Direkt till innehållet

Covid-19: Aktuellt läge i Halland och planering framåt

Information från Region Halland/Smittskydd Halland

I Halland ser vi sedan någon månad tillbaka en successiv nedgång av antalet påvisade fall av covid-19 och också antalet som provtas. Parallellt med nedgången i fall har även behovet av sjukhusvård och IVA-vård gått ned och lagt sig på en nivå med ett fåtal sjukhusvårdade fall. Vi kan se att den bredare provtagningen inneburit att vi haft kapacitet att låta alla invånare som känt sig sjuka, provta sig. De som då visat sig vara konstaterat smittade har därmed kunnat hålla sig isolerade och har då inte smittat andra. En låg andel smittade trots allmän provtagning, just nu 2%, talar för att vi har en låg smittspridning i Halland. När antalet fall nu är så pass lågt har vi också möjlighet att trycka ner smittan vid utbrott  ännu mer effektivt eftersom vi kan börja smittspåra mer och göra fler insatser kring varje fall. Det i sin tur kan innebära att vi i ännu högre grad förhindrar smittspridning när smitta uppkommer.
Samtidigt rapporterar länsstyrelsen om trängsel och allt sämre följsamhet till rådande rekommendationer i Halland. I detta läge är det fortsatt viktigt att vi påminner invånarna och varandra om att hålla ut i de rekommendationer som finns om bland annat fysisk distansering. På det sättet kan vi alla bidra till en fortsatt positiv trend avseende covid-19-smitta i regionen.

Vi kan konstatera att vi under våren och sommaren har följt smittoläget i Halland och utifrån det kunnat skala upp beredskapen på ett sätt som motsvarat läget och scenarierna väl.
Inför sommaren stärkte vi upp bemanningen inom hälso- och sjukvården mer under sommarmånaderna än vad vi brukar göra i vanliga fall. Även om vi hittills inte sett att vi har fått den befarande ökning av smittspridning, som kunde bli en konsekvens av många besökare i Halland, så har denna planering varit nödvändig. Därtill har en rad både breda och riktade kommunikationsinsatser gjorts för att på olika sätt påminna om rekommendationerna i och med att det kan vara utmanande att vara uthållig.

Scenarierna som Folkhälsomyndigheten nyligen beskrivit för hösten innebär tre olika utvecklingskurvor. Ingen av scenarierna innebär den typen av allvarligt läge som vi haft under våren. Därmed kommer hösten innebära ordinarie verksamhet tillsammans med fortsatt hantering av en mer utdragen pandemi, åtminstone tills det finns ett vaccin mot covid-19. Det innebär bland annat fortsatta restriktioner och följsamhet både internt samt för alla invånare, till de rekommendationer som gäller för att hålla smittspridningen nere under hösten och sannolikt för ännu längre tid.

I Region Halland följer och analyserar vi läget och tar successivt ställning till hur vi behöver förhålla oss till de nationella rekommendationerna, provtagning mm, utifrån våra regionala och lokala förutsättningar.

Provtagning

Självprovtagning: Andelen tekniska fel på prover tagna i självprovtagningen har sjunkit och har nu stabiliserat sig. Antalet som provtar sig har blivit färre sedan start och även andelen smittade bland de som provtagit sig. Även svarstiderna efter genomförd provtagning är nu kortare. Till viss del handlade de för långa svarstiderna om att man behövde säkerställa provresultat genom att analysera prov flera gånger för att säkerställa ett korrekt svar. Nyttjandegraden av hemleverans av självprovtagningskit har varit låg och därför har information om möjligheten att vid behov boka hemleverans, förtydligats på 1177.

Serologisk provtagning: Regionerna har fått i uppdrag av regeringen att erbjuda invånare provtagning av antikroppar. I nuläget erbjuds provtagning till personal inom Region Halland som arbetar vårdnära. Det pågår ett arbete för att tydliggöra vilken personal som omfattas och vilka fortsatta prioriteringar som ska göras. En bredare provtagning av fler grupper blir aktuell först efter sommaren. Även kommunernas omsorgspersonal ska prioriteras för provtagning, men hanteringen kring detta är ännu inte helt klarlagd. Diskussioner förs mellan regionen och kommunerna och information om hur hanteringen ska se ut, går ut när frågorna är färdigutredda.

Smittspårning

I samband med att arbetet med att smittspåra i större utsträckning ska komma igång, har Regional krisledning beslutat att inrätta en central enhet för smittspårning. Ett uppdrag tas fram till Närsjukvården och Pandemimottagningen för att organisera och utföra arbetet. Arbetet förväntas starta i september. En uppdaterad rutin för smittspårning tas också fram som utgångspunkt för arbetet.

Skyddsutrustning

Försörjningen av skyddsutrustning ser fortsatt god ut. Regional krisledning har beslutat att flergångsvisiret från Pamex, som tillhandahålls redan idag, också är det visir som också fortsatt ska användas. Användning av Skyddsmask 90 från försvaret kommer att avvecklas nu när tillgången på motsvarande skyddsutrustning är god. Medicinsk Teknik kommer att ombesörja att utdelade skyddsmasker returneras till RGS Logistik för vidarebefordran till Försvarsmakten.

En uppdaterad instruktion för användning, rengöring och desinfektion av visir för flergångsbruk hittas på covid-19-sidan på Vårdgivarwebben under ”Skyddsutrustning”.

Fortsatt restriktivitet för interna och externa sammankomster

De rekommendationer som gäller för Region Halland vad gäller att samlas i fysiska möten, åka på konferenser och utbildningar gäller även tillsvidare under hösten. Det innebär fortsatt restriktivitet samt att respektive förvaltningschef ytterst behöver göra bedömningen av vad som behöver prioriteras vid osäkerhet och utifrån nuvarande förutsättningar. Även fortsatt gäller naturligtvis också att stanna hemma från jobbet om du har sjukdomssymtom och håll avstånd till varandra även på jobbet, t ex i fikarummen.
Påminn gärna om vad som gäller för sammankomster:

  • Undvik möten och resor som inte är absolut nödvändiga. Olika former av distansmöten kan med fördel användas.
  • Undvik utbildningar, konferenser och verksamhetsbesök. Det gäller såväl externa som interna aktiviteter och evenemang. Senarelägg om möjligt.

Uppdaterade vägledningar

Smittfrihet och immunitet: Folkhälsomyndigheten publicerade en reviderad version av Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19  samt vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19 under förra veckan. Vägledningarna hittas på covid-19-sidan på Vårdgivarwebben under ”Kunskapsstöd och vårdriktlinjer”.

Vägledningen som rör smittfrihet innehåller tillägget att antikroppspåvisning kan användas som stöd för att bedöma någon som smittfri. Detta kan bli aktuellt vid bedömning av smittfrihet av de allra svårast sjuka patienterna (IVA-värdade) pga covid-19 och vid immunsuppression. Dessutom bedöms de som har påvisade antikroppar, eller har tillfrisknat efter en covid-19 infektion som verifierats med PCR-test, ha en mycket liten risk att återsmittas under åtminstone 6 månader framåt.

Vägledningen som rör immunitet beskriver att följande personer har någon form av immunitet:

  • Personer som testats positivt för covid-19 med PCR-test och där det gått minst 14 dagar efter insjuknande inkluderande minst 2 dygns feberfrihet med stabil klinisk förbättring
  • Personer med påvisbara IgG-antikroppar mot SARS-CoV-2 i antikroppstest som uppfyller prestandakriterier enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För ovan beskrivna personer bedöms skyddet mot återinfektion kvarstå i upp till ett halvår från provtagningstillfället (PCR-testet eller antikroppspåvisningen).

Publicerad: 2020-07-29

Senast ändrad: