Direkt till innehållet

Skyddsutrustning

Här hittar du information om skyddsutrustning och instruktioner om hur du på ett säkert sätt tar på och tar av skyddsutrustning för att förhindra smitta. Här finns också frågor och svar om skyddsutrustning, provtagning och smittspridning.

Film: Så används skyddsutrustning vid covid-19

Den här filmen riktar sig till all vård- och omsorgspersonal inom:

  • kommunal vård- och omsorg, samt privat aktör med kommunalt uppdrag
  • närsjukvård
  • prehospital vård
  • slutenvård
  • lokalvård
  • och all övrig personal som i sitt arbete kan komma i kontakt med personer med misstänkt eller konstaterad covid-19

Nedan hittar du kortversioner av filmen "Så skyddar du dig mot smitta vid covid-19", de kortare versionerna handlar om hur du tar på dig skyddsutrustningen och hur du på ett säkert sätt tar av dig skyddsutrustningen.

Affisch om skyddsutrustning

Affischen visar mer kortfattat än filmen hur du säkert tar på och av skyddsutrustning vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

Skyddsutrustning – på- och avklädning vid misstänkt eller konstaterad covid-19 (Uppdaterad 2020-08-07)

Här finns också ett dokument som visar när man ska använda olika skyddsutrustning, uppdelat i tabellformat (Uppdaterad 2020-07-10) Det är en fördel att skriva ut dokumentet för att tydligare kunna ta del av informationen.

Information och instruktion om andningsskydd

Här hittar du instruktioner för användning av andningsskydd FFP3, instruktionerna gäller även för andningsskydd FFP2 eller motsvarande.

Vid brist på CE-märkt andningsskydd ersätts det med icke CE-märkt andningsskydd som är testat, godkänt och införskaffat via central funktion inom Region Halland. Skyddsmask 90 kan användas om särskilda skäl föreligger. Beslut föregås av individuell riskbedömning i samråd med Vårdhygien Halland. Skyddsmasken är personlig. Före användning ska användaren genomgå utprovning och utbildning av MTH. Instruktionsfilm skyddsmask 90

Instruktion inför användning och rengöring av visir

Här hittar du instruktioner för användning, rengöring och desinfektion av visir, som ska återanvändas.

Frågor och svar om smittspridning

Frågor och svar om smittspridning, provtagning och skyddsutrustning

Uppdaterade riktlinjer fr o m 2 april

Under covid-19-epidemin har kunskapen kring sjukdomsbild och smittvägar ökat och förändringar i hur rekommendationer kring vården av patienter och användandet av skyddsutrustning har gjorts.

Utifrån bedömning från både WHO och Folkhälsomyndigheten vet vi nu att covid-19 smittar från person till person genom dropp- och kontaktsmitta, det vill säga via droppar och sekret från luftvägarna som sprids när någon hostar eller nyser, samt vid nära kontakt mellan personer. En möjlig smittväg är också så kallad indirekt kontaktsmitta, det vill säga spridning via droppar som landat på ytor eller föremål i närheten av personer som är infekterade med covid-19. Risken för kontakt- och droppsmitta kan minimeras genom basala hygienrutiner, korrekt använd skyddsutrustning, rengöring och desinfektion samt rutiner för hantering av tvätt och avfall.

Folkhälsomyndigheten publicerade den 30 mars uppdaterade rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg. Denna ersätter tidigare rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Förändringarna i Region Hallands riktlinjer handlar om vilka vårdmoment som kräver handskar och när långärmad skyddsrock/förkläde behövs. Gällande munskydd och andningsskydd görs inga förändringar i våra rekommendationer.

De förändringar som gjorts i Halland baseras på kunskapsläget kring sjukdomen och virusets spridningssätt och inte p g a brist på skyddsutrustning. I dagsläget har vi i regionen tillgång till den skyddsutrustning som behövs.

För att undvika en framtida brist på skyddsutrustning är det viktigt att den används enligt rekommendation.

Vårt mål är att samtliga medarbetare i Region Halland ska känna sig trygga i att de riktlinjer som ges är säkra och bidrar till att minimera smittrisken.

Regionövergripande riktlinje för handläggning av misstänkta och bekräftande fall

Senast ändrad: