Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt 24 maj

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Ny regionövergripande provtagningsstrategi

Utvecklingen av provtagning som rör covid-19 fortsätter i hög hastighet. Nya analysmetoder, ny evidens och nya provtagningsmetoder tillkommer kontinuerligt. Därför har en regionövergripande riktlinje med bedömning om i vilka situationer som olika typer av provtagning för covid-19 har ett värde publicerats. I den framgår rekommendation om hur antigentester, antikroppstester och PCR-provtagning bör användas av vårdgivare i Halland. Bedömningen baseras på den senaste evidensen om de olika provtagningstyperna, de lokala förhållandena i Halland och de analysmetoder som finns tillgängliga just i Halland. Du hittar riktlinjen på Vårdgivarwebben på sidan om Provtagning.

Självprovtagning covid-19: Hemleverans i Hylte möjlig igen från måndag

Från måndag 31 maj kan invånare i Hylte återigen välja hemleverans när de loggar in på 1177.se och bokar tid för självprovtagning covid-19. Tidigare var det mycket få i Hylte som använde denna möjlighet vilket gjorde att resurserna behövde flyttas dit efterfrågan var större. Nu samordnas hemleveranser för Halmstad, Hylte och Laholm så att de tre hemleveransbilarna, utifrån bokningarna gjorda, täcker samtliga tre kommuner.

Ny rekommendation om dosintervallet för mRNA-vaccin (Pfizer och Moderna)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar förlängt intervall till 7 veckor mellan dos 1 och 2 för Comirnaty (Pfizer) och Covid-19 vaccine Moderna. Förändringen görs för att, i ett läge då smittspridningen fortfarande är hög i samhället,  så snabbt som möjligt uppnå hög täckning för dos 1 i befolkningen. På så sätt bedöms smittspridningen kunna dämpas och fler individer får snabbt skydd mot allvarlig sjukdom genom att de får dos 1 tidigare. Skyddseffekten efter en dos är god och det går bra att vänta 7 veckor med andra dosen utan att effekten påverkas.

I Halland ska dosintervallet 7 veckor användas vid inbokning av dos 2 från 25 maj för Comirnaty och Covid-19 vaccine Moderna. Redan inbokade dos 2 (med tidigare intervall) behöver inte ombokas, utan ges som planerat.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens Frågor och svar och Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19.

Intyg efter genomgången vaccination mot covid-19

Arbete pågår på europeisk nivå för att skapa ett gemensamt system för vaccinationsbevis i syfte att underlätta resandet mellan länder. I Sverige planeras e-tjänsten Gröna beviset som del i detta. Enligt prognos kommer Gröna beviset kunna användas i slutet av juni, under förutsättning att EU-parlamentet beslutar om den nya förordningen om vaccinationsbevis för resor inom EU (väntas ske 26 juni). I väntan på att det Gröna beviset finns i drift avråds från att utfärda intyg efter vaccination, eftersom det inte finns någon garanti för att individen kan använda intyget för t ex resa och därmed riskerar att endast innebära en onödig kostnad för individen. På vårdgivarwebben kan du läsa mer om intyg och få råd om vilken information som bör ges till invånare som trots avrådan önskar ett intyg om vaccination.

Rutinen för Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19) är uppdaterad

Rutin för Vaccination mot SARS-CoV-2 

Förutom en del språkliga justeringar, förtydliganden och omarbetning av texten har följande förändringar gjorts:

  • Hållbarheten för Comirnaty har ändrats från 5 dagar till 1 månad i kyl för obruten ampull
  • Ny bilaga som beskriver förfarandet då invånare fått dos 1 i annan region och önskar dos 2 i Halland.
  • Ny bilaga om vaccination vid allergi, kategori B (kan ej vaccineras på vaccinationscentral).
  • Uppdaterad bilaga för vaccination av nyinskrivna personer i särskilt boende eller hemsjukvård
  • Ny tabell över de vaccin som används i Sverige som beskriver indikation, dosintervall, kontraindikation etc.

Påminnelse om att vissa gravida erbjuds vaccination mot covid-19

Gravida som är 35 år eller har BMI >/=30 eller tillhör någon av de sjukdomar eller tillstånd som innebär ökad risk för allvarlig covid-19 som beskrivs av Folkhälsomyndigheten erbjuds vaccination. Vaccinationen rekommenderas efter graviditetsvecka 12 och erbjuds precis som för andra rekommenderade grupper via vaccinationscentraler och vårdcentraler.

Invånare som önskar dos 2 på annat ställe än där dos 1 är given

Rekommendation:
Rekommendationen är att dos 2 ska ges på den enhet där dos 1 är given.

Undantag från rekommendationen:
Det finns undantag från rekommendationen utifrån följande situationer:

  • När dos 1 har givits till patientnära personal inom kommunal företagshälsovård och tidpunkten för dos 2 inträffar efter vecka 25 då företagshälsovården inte längre vaccinerar.
  • När dos 1 har givits till patientnära personal på Hallands sjukhus och vaccinationerna där har avslutats inför sommaren.
  • När dos 1 har givits inom Halland och dos 2 kan inte erbjudas i samma insats. Detta kan handla om patientvaccinationer givna på Hallands sjukhus eller inom psykiatrin, migrationsverkets boende, papperslösa m fl.
  • För de som har vaccinerats med dos 1 i en annan region och önskar boka dos 2 i Halland så erbjuds detta endast i begränsad omfattning och ett begränsat antal doser är avsatta för detta. Dessa undantag handlar främst om individer som har flyttat till Halland eller som långvarigt uppehåller sig i Halland.

Praktisk hantering:

  • Tid kan endast bokas in via vaccinationsbokningen på 010- 476 19 35.

Start
Möjlighet att boka tider från fredag den 21 maj på vaccinationsbokningen och vaccinationstider finns från vecka 21. Tiderna som erbjuds finns på de 4 vaccinationscentralerna.

Läs mer om detta i rutinen Rutin: Vaccination mot SARS-CoV-2 (covid-19) 

Publicerad: 2021-05-24

Senast ändrad: