakt arbetsgivarfrågor

Vid arbetsgivarfrågor, kontakta HR-arbetsrätt (Region Halland) på telefon 010-476 19 00 vardagar mellan klockan 7-12.30 och 13-16.

Information från SKR

Svar på frågor avseende hantering av en eventuell smittspridning på arbetsplatsen, samt hur verksamheten ska kunna fungera om arbetsplatsen under ett antal veckor drabbas av omfattande personalfrånvaro vid ett epidemi- eller pandemiutbrott. Information om arbetstagare som i arbetet vistas i epidemi- eller pandemidrabbade länder.

Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

Senast ändrad: