Direkt till innehållet

Smittspårning

Smittspårning covid-19 i Halland

Regionövergripande riktlinje

Smittspårning covid-19 

Riktlinjen för smittspårning är regionövergripande och gäller för alla verksamheter inom hälso- och sjukvården i Region Halland, undantaget smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre vars nuvarande rutin fortfarande gäller. Den kommer inom kort att uppdateras med punkter som rör smittspårningssituationer som gäller ordinärt boende (hemsjukvård/hemtjänst).

Viktigt instrument för att bromsa smittspridning

Smittspårning är ett viktigt instrument för att få koll på, och tidigt stoppa, eventuella lokala utbrott av covid-19. Därför har en ny rutin för smittspårning tagits fram. Region Halland har också startat en smittspårningsenhet vid Pandemimottagningen som kan stödja läkare och sjuksköterskor i verksamheterna.

Pandemimottagningens smittspårningsenhet på plats

Utifrån Folkhälsomyndighetens vägledning för smittspårning har Region Halland organiserat en smittspårningsenhet på Pandemimottagningen i både Varberg och Halmstad som är bemannad med sjuksköterskor och läkare.

Deras uppdrag är att utföra mer omfattande smittspårningar och fungera som stöd i frågor som rör smittspårning. Behandlande läkare kan vid behov lämna över ansvar för smittspårning vid covid-19 till smittspårningsenheten.

Ansvar hos behandlande läkare och verksamhet

Även om smittspårningen överlåts till den nyinrättade smittspårningsenheten har behandlande läkare fortfarande ansvar för patienten i alla andra delar som omfattas av smittskyddslagen, som att informera patienten om diagnos, ge förhållningsregler och anmäla covid-19 till smittskyddsläkaren – utan dröjsmål – via SmiNet.

Enligt lagen ligger ett stort ansvar hos den behandlande läkaren och verksamhetschefen. Verksamheter kan behöva skapa lokala rutiner för att se till att lagkraven följs, bland annat när det gäller att snabbt åtgärda positiva provsvar.

  • Behandlande läkare bedömer själv om hen vill fullfölja hela smittspårningsarbetet eller ta hjälp av Pandemimottagningens smittspårningsenhet.
  • I de fall där indexpatienten enbart haft kontakt med hushållsmedlemmar är det rimligt att behandlande läkare själv utför och slutför smittspårningen.
  • I det fall där indexpatienten under smittsam period haft närkontakter även utanför hushållet bör man lämna över till smittspårningsenheten.

Övrigt om smittspårning i Halland

Personer som provtas via provtagningsbussarna (1177) hanteras via Pandemimottagningen som informerar om provsvar, ger förhållningsregler, smittskyddsanmäler och säkerställer att individerna informerat närkontakter. I dessa fall finns behandlande läkare på Pandemimottagningen.

Vid oväntade fall av covid-19 inom vården finns beskrivning av smittspårningen i Smittspårning covid-19, handläggning av personal- och patientfall i regional hälso- och sjukvård. Rutinen innebär att chefen ansvarar för att kartlägga de personer som exponerats för smitta (personal och patienter) och tillse att de informeras om smitta.

Vid fall (brukare eller personal) inom kommunal vård och omsorg för äldre görs smittspårning enligt rutinen Screening och smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre som fortfarande gäller. Den kommer inom kort att uppdateras med punkter som rör smittspårningssituationer som gäller fall i ordinärt boende (hemsjukvård/hemtjänst)

Rutin för screening covid-19 inför utskrivning till kommunal vård och omsorg

Förutom smittspårning sker screening på äldre patienter inför utskrivning från Hallands sjukhus till kommunal vård och omsorg. Screeningen beskrivs i rutinen: Screening covid-19 inför utskrivning till kommunal vård och omsorg

Länkar till dokument

Patientinformation i väntan på provsvar covid-19

Du kan ha blivit utsatt för smitta av covid-19 (information till den som exponerats, uppdaterad 20-11-19)

Covid-19, information och förhållningsregler till hushållskontakter - Smittskyddsläkarföreningen (under rubriken covid-19)

Patientbrev covid-19

Epidemirapport exponerade för covid-19

Epidemirapport Sammanställning covid-19

Senast ändrad: