Direkt till innehållet

Smittspårning

Smittspårning covid-19 i Halland

Regionövergripande riktlinje

Smittspårning covid-19 

Riktlinjen för smittspårning gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland. Undantaget är smittspårning vid fall (brukare eller personal) inom kommunal vård och omsorg för äldre. Då görs smittspårning enligt rutinen Screening och smittspårning inom kommunal hälso- och sjukvård och omsorg

Pandemimottagningens smittspårningsenhet

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen i både Varberg och Halmstad som är bemannad med sjuksköterskor och läkare.

Deras uppdrag är att utföra mer omfattande smittspårningar och fungera som stöd i frågor som rör smittspårning. Behandlande läkare kan vid behov lämna över ansvar för smittspårning vid covid-19 till smittspårningsenheten.

Ansvar hos behandlande läkare och verksamhet

Även om smittspårningen överlåts till den nyinrättade smittspårningsenheten har behandlande läkare fortfarande ansvar för patienten i alla andra delar som omfattas av smittskyddslagen, som att informera patienten om diagnos och ge förhållningsregler.

Enligt lagen ligger ett stort ansvar hos den behandlande läkaren och verksamhetschefen. Verksamheter kan behöva skapa lokala rutiner för att se till att lagkraven följs, bland annat när det gäller att snabbt åtgärda positiva provsvar.

- Behandlande läkare bedömer själv om hen vill fullfölja hela smittspårningsarbetet eller ta hjälp av Pandemimottagningens smittspårningsenhet.

- I de fall där indexpatienten enbart haft kontakt med hushållsmedlemmar är det rimligt att behandlande läkare själv utför och slutför smittspårningen.

- I de fall där indexpatienten under smittsam period haft närkontakter även utanför hushållet bör patienten informera sina kontakter om smittan. Vid omfattande smittspårning i offentlig miljö där smittspårning är möjlig kan man lämna över till smittspårningsenheten vilket görs genom att kontakta pandemimottagningen via telefon: 035 – 17 96 60

Checklista för behandlande läkare vid positivt Covid-19 provsvar

Vid fall av covid-19 inom vården

Vid fall av covid-19 inom vården finns beskrivning av smittspårningen i Smittspårning covid-19, handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård. Rutinen innebär att chefen ansvarar för att kartlägga de personer som exponerats för smitta (personal och patienter) och tillse att de informeras om smitta.

Flödesschema för exponerad personal: Provtagning av vård- och omsorgspersonal som utsatts för covid-19 (2021-11-30)

Obs! Läs rutinen Smittspårning covid-19 som du hittar här ovan innan du tar del av flödesschemat. Om du inte ser version 5 av flödesschemat, tryck på F5 så uppdateras versionen.

Screening covid-19 inför utskrivning till kommunal vård och omsorg

Inför utskrivning av äldre patienter från Hallands sjukhus till kommunal vård och omsorg görs screening, som beskrivs i rutinen: Screening covid-19 inför utskrivning till kommunal vård och omsorg

Vid fall av covid-19 i förskola, grundskola och gymnasiet

Se Coronainformation till förskola, grundskola och gymnasieskola - Region Halland

Informationsbrev - nära kontakt till smittad

Brev till patient som varit på mottagningsbesök och invånare i allmänhet som utsatts för smitta

Du kan ha blivit utsatt for smitta av covid-19 (allmänt informationsblad till den som varit närheten av smittad person på mottagning, på arbetsplats och andra sammanhang, uppdaterad 22-01-13)

Brev till patienter som vårdats inneliggande på sjukhus och som utsatts för smitta

 

Förhållningsregler att dela ut till de som bor tillsammans med smittad (hushållskontakt)

Covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter - Smittskyddsläkarföreningen (under rubriken covid-19)

 

Information att dela ut till de som tagit prov för covid-19 i vården (VAS-prov)

Covid-19, smittskyddsblad - information och förhållningsregler till person som har covid-19

Övrigt

Epidemirapport exponerade för covid-19

Sammanställning - Smittspårning covid-19

Senast ändrad: