Direkt till innehållet

Indragning av Champix medför restsituation – starta inte upp nya patienter

Samtliga batcher av Champix (vareneklin) som har visat sig innehålla nivåer av N-nitroso-vareniklin över producentens gränsvärden har dragits in. Som en försiktighetsåtgärd pausas också distributionen av läkemedlet i väntan på ytterligare testning och felsökning. Upptäckten av för höga nivåer av nitrosaminföroreningen innebär ingen omedelbar risk för patienter som idag står på behandlingen.

Indragningen och pausen i distributionen innebär en brist på Champix, som beräknas pågå till årets slut.

För att hantera den kommande restsituationen och för att för att i största möjliga utsträckning fortsätta eller kontrollerat byta behandling för befintliga patienter rekommenderar Läkemedelskommittén Halland att inga nya patienter startar behandling med Champix.

För patienter som står på behandling innebär inte upptäckten någon omedelbar risk utan de kan om möjligt utifrån tillgången på läkemedlet fortsätta behandlingen eller kontrollerat avsluta den.

I de fall där det inte är möjligt att slutföra behandlingen med Champix kan man överväga att byta till en alternativ behandling. Detta kan inkludera nikotinersättningsterapi och bupropion, se Kapitel Allergi, Astma och KOL, Rökavvänjning i Terapirekommendationer Halland för mer detaljerad information om behandlingsalternativ.

Kom ihåg att det kan vara värt att göra en kontrollerad avslutning av behandlingen eller övergång till alternativ där behovet av en nedtrappning övervägs för att minska risken för ökad irritabilitet, röksug, depression och/eller insomnia som annars kan drabba upp till 3 % av patienterna.

Patienter bör inte avbryta sin befintliga behandling med Champix utan att ha diskuterat detta med ansvarig behandlare.

Uppdaterad information om indragningen av Champix från Läkemedelsverket 2021-09-30.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-07-19, uppdaterad 2021-10-01

Publicerad: 2021-07-19

Senast ändrad: