Direkt till innehållet

Förändringar i förmånslagen kräver nya ställningstaganden vid receptförskrivning

Den 2 juni börjar ändringar i lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. gälla. Dessa ändringar medför ökade möjligheter till utbyte av läkemedel vid expediering på apoteken men förändrar också vilka bedömningar som förskrivaren måste göra samt vilka uppgifter som ska anges vid förskrivningen.

I dagsläget ska apoteken enbart erbjuda utbyte för ett läkemedel som förskrivits inom läkemedelsförmånerna, men som en följd av lagändringarna ska utbyte ske i fler situationer. För att detta ska genomföras måste förskrivaren nu ta ställning till om patienten är förmånsberättigad och om villkoren för förmån är uppfyllda för läkemedel med förmånsbegränsningar.

Förändringar i utbytesreglerna

Läkemedel utan förmån
För läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna innebär de nya reglerna att apoteken är skyldiga att erbjuda patienten ett utbyte till ett likvärdigt utbytbart läkemedel inom förmånen.
Även ett läkemedel som enligt smittskyddslagen ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten, ska bytas ut om det finns ett utbytbart läkemedel som TLV har fastställt pris för.
Observera dock att det inte heller i fortsättningen kommer att vara tillåtet att göra utbyten mellan läkemedel som inte ingår i förmånerna oavsett om dessa är har bedömts som likvärdiga och utbytbara av Läkemedelsverket eller inte.

Läkemedel med förmånsbegränsning
Precis som tidigare kan ett förskrivet läkemedel med förmånsbegränsning bytas ut om villkoren för förmånsbegränsningen är uppfyllda.
Om förutsättningarna däremot inte är uppfyllda så att det förskrivna läkemedlet ska lämnas ut utan förmån, kan det dock efter lagändringen ändå bytas ut mot ett likvärdigt utbytbart läkemedel om det finns något sådant inom förmånerna som inte har en förmånsbegränsning.

Läkemedel med förmån
För läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna sker inga förändringar i utbytesreglerna.

Förändringar av ställningstaganden som krävs och uppgifter som ska anges vid förskrivning

Det nya utbytesregelverket innebär att de uppgifter som ska anges vid förskrivning behöver förtydligas.
I dagsläget anger man som förskrivare på receptet om förskrivningen görs inom eller utanför läkemedelsförmånerna genom att signera ”med förmån” eller ”utan förmån” på receptet. ”Med förmån” innebär att förskrivaren intygar att man har gjort ett sammanvägt ställningstagande till att villkoren för förmån är uppfyllda.

Från 2 juni 2020 behöver det tydligare framgå vilka enskilda ställningstaganden som förskrivaren har gjort för att för den expedierande farmaceuten på apoteket ska kunna avgöra om det förskrivna läkemedlet ska bytas ut eller inte. Därför har de nuvarande begreppen ”med förmån” och ”utan förmån” delats upp. Det innebär att det dels ska framgå om patienten är förmånsberättigad och dels om förutsättningarna för förmån enligt ett läkemedels förmånsbegränsning är uppfyllda eller inte.

Förskrivare ska från och med 2 juni 2020 ange följande på recept:

 1. Om patienten är en förmånsberättigad person eller inte (se förtydligande om vem som är förmånsberättigad nedan).
 2. Om förutsättningarna för förmån är uppfyllda eller inte när läkemedel med förmånsbegränsning förskrivs.
 3. Om läkemedlet ska lämnas ut kostnadsfritt till patienten enligt Smittskyddslagen.

Observera att du som förskrivare inte längre behöver ta ställning till om läkemedlet omfattas av läkemedelsförmånerna, eftersom det styrs av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLV:s) prisbeslut.
Detta innebär i praktiken att det inte längre är möjligt att förskriva ett läkemedel inom förmånen utan förmån vilket gör det ännu viktigare att ta hänsyn de Egenvårdsriktlinjer för receptförskrivning som Läkemedelskommittén Halland har tagit fram.

Vem är förmånsberättigad i Sverige?

Följande personer har rätt till läkemedelsförmåner i Sverige:

 • Personer som är bosatta i Sverige.
 • Invånare i länder inom EU/EES-området och Schweiz med EU-kort/provisoriskt intyg i följande fall:
  • Vid vård som inte kan anstå.
  • Om intyg från försäkringslandet finns och kan visas upp vid planerad vård.
 • Pensionärer med svensk pension som är bosatta i ett annat EU/EES-land eller Schweiz, och som kan visa upp ett särskilt intyg från Försäkringskassan.
 • Personer som inte är bosatta i Sverige, men som har svensk anställning och betalar skatt här. För dessa personer ingår dock inte förbrukningsartiklar för stomi i läkemedelsförmånerna.

Fullständig information om vem som är förmånsberättigad i Sverige finns i 4§ i Lagen (2020:160) om läkemedelsförmåner m.m.

Vad innebär förmånsbegränsning?

Förmånsbegränsning innebär att vissa läkemedel ingår i läkemedelsförmånerna endast för ett visst användningsområde/indikation eller en viss patientgrupp. Det kan till exempel innebära att ett läkemedel ingår i förmånerna endast om patienten först provat andra typer av läkemedel för samma indikation, eller att ett läkemedel ingår i förmånerna när det används för att behandla en sjukdom, men inte när det används som profylax.
Det går att se vilka läkemedel som har förmånsbegränsningar och innebörden av begränsningen både i förskrivningsbilden i ordinationssystemen NCS Läkemedelsmodul och Pascal samt på Fass och i pris- och beslutsdatabasen på TLV:s webbplats.

Praktisk hantering i ordinationssystem

Systemförvaltningens Objekt Läkemedel har producerat utbildningsfilmer som visar hur man praktiskt hanterar förändringarna i NCS läkemedelsmodul. Filmerna hittar man genom att söka i Kompetensportalen på NCS 5.11 – Behandlingsorsak och förmånshantering.
Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom Region Halland.
Länk till Kompetensportalen för er som jobbar inom kommunen eller är privat vårdgivare.
Inera, som är ansvariga för Pascal, har tagit fram en fram en handledning för hur lagändringarna hanteras i systemet för dosordinationer.

Mer information

Terapinytt nr 2 2020

Läkemedelssidan på Region Hallands webbplats för vårdgivare (inkl. utbildningsmaterial)

Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. i sin helhet

Fördjupad information från Läkemedelsverket om lagändringarna med inriktning mot förskrivare

Frågor om lagändringen kan ställas till:

Magnus Bengtsson
Läkemedelsstrateg, Regionkontoret
magnus.bengtsson@regionhalland.se

Charlotta Eriksson
Läkemedelsstrateg, Regionkontoret
charlotta.c.eriksson@regionhalland.se

Publicerad: 2020-05-25

Senast ändrad: