Direkt till innehållet

Närsjukvård och hemsjukvård

Medicinsk vårdriktlinje

Kunskapen om sjukdomen utvecklas snabbt. Se därför till att du har den senaste versionen av riktlinjen och undvik att skriva ut den. Dokumentet innehåller länkar som fungerar bäst i webbläsare Chrome.

Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård (uppdaterad 2020-07-03)


Riktlinjer och rutiner som påverkar vårdcentralernas arbete

Corona, covid-19 Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland

Radiologiska undersökningar på personer i riskgrupp avseende Covid -19

Corona, covid-19 - Provtagning av patienter med beslut enligt SOL

Inhalationer rekvisition primärvården

Provtagning och handläggning av gravid kvinna med misstänkta symtom på covid-19-infektion

Kodning och registrering i samband med covid-19

Information om läkemedelsordinationer i palliativ vård

Läkarmedverkan i hemsjukvården utökat uppdrag Covid-19


2020-06-25

Trombosprofylax till utvalda polikliniska patienter vid covid-19

Vid svår covid-19 ges trombosprofylax vid sjukhusvård på grund av ökad trombosrisk. Även vid mindre uttalade symtom av covid-19 finns patientgrupper som bedöms ha högre risk att utveckla tromboskomplikationer. Det gäller framför allt vid tidigare VTE, trombofili, uttalad immobilisering och aktiv malignitet. Patienter på SÄBO bedöms vara särskilt utsatta. För dessa grupper kan trombosprofylax med LMH bli aktuellt. En individuell värdering av risk kontra nytta behöver göras för varje patient. I Region Halland finns nu en vårdriktlinje framtagen för Vägledning vid ställningstagande till trombosprofylax för polikliniska patienter med covid-19. I den finns också rekommendation om preparatval och dosering.


2020-05-18

Värdering av lungfunktion genom ansträngningstest

För en del patienter som har påverkad lungfunktion vid covid-19 finns anamnes på nedsatt ork eller lättutlöst dyspné vid ansträngning men vid undersökning kan patienterna ha normal syremättnad i blodet och normal andningsfrekvens i vila. Det är då svårt att värdera graden av lungpåverkan. För att få mer objektiva data kan ett ansträngningstesttest kallat 1MSTS (1-minute sit-to-stand test) användas. Patienten gör då maximalt antal uppresningar från sittande på en minut och syremättnaden mäts kontinuerligt från strax före till och med en minut efter avslutad ansträngning. Om patienten blir påtagligt påverkad eller yr vid testet bör det avbrytas. Om syremättnaden sjunker mer än tre procentenheter är det ett observandum. Testet är validerat för att påvisa lungpåverkan med försämrad syreupptagningsförmåga vid andra lungsjukdomar.

För patienter med misstänkt covid-19 kan sjunkande syremättnad vid 1MSTS  sammanvägas med anamnes, samsjuklighet samt riskfaktorer för svår sjukdom och stärka indikation för att remittera patienten för utökad provtagning och bedömning på akutmottagning. Observera att testet inte kan användas för att utesluta utveckling av allvarlig sjukdom.

https://www.cebm.net/covid-19/what-is-the-efficacy-and-safety-of-rapid-exercise-tests-for-exertional-desaturation-in-covid-19/


Information om provtagning

Vägledning för provtagning av vård och omsorgspersonal finns på sidan Provtagning.


Dödsorsaksintyg

Socialstyrelsen har kommit med en vägledning om vad läkare bör tänka på när de fyller i dödsorsaksintyg för patienter med covid-19.

Information i dödsorsaksintyg - förtydligande vägledning till läkare som utfärdar dödsintyg, covid-19


2020-04-21

Brytpunktssamtal

Det som skiljer arbetet med brytpunktssamtal är att det nu i samband med covid-19-pandemin kan förväntas att fler insjuknar i akut sjukdom. Arbetet med brytpunktssamtal behöver därför prioriteras både i lugnt skede samt vid eventuellt insjuknande i misstänkt covid-19 eller annan akut sjukdom.

Brytpunktssamtal bör allmänt genomföras vid flera tillfällen för patienter som går över från kronisk sjukdomsfas till palliativ fas. Övergången är ofta en process över tid med successiv förskjutning av vårdens mål. Brytpunkter är exempelvis inskrivning i hemsjukvård eller inflyttning på särskilt boende, progredierande sjukdomsutveckling eller funktionsnedsättning, men även akut sjukdom. Ett vägledande dokument är rutinen Brytpunktssamtal för patienter inskrivna i kommunal Hemsjukvård i Halland som nyligen fastställts. Denna rutin har tagits fram i samarbete mellan Region Halland och kommunerna redan före covid-19-pandemin. Se även Medicinsk vårdriktlinje covid-19 primärvård för information.

Det är viktigt att notera att det fortfarande kan vara aktuellt med behandlingsinsatser vid akut sjukdom om patienten så önskar och förväntad nytta överstiger risk. I nuläget finns det inte några begränsningar i kapacitet vid Hallands sjukhus som innebär andra prioriteringar utan den medicinska bedömningen avgör vårdnivå.

Dokumentation i VAS sker under sökord brytpunktssamtal. Beslut om begränsningar av HLR dokumenteras under OBS-knappen. Det pågår ett arbete att försöka få till stånd en regiongemensam rutin för hur OBS-knappen ska kunna användas i detta sammanhang utöver beslut om HLR, men tills vidare används den rutin som finns på respektive klinik. För aktuell regiongemensam rutin se: VAS - OBS-knappen

Senast ändrad: