Direkt till innehållet

Covid-19: aktuellt 7 juli

Information från Smittskydd Halland/Region Halland

Deltavarianten bedöms i dagsläget utgöra en majoritet av alla fall av covid-19 i Halland

Antalet positiva fall av covid-19 i Halland är fortsatt lågt, även om en viss ökning kan ses den senaste veckan. Samtidigt ser vi att Deltavarianten av viruset, som bedöms som mer smittsam, ökar i många regioner. Denna utveckling tillsammans med att vi nu gör utökade analyser av de positiva provsvaren i Halland innebär att vi har tydliga indikationer på att en majoritet av fallen är deltavarianten även i Halland. Den slutliga analysen (helgenomsekvensering) sker med 2-3 veckors fördröjning och det är först då vi med säkerhet vet hur stor andel av de positiva svaren som är deltavarianten.

Utvecklingen är förväntad och liknar den vi såg då en brittiska varianten, som nu kallas Alfavarianten, spreds. I dagsläget finns ingen annan information är att två doser av alla tillgängliga vaccin skyddar mot svår sjukdom även för deltavarianten.

Det är fortsatt av största vikt att alla bidrar till att minimera risken för ytterligare smittspridning. Utöver en fortsatt hög anslutning till vaccinationen mot covid-19 gäller fortsatt följande för att förhindra ökad smittspridning:

  • Att man fortsätter vara uppmärksam på symtom på covid-19, isolerar sig och testar sig vid symtom – även som vaccinerad.
  • Att man fortsätter undvika trängsel, håller avstånd till andra och träffar andra människor på ett smittsäkert sätt, t ex genom att träffas utomhus istället för inomhus.
  • Att följa de rekommendationer som gäller efter resa utomlands

Så här sker övervakningen av virusvarianter

I Sverige sker nationell övervakning av vilka varianter av covid-19 som sprids i landet genom helgenomsekvensering (som kartlägger hela virusets arvsmassa). Utöver detta utför flera laboratorier också mutations-PCR (som identifierar om viruset har specifika mutationer som man vet finns hos de virusvarianter som i dagsläget bedöms särskilt viktiga att övervaka). Sedan februari 2021 har fallen av covid-19 i Sverige dominerats av alfavarianten (tidigare kallad brittiska varianten), men under senaste tiden ses att deltavarianten (tidigare kallad indisk variant) börjats sprida i Sverige och att en allt större andel av alla fall utgörs av denna variant. Folkhälsomyndigheten rapporterar regelbundet resultatet av helgenomsekvenseringen på nationell och regional nivå.

I Halland har en majoritet av alla positiva prover i Halland sedan ett par veckor tillbaka utöver helgenomsekvensering också analyserats med mutations-PCR inriktad mot att identifiera deltavarianten. Av alla positiva proverna från v 25 har ca 60% analyserats för förekomsten av mutationer talande för deltavarianten. Av dessa prover utföll 25% positiva i analysen, vilket talar för att ca 25% av fallen sannolikt utgörs av deltavarianten. Från v 26 visar samma analys att hela 90% av de fall som analyserats har mutationer som indikerar att de sannolikt utgörs av deltavarianten. Således visar analyserna att det skett en kraftig ökning av andelen fall som utgörs av deltavarianten. Fortsatt övervakning kommer ske med både mutations-PCR och helgenomsekvensering.

Publicerad: 2021-07-07

Senast ändrad: