Direkt till innehållet

Covid-19: Läget i Halland och om utökad antikroppstestning

Sommaren har utifrån antalet sjukhus- och IVA-vårdade fall varit lugn, belastningen har varit lägre än förväntat.

Avseende antalet påvisade fall med covid-19 så har viss variation setts under sommarmånaderna. I slutet av juni månad sågs en topp i antalet fall i samband med att den bredare testningen startade.

Därefter sågs en successiv nedgång i antalet fall och under juli månad hade vi generellt få fall påvisade varje dag (ofta färre än 10 nya fall/ dag).
Sedan början av augusti har fallen åter ökat något och denna ökning har dominerats av personer i de yngre åldersgrupperna. Denna utveckling kan tala för en minskad fysisk distansering bland de yngre under sommarmånaderna.

Under sommarmånaderna har provtagningen av covid-19 fortsatt via provtagningsbussarna, vilket bedöms ha fungerat väl och varit väl använt. Totalt antalet prover som tagits för covid-19 (provtagningsbussarna och övriga vården) har under v31-v33 varit drygt 2000 st och andelen positiva prover har varit ca 4%.

Fortsatt bred provtagning bedöms viktig för att följa smittläget och också som en möjlighet att bryta smittkedjor genom att smittade får kännedom om smitta och kan isolera sig från andra.
Det faktum att viss ökning av antalet fall ses senaste veckorna gör att vi åter måste påminna varandra om vikten av fortsatt fysisk distansering och god handhygien. Att stanna hemma från arbetet vid sjukdomssymtom (även lindriga) och att då provtagning görs är en självklarhet även under hösten.

Nu startar antikroppstestning för kommunal vård- och omsorgspersonal

Från och med 27 augusti startar testning för antikroppar för personal inom kommunal vård och omsorg. Antikroppstester visor om en person har antikroppar mot covid-19 och därigenom ett visst skydd.
Kommunerna i Halland har prioriterat i vilken ordning medarbetare inom kommunal vård- och omsorg ska erbjudas test.
Testet är frivilligt och kostnadsfritt. Det kommer att tas på vårdcentraler i Halland. Berörd personal får ett intyg från sin enhetschef och bokar tid via 1177.se. Cirka två dygn efter provtagning kan medarbetaren logga in och läsa sitt provsvar via Journalen på 1177.se.

För att en person ska få ta antikroppstest ska ansvarig chef:

Medarbetaren ska:

  • Logga in på 1177.se och boka en tid ”Provtagning kommunal personal” på en vårdcentral i Halland
  • Ta med intyget till provtagningen

Oavsett testresultat ska varje medarbetare använda personlig skyddsutrustning och följa hygienrutinerna precis på samma sätt som alla andra på arbetsplatsen.
Statistik över tester och testresultat kommer att redovisas på övergripande nivå för Halland. Uppgifter för enskilda enheter eller arbetsgivare kommer inte att redovisas.

På webbplatsen Vårdgivare Halland finns en rutin för hur antikroppstestningen ska gå till för dessa grupper, länk till rutinen.

Bakgrund, prioriterade grupper och mer information finns via länkarna på webbplatsen Vårdgivare Halland:
Antikroppstest
Ingångssida under covid-19 för kommunal vård och omsorg

Självprovtagning

Självprovtagningsbussarna blir kvar!
Folkhälsomyndighetens avtal är förlängt året ut med den externa leverantör som tillhandahåller bussarna för självprovtagning av pågående covid-19.

Friskintyg för covid-19 vid resor mm

Det kommer frågor om provtagning och intyg som önskas inför resor och liknande. Frågan bereds skyndsamt inom Regionkontoret som inom kort kommer att ge rekommendation om hur dessa intyg bör hanteras.

Skyddsutrustning

Försörjningen av skyddsutrustning ser fortsatt god ut.

Publicerad: 2020-08-25

Senast ändrad: