Direkt till innehållet

Frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning

Här hittar du frågor och svar om smittspridning, skyddsutrustning och provtagning kopplat till coronaviruset. Smittskydd Halland och Vårdhygien Halland står bakom svaren. Sidan kommer att fyllas på efterhand.

Hur ser Vårdhygien Hallands roll och uppdrag ut kopplat till covid-19?

Vårdhygien Hallands övergripande mål är att i samarbete med vårdgivare förebygga smittspridning och förhindra att patienter drabbas av vårdrelaterade infektioner. Vårdhygien Halland tar fram riktlinjer över hur patienter med olika smittor ska vårdas samt vilken skyddsutrustning personalen ska använda i olika situationer. Information/ utbildning av personal och smittspårning är också en del av vårdhygiens arbete. Vi är som en expertfunktion som man kan ta stöd av. Just nu, i den pågående situationen när covid-19 sprids, jobbar vi intensivt med dessa frågor.

Praktiskt kring patient med covid-19

Vad behöver man tänka på när man ska samvårda patienter på samma rum med delad toalett med misstänkt eller bekräftad covid -19?

Enbart patienter med konstaterad covid-19 ska samvårdas. Hänsyn ska också tas så att det inte finns andra faktorer som gör det olämpligt att samvårda tex, calici, MRSA etc. Instruera patienten om god handhygien samt hostetikett.

Oavsett enkelrum eller delat rum ska alltid vård bedrivas utifrån basala hygienrutiner, med skyddsutrustning enligt riktlinje.

 

Vad gäller när patienter smittade med covid-19 behöver besöka toalett och toaletten är placerad utanför patientrummet?

Hjälp eller informera patienten om att tvätta händerna före och efter toalettbesöket. Förse patienten med munskydd alternativt papper att hosta i/hålla för munnen under passage i korridor. Desinfektera tagytor på toaletten efter besöket om det finns risk att toaletten besöks av andra patienter med ej konstaterad covid-19.

 

Vad ska man tänka på inför och under transport av patient med misstänkt eller konstaterad covid -19?

Informera mottagande enhet inför transporten. Patienten ska om möjligt förses med munskydd, i annat fall med papper att hosta i. Patienten ska ges möjlighet till att desinfektera händerna. Personalen som transporterar patient ska iaktta basala hygienrutiner och skydda sig med skyddsutrustning dvs. förkläde, visir/skyddsglasögon och munskydd. Handskar används vid behov om man riskerar komma i kontakt med kroppsvätskor under transporten.

 

Vad ska servicepersonal tillhörande Regionservice (RGS), IT, tekniker, byggarbetare, apotekare m fl tänka på inför och under besök på vårdavdelningar och sjukhus där det kan finnas patient med misstänkt eller konstaterad covid -19?

Servicepersonal ska vara noga med sin egen handhygien. Desinfektera händerna när man kommer in på avdelningen samt när man går därifrån. Servicepersonal ska inte gå in på vårdrum innan kontakt med vårdpersonal tagits för att höra om ytterligare skyddsutrustning behövs.

För övrigt gäller som för övrig personal att stanna hemma från arbetet om man inte känner sig frisk. De ska också, om möjligt, hålla distans, gärna 2 meter.

Skyddsutrustning

Om skyddsutrustning vid covid-19 (film)

Kan man lita på skyddsutrustningen som vi har i vården kopplat till covid-19?

Man kan känna sig trygg med den utrustning vi har. Det är en gedigen process att handla upp skyddsutrustning och vi ställer samma rigorösa krav nu som i alla andra lägen. Det är oerhört mycket jobb som krävs för att rätt saker ska finnas på plats när de behövs. Det handlar till exempel om inköp, kvalitetskontroller, logistik och fördelning. Inför upphandlingen är olika expertkompetenser, bland annat vi från Vårdhygien Halland, med och ställer krav. Exempel på sådana krav kan vara att utrustning inte ska kunna släppa igenom virus, vara hållbara och fungera utifrån ett arbetsmiljöperspektiv.

För att säkerställa tillgången till skyddsutrustning nu under pandemin har regionen fått vända sig till andra leverantörer än vad som är upphandlat sedan tidigare. Så ibland ser inte produkterna precis ut som vi är vana vid. Men den noggranna kvalitetssäkringen, nationella standarder och regionala krav är fortfarande desamma, oavsett leverantör.

 

Varför använder vi inte alltid andningsskydd istället för munskydd?

Covid-19 bedöms som en droppsmitta vilket innebär att i en vanlig vårdsituation är munskydd (stänkskydd) tillräckligt effektivt och andningsskydd (filtreringsskydd) tillför i en sådan situation inte något ytterligare.

 

Vad är det för skillnad på andningsskydd och munskydd?

Ett kirurgiskt munskydd är främst framtaget för att skydda patient mot mikroorganismer i sjukvårdspersonalens utandningsluft. Det skyddar även bäraren (vårdpersonalen) mot vätskestänk såsom vid droppsmitta.

Ett andningsskydd är avsett att skydda bäraren (vårdpersonalen) mot luftburen smitta såsom Tuberkulos och mässling. Vid vissa aerosolgenererande procedurer (t.ex. intubering, extubering, hjärtlungräddning, trakeotomi, trakeostomtvård, bronkoscopi, nasal högflödesterapi, icke invasiv ventilering (BiPAP, CPAP), handventilering, sugning av nedre luftvägar utan slutet sugsystem kan SARS-CoV-2 spridas luftburet varför det då ska användas.

 

Vilka typer av andningsskydd finns det?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att man använder andningsskydd FFP2, N95 eller FFP3.

FFP står för Filtering Facepiece Particle (filtrerande halvmask). Dessa är godkända enligt europeisk standard. Andningskydd med beteckningen N95 motsvarar ett FFP2 andningsskydd och är godkända av den amerikanska smittskyddsenheten The Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) samt Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Detta står på FDAs hemsida (Food and drug administration).

 

Hur länge kan ett andningsskydd användas?

Andningsskydd FFP2, N95 och FFP3 är av engångstyp, men om de inte tagits av, skadats eller förorenats kan de enligt WHO:s rekommendationer användas upp till 4 timmar.

 

Kan andningsskydd användas av alla?

Skägg kan medföra läckage mellan andningsskyddet och ansiktet. Skyddet blir då otillräckligt.

Alla typer av andningsskydd passar heller inte alla. Om andningsskyddet inte sitter tätt reduceras skyddseffekten markant. Genom ett tillpassningstest säkerställs att det tilltänkta andningsskyddet passar för användaren. Länk till rutin

 

Vore det bra om alla patienter hade munskydd oavsett om de har symtom på luftvägssjukdom eller ej?

Viruset kan finnas hos personer någon dag innan symtom bryter ut men när man inte har symtom som hosta eller nysningar sprider man inte viruset via droppsmitta, utan då är det kontaktsmitta som är aktuellt och den smittvägen bryts ju med handhygien och tillämpning av basala vårdriktlinjer.

 

Ska patienter med symtom på luftvägssjukdom ha munskydd?

Här har munskydd effekt. I patientens rum är det dock vårdpersonalen som ska skydda sig. Vid transport är det däremot bra att förhindra smittspridning genom att patienten använder munskydd eller hostar och nyser i en näsduk. Inte alla patienter kan ha munskydd på sig och då är det bra att veta att hosta/nysning i näsduk fungerar lika bra.

 

Ska man inte alltid ha långärmade rockar?

Det fungerar bra med bara underarmar men vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar så ska långärmat plastförkläde/skyddsrock användas. Det är dock viktigt med rätt användning av långärmade skyddsrockar. De ska bytas mellan varje patient och ska tas av på ett säkert sätt så att man inte sprider smitta till sig själv.

Bra hygienrutiner av underarmar och händer gör att smitta inte sprids därifrån, varken till patienter eller till sig själv.

 

Nu går vi över till att oftast använda skyddsförkläde utan ärm. Hur är smittrisken om man då får hosta eller stänk på tröjans ärmar?

Risken att virus fastnar på den kortärmade överdelen är låg. Dessutom är risken att sprida det viruset vidare därifrån också väldigt liten.

Det är framförallt från underarmar och händer som smitta sprids.  Därför är det viktigt att sprita både händer och underarmar.

 

Varför rekommenderas inte handskar vid alla typer av vårdmoment?

Handskar ska användas rätt och inte överanvändas. Handskar ska användas vid risk för kontakt med kroppsvätskor och inte annars. Det finns en stor risk vid handskanvändning genom att man själv känner sig skyddad och använder handskarna för länge och till för mycket. Det är till exempel inte ok att med handskar gå från ett vårdmoment hos en patient till att plocka saker ur ett förråd.

 

Varför behövs inte huvudbonad/mössa/skydd?

Operationsmössor är till för att förhindra att hårstrån faller ner i operationssår eller på sterila instrument under operation. De är varken vätske-, bakterie- eller virustäta varför huvudbonaden inte fyller någon funktion vid vård av patienter med covid-19.

 

Varför behöver man inte använda skoskydd?

Golv är alltid kontaminerat med diverse mikroorganismer. Att använda skoskydd kan snarare utgöra en risk genom att man blir förorenad om händerna då man tar på eller av skoskydden. Följ basala hygienrutiner och desinfektera dina händer om du behöver röra vid dina skor.

 

Får man använda sig av privat införskaffad skyddsutrustning?

Nej, det är inte tillåtet. Det är arbetsgivarens ansvar att tillhandahålla adekvat skyddsutrustning. Skyddsutrustningen som används uppfyller ställda krav, se ovan. Arbetsgivaren kan inte ta ansvar för medhavd skyddsutrustning.

Hygien

Dödar alkohol det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)?

Ja, coronaviruset har ett hölje som lätt går sönder vilket gör det mycket känsligt för alkohol och är på så vis lätt att avdöda.

 

Fungerar tvål och vatten för att få sina händer rena från det nya coronaviruset (SARS-CoV-2)?

Ja, det fungerar bra eftersom man då rent mekaniskt tvättar bort mikroorganismerna.

 

Hur rengörs exempelvis blodtrycksmanschett eller annan teknisk utrustning efter patient med misstänkte eller konstaterad covid -19?

All medicinteknisk utrustning ska rengöras och desinfekteras mellan varje patient. Detta gäller alltid, oavsett känd smitta eller inte. SARS-CoV-2 är ett höljeförsett virus som är känsligt för de vanliga alkoholbaserade desinfektions- och rengöringsmedel som används inom vård och omsorg.

 

Hur tar vi hand om tvätt och avfall och annat material efter patient med misstänkt eller konstaterad covid -19?

Tvätt/avfall hanteras normalt som vanligt tvätt/avfall. Tvätt/avfall som är betydligt nedsmutsad med kroppsvätskor ska hanteras som smittförande tvätt/risktvätt/ smittförande avfall , Kategori B.

Se rutin "Tvätt till Berendsen Textil Service AB" samt rutin "Avfall - Farligt avfall, smittförande och giftiga ämnen"

 

Hur ska pappersdokument som varit inne på vårdrum hos patient med misstänkt/bekräftad covid-19 patient hanteras?

Virus är inga levande organismer. De kan inte föröka sig på ytor etc. utan behöver våra celler för att reproducera sig. De virus som hamnat på en yta kan med andra ord inte bli fler innan de blir bortstädade. Enligt WHO kan SARS-CoV-2 vara infektiösa i 72 timmar på ytor. Pappersdokument (t.ex. anestesijournal) som inte kan desinfekteras kan förslagsvis placeras i plastficka som skydd.

Provtagning och smitta

Hur länge kan ett virus finnas kvar på en yta?

I nyligen genomförd studie kunde SARS CoV-2 påvisas på plast och rostfria ytor i upp till tre dygn. Virusets livskraft minskar efterhand. Det som är bra med det här viruset är att det är lätt att ta död på om man gör rätt. Därför är det viktigt att följa rutinerna och använda handsprit eller tvätta händerna med tvål och vatten. Det gör stor skillnad. Torkar man också av ytor och föremål med ytdesinfektionsmedel eller rengör ordentligt med rengöringsmedel och vatten minskar möjligheten att sprida viruset vidare.

 

Övrigt

Kan jag behålla mitt munskydd och visir på under flera vårdkontakter?

Munskydd och visir kan behållas på vid vård och omsorg av flera patienter i följd. Förutsatt att det används korrekt, inte kontamineras, skadas eller tas av.

 

Gäller det även mig som arbetar i administrativa lokaler att jag och mina kolleger ska använda munskydd?

Rekommendationen är att personal, i vårdlokaler, där det inte går att hålla avstånd ska ha munskydd.

I administrativa lokaler borde man kunna hålla avstånd, och därför behöver munskydd inte användas

Fler frågor?

Har du som arbetar inom hälso- och sjukvården eller kommunal vård och omsorg någon ytterligare fråga inom områdena ovan kan du ställa frågan här via e-post. 

Senast ändrad: