Direkt till innehållet

Tuberkulos

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (juli 2017) betonar fortsatt vikten av hälsokontroller för att begränsa smittrisk och utföra smittspårning kring nya fall av klinisk tbc. Indikationerna för behandling av latent tbc tydliggörs och avgränsas i vissa fall. Rutinmässig vaccination av vuxna eller vårdpersonal rekommenderas inte längre då skyddseffekten mot lung-tbc är begränsad. Däremot är tillgång till skyddsutrustning och hygienrutiner centrala. De halländska riktlinjerna har anpassats efter dessa rekommendationer.

Tuberkulosscreening av asylsökande och migranter

Om inga symtom eller särskilda riskfaktorer för tuberkulos framkommer i hälsodeklarationen screenas numera endast de personer som kommer från länder med hög förekomst av tuberkulos (=  ≥100 fall/100 000 invånare och år – se landlista i högermenyn). Tidigare inkluderades även länder med måttlig incindens där gränsen går vid 25 fall / 100 000 invånare och år)

Diagnostik vid tuberkulosscreening

I många år har PPD (intracutant tuberkulintest) varit det enda tillgängliga testet för att påvisa immunreaktion mot tuberkulos. Numera används ett vanligt blodprov, IGRA-test, för de flesta utom till barn under 2 år som fortfarande PPD-testas.

Om innehållet
Senast ändrad: