Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt 30 april

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

Gravida och vaccination mot covid-19

Bakgrund

27 april kom Folkhälsomyndigheten med rekommendation om att gravida från och med graviditetsvecka 12 med andra riskfaktorer erbjuds vaccin i fas 3. De riskfaktorer som innebär att gravid rekommenderas vaccination är samma som för övriga invånare, t ex kronisk hjärt-kärlsjukdom, kronisk lungsjukdom, tillstånd med nedsatt lungfunktion, diabetes, kronisk lever- eller njursvikt och tillstånd med nedsatt immunförsvar.
Utöver detta rekommenderas också gravida kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 vaccination mot covid-19. Graviditetsdiabetes och graviditetshypertoni utgör inte grund för att rekommendera vaccination mot covid-19. Erfarenhet av vaccination mot covid-19 har varit utan påvisbar negativ inverkan på graviditet eller foster (för mer information se infpreg).

Praktisk hantering

Vaccination av gravida från och med graviditetsvecka 12 med ökad risk hanteras på samma sätt som övriga individers vaccinationer mot covid-19 för personer med tillstånd som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom. Det vill säga inbokning sker via vårdcentral (eller digitalt om den gravida har risker som finns med i VAS) och utförandet sker på vårdcentral eller vaccinationscentral. Inbokning erbjuds när den gravidas åldersgrupp släpps på vilket innebär att majoriteten förväntas påbörja bokning under v 19.
Om den gravida har funderingar avseende vaccination och graviditet som inte vårdcentralen kan svara på så hänvisas den gravida till att rådgöra med sin barnmorska.

Utbildningsstöd för bedömning

Som stöd för bedömning och rådgivning gällande vaccination vid graviditet anordnas ett lunchmöte onsdag 5 maj kl 12.15-12.45 riktad till Kvinnohälsovården, vårdcentral och vaccinationscentral samt involverade från Hallands sjukhus. Separat kallelse för teamsmöte kommer att skickas till chefer i berörda verksamheter. Seminariet kommer att spelas in och kan ses i efterhand.

Vaccination mot covid-19 för särskilda grupper från 16 års ålder

Folkhälsomyndigheten stöder Barnläkarföreningens rekommendationer för vaccination mot covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16 – 17 år. Barnläkarföreningen (BLF) har tagit fram rekommendationer för vaccination mot covid-19 för begränsade patientgrupper i åldersgruppen 16–17 år.

Folkhälsomyndigheten stöder föreningens rekommendation https://www.barnlakarforeningen.se/2021/04/29/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-for-sarskilda-grupper-av-barn-ungdomar-fran-16-ars-alder/ om vaccination av dessa grupper av ungdomar med Pfizers/BioNTechs vaccin Comirnaty som är godkänt från 16 år. Detta rekommenderas om möjligt att genomföras under fas 3 och tidigt i fas 4.

De små grupper av unga som Barnläkarföreningen har sammanställt handlar om särskilda grupper med bakomliggande kroniska tillstånd med en generellt ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i SARS-CoV-2. Föreningens rekommendation baseras i huvudsak på kliniska erfarenheter från andra luftvägsinfektioner eftersom det vetenskapliga underlaget för att definiera vilka ungdomar som har störst nytta av vaccination är ytterst begränsat. Rekommendationerna ska fungera som stöd till behandlande och ansvariga läkare.

Kunskapen kring covid-vaccination till barn och unga följs kontinuerligt. Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills. Det finns inga definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och unga. Folkhälsomyndigheten bevakar frågan fortlöpande.

Logistik och rutiner vid ordination av vaccination till denna grupp sker enligt regionala riktlinjer. I Region Halland arbetar vi nu med att klargöra hur vaccinationen för denna grupp ska gå till. Information kommer inom kort.

Läs mer:

https://www.barnlakarforeningen.se/2021/04/29/rekommendationer-for-vaccination-mot-covid-19-for-sarskilda-grupper-av-barn-ungdomar-fran-16-ars-alder/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/for-personal-inom-vard-och-omsorg/for-personal-inom-halso–och-sjukvard/Vagledning-och-fordjupad-information-om-vaccination-mot-covid-19/

Vaccinationsplaneringen som den ser ut just nu

På måndag är det möjligt att boka för nästa grupp, riskgrupp mellan 18-59 år, där vi som tidigare släpper på gruppen i omgångar. Just nu annonseras måndagens släpp.

De som då kan boka är någon med:

  • kronisk hjärt- och kärlsjukdom, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtsvikt, stroke, högt blodtryck
  • kronisk lungsjukdom, till exempel KOL, astma
  • andra tillstånd och sjukdomar som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel kraftig övervikt (BMI över 40), neuromuskulära sjukdomar såsom MS, ALS, ärftliga muskelsjukdomar och flerfunktionshinder
  • nedsatt lever- eller njurfunktion som kontrolleras regelbundet i vården
  • diabetes typ 1 och typ 2
  • sjukdom eller behandling som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar, till exempel cancersjukdom med pågående cellgiftsbehandling, andra sjukdomar som behandlas med läkemedel som sätter ned immunförsvaret
  • Downs syndrom

Gravida som har något av tillstånden eller sjukdomarna ovan, eller ett BMI över 30, eller är över 35 år kommer också erbjudas vaccination när respektive åldersgrupp är aktuell.

Bokningen öppnar stegvis även denna gång:

  • Personer födda 1965 eller tidigare kan boka från måndagen 3 maj
  • Personer födda 1970 eller tidigare kan boka från onsdagen 5 maj
  • Vi återkommer med datum för personer födda mellan 1971-2003

Bokning sker i första hand på 1177.se/Halland/boka-vaccination-covid-19. Den digitala bokningen är öppen för den som har en sjukdom eller tillstånd enligt listan ovan registrerad i sjukvårdens journalsystem i Halland. Om man inte kan boka digitalt går det bra att ringa till den vårdcentral där man är listad.

Fas 4

Utifrån hur prognoserna sett ut vad gäller vaccintillgång och hur vi planerat för vaccinering i fas tre har vi bedömt att starten för fas 4 blir måndag vecka 24. Det är en preliminär planering som justeras efter hand när vi ser hur vi når ut i tidigare målgrupper i kombination med vaccinationstillgång. Vi informerar inför varje nytt släpp.

Stöddokument och seminarium om bedömning av riskgrupper avseende vaccination covid-19

Dokumentet med vägledning för vilka som ska bedömas tillhöra gruppen med ökad risk för allvarlig covid-19 som prioriteras för vaccination i fas 3 finns publicerat här på vårdgivarwebben. Det lunchseminarium i ämnet som direktsändes tisdag den 27 april finns inspelat och är också det tillgängligt på Vårdgivarwebben. Observera att rekommendationerna om vaccination av gravida inte hade kommit vid tillfället när detta seminarium sändes.

Publicerad: 2021-05-03

Senast ändrad: