Direkt till innehållet

Smittspårning

Smittspårning covid-19 i Halland

Regionövergripande riktlinje

Smittspårning covid-19 

Riktlinjen för smittspårning gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland. Undantaget är smittspårning vid fall (brukare eller personal) inom kommunal vård och omsorg för äldre. Då görs smittspårning enligt rutinen Screening och smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen i både Varberg och Halmstad som är bemannad med sjuksköterskor och läkare.

Deras uppdrag är att utföra mer omfattande smittspårningar och fungera som stöd i frågor som rör smittspårning. Behandlande läkare kan vid behov lämna över ansvar för smittspårning vid covid-19 till smittspårningsenheten.

Ansvar hos behandlande läkare och verksamhet

Även om smittspårningen överlåts till den nyinrättade smittspårningsenheten har behandlande läkare fortfarande ansvar för patienten i alla andra delar som omfattas av smittskyddslagen, som att informera patienten om diagnos, ge förhållningsregler och anmäla covid-19 till smittskyddsläkaren – utan dröjsmål – via SmiNet.

Enligt lagen ligger ett stort ansvar hos den behandlande läkaren och verksamhetschefen. Verksamheter kan behöva skapa lokala rutiner för att se till att lagkraven följs, bland annat när det gäller att snabbt åtgärda positiva provsvar.

  • Behandlande läkare bedömer själv om hen vill fullfölja hela smittspårningsarbetet eller ta hjälp av Pandemimottagningens smittspårningsenhet.
  • I de fall där indexpatienten enbart haft kontakt med hushållsmedlemmar är det rimligt att behandlande läkare själv utför och slutför smittspårningen.
  • I det fall där indexpatienten under smittsam period haft närkontakter även utanför hushållet bör man lämna över till smittspårningsenheten vilket görs genom att remittera till pandemimottagningen direkt i SmiNet-anmälan.

Vid fall av covid-19 inom vården

Vid fall av covid-19 inom vården finns beskrivning av smittspårningen i Smittspårning covid-19, handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård. Rutinen innebär att chefen ansvarar för att kartlägga de personer som exponerats för smitta (personal och patienter) och tillse att de informeras om smitta.

Flödesschema för exponerad personal: Provtagning av vård- och omsorgspersonal som utsatts för covid-19

Obs! Läs rutinen Smittspårning covid-19 som du hittar här ovan innan du tar del av flödesschemat.

Screening covid-19 inför utskrivning till kommunal vård och omsorg

Inför utskrivning av äldre patienter från Hallands sjukhus till kommunal vård och omsorg görs screening, som beskrivs i rutinen: Screening covid-19 inför utskrivning till kommunal vård och omsorg

Vid fall av covid-19 i förskola, grundskola och gymnasiet

Smittspårning sker av Pandemimottagningens smittspårningsenhet tillsammans med aktuell skola. På skolorna, som har från årskurs 4 och äldre elever inklusive gymnasiet, finns självtest covid-19 (PCR-test) på plats. Smittspårarare avgör till vilka symtomfria nära kontakter självtesten delas ut till av skolan. Självtesten är samma typ som används på självprovtagningen och lämnas in av vårdnadshavare eller elev på valfri vårdcentral i Halland. Självtesten registreras av elev i 1177 Vårdguidens e-tjänster där också provsvar svaras ut när Mikrobiologen genomfört analysen. Mer om självtester i skolan på skolsidan på regionhalland.se.

Länkar till dokument

Patientinformation i väntan på provsvar covid-19

Du kan ha blivit utsatt for smitta av covid-19 (information till den som exponerats, uppdaterad 21-10-13)

Covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter - Smittskyddsläkarföreningen (under rubriken covid-19)

Patientbrev (svenska)  - till dig som kan ha blivit utsatt för coronavirus i vården (uppdaterad 21-08-06)

Patientbrev (arabiska) till dig som kan ha blivit utsatt för coronavirus i vården  (uppdaterad 21-08-06)

Patientbrev (engelska) till dig som kan ha blivit utsatt för coronavirus i vården (uppdaterad 21-08-06)

Epidemirapport exponerade för covid-19

Sammanställning - Smittspårning covid-19

Senast ändrad: