Direkt till innehållet

Rehabilitering

Sidan är under uppdatering

Rehabiliteringsbehovet hos patienter vid Covid-19 kan vara omfattande och långvarigt. Utifrån det gav Regional krisledning (RKL) uppdrag till en arbetsgrupp med representanter från Hallands sjukhus, Närsjukvården (offentlig och privat regi), Hallands kommuner och samordnare från regionkontoret att arbeta fram rehabiliteringsriktlinjer och regionala kunskapsstöd för dessa patienter.

Regional processbeskrivning

(20-06-18)

Den regionala processbeskrivningen beskriver vem som utför vilken hälso-och sjukvård i Halland.

Rehabilitering vid covid-19

Socialstyrelsens kunskapsstöd

(2020-11-7019 resp 7017)

Socialstyrelsen har tagit fram praktiska kunskapsstöd till rehabiliteringspersonal, ett för slutenvård och ett för primärvård - regional och kommunal:

Rehabilitering i samband med covid-19 i slutenvården

Rehabilitering i samband med covid-19 i primärvården 

Nationell plattform för fysioterapeuter/sjukgymnaster om covid-19

(20-05-22)

En nationell plattform för fysioterapeuter/sjukgymnaster har tagits fram i ett samarbete mellan universiteten, universitetssjukhusen, förbundet Fysioterapeuterna och sektionen andning och cirkulation. Syftet är att dela kunskap och sprida information, samt att få ett erfarenhetsutbyte.

Plattformen kommer att uppdateras kontinuerligt. Tänk därför på att hela tiden vara uppmärksam på att rekommendationerna kan komma att ändras med tiden.

Använd Google chrome för att gå till plattformen.

Länk till plattform: https://ki.instructure.com/courses/4193/modules

Kunskapsstöd – Andningsvård, inspiratorisk muskelträning (IMT) och fysisk träning

(20-06-12)

Kunskapsstödet är framtaget av sjukgymnaster på Hallands sjukhus och har tagits fram som stöd till fysioterapeuter/sjukgymnaster i närsjukvård (offentlig och privat) och kommunerna i Halland.

Kunskapsstöd gällande andningsvård, inspiratorisk muskelträning (IMT) och fysisk träning (pdf)

Råd från fysioterapeuten/sjukgymnasten till den som insjuknat i covid-19

(20-06-05)

I denna patientinformation finns råd och tips kring vilopositioner, andningsträning och rörelseträning. Det ena häftet är något mer omfattande. Patientinformationen är framtagen och används av fysioterapeuter/sjukgymnaster på Hallands sjukhus, men kan också användas av fysioterapeuter/sjukgymnaster inom regional och kommunal primärvård.

Patientinformation Covid-19- kortfattad

Patientinformation Covid-19- mer omfattande

Checklista rehabiliteringsbehov Covid-19

(20-06-18)

Checklistan kan vara ett stöd för legitimerad personal att identifiera nytillkomna rehabiliteringsbehov vid Covid-19.

Checklista för att identifiera nytillkomna rehabiliteringsbehov

Kunskapsstöd gällande rehabilitering Covid-19

Det här är en sammanställning av kunskap som kommit angående rehabilitering efter allvarlig Covid-19 sjukdom.

Kunskapsstödet är framtaget av Anetth Granberg Axell, leg. IVA sjuksköterska och PhD och Ulrika Bergsten, leg sjuksköterska och PhD från FoU Halland. Det kan användas som ett komplement till Socialstyrelsens dokument, det innehåller mer konkreta råd och tips för att sprida kunskapen kring de svårigheter som kan drabba någon som vårdats i respirator. Dessa symtom är kända sedan innan inom intensivvården men kanske inte så kända i övrig vård. Dessutom verkar måttlig/svår Covid-19 sjukdom innebära restsymtom som inte är så vanligt att vi ser i t ex närsjukvården eller inom äldrevården.

Kunskapsstöd rehabilitering Covid -19 200520

Senast ändrad: