Direkt till innehållet

Personalvaccination

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om AstraZenecas vaccin (Vaxzevria) mot covid-19

Efter rapporter om sällsynta, men allvarliga, biverkningar i form av blodproppar i kombination med trombocytopeni (låga blodplättar) efter vaccination med Vaxzevria rekommenderar Folkhälsomyndigheten att vaccinet endast ges till personer som är 65 år och äldre (födda 1956 och tidigare). Åldersrekommendationen görs utifrån att de biverkningar som rapporterats i huvudsak drabbat yngre personer och att risken för den typen av biverkningar hos personer 65 år och äldre bedöms mycket små. Personer som är yngre än 65 (födda 1957 och senare) rekommenderas inte Vaxzevria.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att personer som är 64 år och yngre (födda 1957 och senare) som tidigare fått en dos av Vaxzevria erhåller en dos mRNA-vaccin (Pfizer eller Moderna) 12–15 veckor efter Vaxzevria. Därefter anses personen fullvaccinerad.

Om en person som är under 65 år som redan har fått en första dos av Vaxzevria särskilt själv önskar även andra dosen med samma vaccin, kan detta ges. Detta kan göras trots Folkhälsomyndighetens rekommendation ovan, eftersom vaccinet har en godkänd indikation för de som är 18 år och äldre. Hur stor risken för allvarlig biverkan är efter dos två är ännu okänt men hittills finns fler fall rapporterade efter första dosen.

Om en person som är under 65 år som redan har fått en första dos av Vaxzevria särskilt själv önskar även andra dosen med samma vaccin, kan detta ges. Detta kan göras trots Folkhälsomyndighetens rekommendation ovan, eftersom vaccinet har en godkänd indikation för de som är 18 år och äldre. Enligt Folkhälsomyndigheten har mycket få fall av allvarliga biverkningar (trombos i kombination med trombocytopeni) rapporterats efter dos två. Det är dock ännu okänt hur stor risken är för allvarlig biverkan efter dos två.

Avseende skyddseffekten vid kombination av en dos Vaxzevria följt av en dos mRNA-vaccin pågår studier. På teoretiska grunder är det rimligt att förvänta sig ett bra immunsvar och i nuläget bedöms ingen andra dos av mRNA-vaccin behövas.

Fördjupad information från Folkhälsomyndigheten: Fördjupad information till personer yngre än 65 år som rekommenderas mRNA

Covid-19-vaccination av patientnära personal inom vård och omsorg

För personal som arbetar nära patienter och omsorgstagare inom vård, tandvård, omsorg, inklusive LSS och SFB (för personer över 18 år) och privata vårdgivare med avtal med Region Halland.

Det primära syftet med vaccinationen mot covid-19 är att tidigt skydda de grupper som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19. Ålder är den främsta riskfaktorn för allvarlig sjukdom och död i covid-19. Utöver detta utgör också vissa medicinska tillstånd och sjukdomar ökad risk för svår sjukdom, liksom socioekonomiska faktorer.

Ytterligare en positiv effekt av vaccinationen kan vara att detta kan bidra till en fungerande sjukvård under den pågående pandemin.

Övriga medarbetare som inte arbetar patientnära vaccineras enligt den prioriteringsordningen som denne tillhör i Fas 2-4.

Här kan du läsa mer om Covid-19 vaccination av patientnära personal inom vård och omsorg (uppdaterad 210322)

När det är aktuellt för vaccination skickas brev till personal inom kommunal och regional regi eller verksamheter med avtal. Vaccinationen startar igen vecka 16.

De som tillhör någon av dessa grupper men inte nås av brev från Region Halland kan ringa 010-476 19 35 för att boka vaccinationstid, från måndag den 12 april. Det gäller personer som:

  • arbetar nära brukare inom LSS och personlig assistans (till personer över 18 år inom privat omsorg)
  • arbetar patientnära, inom privat tandvård
  • arbetar patientnära, inom privat hälso- och sjukvård inklusive medicinsk fotvård

Vaccination av studerande på VFU

Region Halland har tillsammans med de halländska kommunerna beslutat att studerande som gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i Halland, i vissa fall, ska erbjudas vaccination mot covid-19. Hänsyn tas till vaccintillgång och till ordinarie personals erbjudande om vaccination. Vid vaccinbrist erbjuds den ordinarie personalen först.

Om både dos 1 och dos 2 kan ges under pågående praktikperiod i samband med vaccinering av ordinarie personal så erbjuds vaccination. Om inte, så hänvisas den studerande till när allmänheten erbjuds vaccination.

Om den studerande gör sin VFU inom Region Hallands verksamheter erbjuds vaccination av den aktuella verksamheten. Information ges av vederbörandes kontaktperson eller ansvarige chef inom Region Halland. Sker VFU:n inom kommunal vård och omsorg ansvarar kommunen för att erbjuda vaccinationen via företagshälsovården. Information om exakt hur detta sker ges av den studerandes kontaktperson eller ansvarige chef inom kommunen.

Senast ändrad: