Direkt till innehållet

Anpassade rekommendationer efter vaccination mot covid-19

Vaccinationstäckningen på särskilda boenden och inom hemtjänsten är nu god. Samtidigt har vi i Sverige och Halland fortsatt smittspridning på en hög nivå och en belastad vård och omsorg. En anpassning av åtgärder efter vaccination kommer därför att behöva ske stegvis. Vaccinationens förväntade dämpande effekt på smittspridningen kommer ske först när en stor del av befolkningen är vaccinerad, och där är vi inte ännu.

Det är säkerställt att vaccination skyddar bra mot svår sjukdom och död. Däremot finns fortsatt osäkerhet kring hur länge vaccinationsskyddet kvarstår och om vaccinet även leder till minskad smittspridning. De anpassade rekommendationer som nu ges till vaccinerade innebär viss lättnad för den lilla grupp i samhället som är vaccinerade. Anpassningar av åtgärder för alla, oavsett vaccinationsstatus, kan i dagsläget inte göras eftersom smittspridningen är fortsatt hög och endast en liten del av befolkningen är hittills vaccinerad.

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat anpassade rekommendationer efter vaccination. De anpassade råden beskrivs i korthet nedan. Anpassningarna kan göras när det gått minst tre veckor efter första vaccindosen. Vaccinationsschemat för andra dosen ska följas för att säkerställa att skyddet blir långvarigt.

Följande råd och rekommendationer anpassas för den som är vaccinerad:

  • Vaccinerade personer kan träffa en lite större krets människor, från några olika hushåll, även inomhus. Att umgås i en lite större krets innebär sannolikt att personer både med och utan riskfaktorer liksom vaccinerade och ovaccinerade personer ingår. Även personer som ovetande bär på smitta kan ingå. Därför måste man fortsatt tänka på att skydda personer i umgängeskretsen med hög risk för sjukdom.
  • En vaccinerad person som är hushållskontakt till person med påvisad covid-19 undantas från förhållningsregler som hushållskontakt. Personen kan då t ex arbeta på plats om man inte kan arbeta hemma. För de som arbetar inom äldreomsorg eller i vårdverksamhet med särskilt sårbara patientgrupper rekommenderas i dessa fall testning. För medarbetare i Region Halland se nedan.
  • En vaccinerad person kan röra sig lite friare i samhället, men ska fortsatt följa de allmänna råden så att man inte bidrar till att skapa trängsel i offentliga miljöer, i butiker, på arbetsplatser eller i allmänna färdmedel.
  • En person som har ett arbete som inte kan utföras hemifrån och som på grund av att de tillhör en riskgrupp för covid-19 inte har kunnat arbeta på plats i sin verksamhet, kan efter vaccination återgå i arbete på arbetsplatsen.

De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd när man rör sig ute i samhället och testa sig vid symtom gäller fortsatt, även för vaccinerade.

Följande gäller för vaccinerade medarbetare

  • Du som är vaccinerad ska stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, iaktta noggranna hygienrutiner och testa dig vid symtom.
  • Du som är vaccinerad ska följa samma riktlinjer för skyddsutrustning som ovaccinerade.
  • Du som är vaccinerad och som identifieras som hushållskontakt till påvisad covid-19: För asymtomatisk person som vaccinerats med sin första dos mot covid-19 för minst tre veckor sedan och är hushållskontakt till person med påvisad covid-19, görs nu generellt undantag från förhållningsregler till hushållskontakter. Detta innebär att hushållkontakten tillåts arbeta trots att hen är identifierad som hushållskontakt till påvisat fall av covid-19.  Om personen arbetar inom äldreomsorg eller i vårdverksamhet med särskilt sårbara patientgrupper rekommenderas dock testning av hushållskontakter (enligt samma rutin som testning för nära kontakter).

Läs mer här:

Anpassning av åtgärder efter vaccination

Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge

Publicerad: 2021-04-19

Senast ändrad: