Direkt till innehållet

Nya riktlinjer gällande arbetsplatsförlagd utbildning

Tisdagen 17 mars har regeringen på rekommendation av Folkhälsomyndigheten fattat beslut om att all undervisning vid gymnasier, yrkeshögskolor, KomVux, högskolor och universitet framöver ska ske digitalt. Vad gäller verksamhetsförlagd utbildning har man sagt att detta bör fortgå i möjligaste mån för att säkra kompetensförsörjningen.

Region Halland har ett omfattande utbildningsuppdrag med många olika studentkategorier och studenter. Regionen har bland annat studenter från Högskolan Halmstad, Sahlgrenska Akademin Göteborg, Lunds Universitet, Högskolan Borås, Vård- och Omsorgscollege (11 utbildningsanordnare). Region Halland har ett stort behov av att genomföra pågående verksamhetsförlagda utbildningar bland annat då många av studenterna är våra blivande kollegor.

Verksamhetschef fattar beslut

Hälso- och sjukvårdens möjligheter att ta emot studenter/elever påverkas exempelvis av brist på skyddsutrustning, svårighet att upprätta en god och säker lärande- och arbetsmiljö. Verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för arbetsmiljö och patientsäkerhet och är den som ska fatta beslut om eventuell förändring av antal utbildningsplatser i verksamheten.

I nuvarande läge med en extraordinär belastning på hälso- och sjukvården i Halland, som sannolikt kommer att bestå en tid framöver, är det viktigt att det finns en tydlig struktur för hur olika situationer ska hanteras och att åtgärder är uthålliga.

För att minska risken för smittspridning ska studenter/elever följa folkhälsomyndighetens rekommendationer och verksamhetsbesök med några få dagars hospitering ska ställas in.

Om verksamheten inte kan ta emot studenter

Där vårdens möjligheter att ta emot studenter/elever påverkas av något skäl ska omfördelning av praktikplatser i första hand ske inom förvaltningen. Följande gäller:

Kontakta den samordnare/ kontaktperson som finns inom respektive förvaltning, för samtliga förvaltningar gäller att agera i sina ordinarie beslutsled.

Hallands sjukhus har en ny funktionsbrevlåda hs.utbildning@regionhalland.se för ärenden som rör den egna förvaltningen.

Samtidigt meddelas FoU som har det regionala koordineringsansvaret för utbildningsplatser i Halland via funktionsbrevlåda fouu.halland@regionhalland.se

Om omfördelning inte är möjlig kontaktas FoU för stöd i omplacering till eventuell annan förvaltning via funktionsbrevlåda fouu.halland@regionhalland.se

Vid frågor, kontakta

Kerstin Fjällman-Schärberg, Avdelningschef FoU/ Hälso- och sjukvårdsledning, Region Halland

kerstin.fjallman-scharberg@regionhalland.se

Amir Baigi, tillförordnad avdelningschef FoU/ Hälso- och sjukvårdsledning, Region Halland

amir,baigi@regionhalland.se

Stefan Lönn, tillförordnad FoU chef/Hälso- och sjukvårdsledning, Region Halland

steafan.lonn@regionhalland.se

Senast ändrad: