Direkt till innehållet

Tuberkulos

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos (juli 2017) betonar fortsatt vikten av hälsokontroller för att begränsa smittrisk och utföra smittspårning kring nya fall av klinisk tbc. Indikationerna för behandling av latent tbc tydliggörs och avgränsas i vissa fall. Rutinmässig vaccination av vuxna eller vårdpersonal rekommenderas inte längre då skyddseffekten mot lung-tbc är begränsad. Däremot är tillgång till skyddsutrustning och hygienrutiner centrala. De halländska riktlinjerna har anpassats efter dessa rekommendationer.

Tuberkulosscreening av asylsökande och migranter

Om inga symtom eller särskilda riskfaktorer för tuberkulos framkommer i hälsodeklarationen screenas numera endast de personer som kommer från länder med hög förekomst av tuberkulos (=  ≥100 fall/100 000 invånare och år - se landlista i högermenyn).

Diagnostik vid tuberkulosscreening

I många år har PPD (intracutant tuberkulintest) varit det enda tillgängliga testet för att påvisa immunreaktion mot tuberkulos. Numera används ett vanligt blodprov, IGRA-test, för de flesta utom till barn under 2 år som fortfarande PPD-testas.

Dokument

Hälsodeklaration avseende tuberkulos

Hälsointyg-mall

PPD - teknik och avläsning

Smittskyddsblad - Smittskyddsläkarföreningen

Länkar

Riskländer för tuberkulos enl. WHO

Analysförteckning Quantiferon

Provtagning Mykobakterier, andra lokaler

Sjukdomsinformation tuberkulos (FoHM)

Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos – hälsokontroll, smittspårning och vaccination (FoHM 2017)

WHO: Global Tuberculosis Report 2021

Senast ändrad: