Direkt till innehållet

Barn som riskerar att fara illa är fokus i nytt material från Region Halland

Den som känner oro för att ett barn far illa har ett personligt ansvar för att göra en anmälan. Inom hälso- och sjukvård samt tandvård är alla anmälningsskyldiga. Det betyder att du genast ska anmäla till socialtjänsten om du i din yrkesroll känner oro, misstänker eller får kännedom om att barn riskerar att fara illa.

Region Halland genomför just nu ett omfattande arbete som rör våld i nära relationer och barn och unga. Region Hallands rutin gällande Orosanmälan till socialtjänsten – barn har uppdaterats liksom information på sidan Vid oro för barn här på Vårdgivarwebben. Nyligen har även det halländska komplementet till Socialstyrelsens handbok ”Anmäla oro för barn” reviderats. Handboken har fått titeln ”Barn som riskerar att fara illa” och finns nu i digitalt format.

Syftet med denna bok är att ge ökad kunskap och kännedom om närliggande ämnen och därigenom ytterligare öka förståelsen för att det är många som behöver samverka kring barnen.

När den tryckta versionen inom kort är klar kommer exemplar av boken distribueras till patientnära verksamheter. Boken kommer även att kunna beställas via mejl på broschyrbestallningen@regionhalland.se.

 

 

.

Publicerad: 2021-04-26

Senast ändrad: