Direkt till innehållet

Vaccination mot covid-19

Rutin: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19)

Rutinen uppdateras löpande. Undvik att skriva ut den. Kontrollera regelbundet vad som har uppdaterats.

Bakgrund

Region Halland har påbörjat vaccineringen och arbetar nu vidare med att successivt kunna erbjuda vaccination mot covid-19 för samtliga vuxna personer i Halland. Vi jobbar med att säkerställa distribution av vaccin, lagerhållning, ekonomi och planering för utförande. Eftersom så mycket är oklart arbetar vi med flera olika scenarier för att kunna anpassa vaccinationsarbetet i Halland till förutsättningarna, i takt med att dessa blir klarare. Vi samarbetar också inom SKR med regioner och kommuner för att dra vinster av varandras erfarenheter.

Målgrupper och prioriteringsordning

De första vaccindoserna kommer prioriteras till personer som har det allra största behovet av skydd. ​

  • ​Personer som bor på särskilda boenden för äldre ​
  • Personer med hemsjukvård och/eller hemtjänst ​
  • Personal inom kommunal vård- och omsorg som arbetar patientnära på äldreboende.
  • Familjemedlemmar från 18 år och äldre som bor tillsammans med personer som har hemsjukvård/hemtjänst.

I nästa steg som väntas kunna komma igång i februari 2021, enligt Folkhälsomyndigheten, rekommenderas vaccination av:

  • Övriga personer som är 70 år och äldre. De äldsta vaccineras först.
  • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Detta gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken.
  • Personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

I nästa steg, som inleds därefter, kan vaccination erbjudas till övriga vuxna personer som är 18–69 år och tillhör en riskgrupp. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår, enligt Folkhälsomyndigheten.

Därefter kommer alla övriga invånare över 18 år att erbjudas vaccination.

Dokument att lämna ut inför vaccination mot covid-19

Här finns dokument inför vaccination av äldre och personal på särskilt boende i kommuner. De dokument som ska lämnas till berörda grupper innan vaccination är Folkhälsomyndighetens faktablad,  följebrevet för målgruppen och hälsodeklaration.

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Folkhälsomyndighetens faktablad till dig som arbetar med vaccination mot covid-19

Följebrev inför vaccination:

Information till personer i särskilt boende för äldre

Information till personer med hemsjukvård och deras samboende (uppdaterad 210122)

Information till personer med hemtjänst och deras samboende (uppdaterad 210122)

Följebrev inför vaccination av personal:

Information till personal inom kommunal vård och omsorg inför vaccination (uppdaterad 210122)

Hälsodeklaration:

Hälsodeklaration och ordinations- och administreringsblankett MittVaccin för efterregistering (uppdaterad 210120)

Stöd för bedömning av hälsodeklaration (Comirnaty och Covid-19 Vaccine Moderna) (uppdaterad 210118)

Bokning av tid för vaccination

Boka vaccination mot covid-19 i Halland - 1177.se/Halland (för invånare)

Lathund boka vaccination mot covid-19 Halland - för dig som bokar åt någon annan

Bokning av tid för vaccination (för patientnära vård-och omsorgspersonal i kommun)

MittVaccin

MittVaccin är Region Hallands journal för pandemivaccination. Guider till MittVaccin.

Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av vaccination mot covid-19

Blankett: Uppdrag till sjuksköterska utan vidareutbildning om ordination av influensavaccination, pneumokockvaccination och vaccination mot covid-19

Transport av blandat vaccin

Rutin: Transport och packning av Pfizer Comirnaty vaccin

Hantering och blandning av vaccin

Rutin: Hanteringsanvisning för Comirnaty - mRNA-vaccin mot covid-19 (uppdaterad 2021-01-18)

Rutin: Hanteringsanvisning för COVID-19 Vaccine Moderna - mRNA-vaccin mot covid-19 (ny instruktion 2021-01-20)

Region Hallands ansvar

Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell operativ plan för framtida vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndigheten kommer att svara för beställning och distribution av vaccinet till regionerna. Därefter övertar regionerna ansvaret för distribution samt för genomförande av vaccinationerna.

Närsjukvården Halland har fått samordningsansvar för planering, genomförande och uppföljning av vaccination mot covid-19 utifrån nationellt uppdrag.

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccination mot covid-19.

Kontakt: 

Pernilla Wallerstedt, regional samordnare för vaccination mot covid-19

Senast ändrad: