Direkt till innehållet

Ny struktur för Hallands sjukhus omvårdnadsdokumentation

Under våren 2019 har Hallands sjukhus arbetat för en enhetlig och strukturerad dokumentation i VAS och NCS. Omvårdnadsanamnesen ska utgå från patientens beskrivning av sitt föregående tillstånd och den aktuella situationen och ska vara ett komplement till den medicinska anamnesen.

Omvårdnadsepikrisen innehåll har därför förändrats till att enbart vara en sammanfattning av vårdtillfället utifrån ett omvårdnadsperspektiv och innehåller information utifrån de obligatoriska sökorden Fallriskbedömning, Trycksårsbedömning, Mun och svalg och Nutritionsbedömning samt de statussökord som är relevanta för nästa vårdnivå. Omvårdnadsepikrisen ska innehålla tydlig information om patientens tillstånd då den lämnar vårdavdelningen samt fortsatt planering och åtgärd-

Med den nya gemensamma strukturen ser vi bland annat följande vinster: högre patientsäkerhet – tydlig patientprocess i dokumentationsflödet samt högre informationssäkerhet – rätt information på rätt plats. Det är också angeläget att inte upprepa eller dubbeldokumentera uppgifter. Rutinen Omvårdnadsdokumentation i slutenvården på Hallands sjukhus är uppdaterad och började gälla 6 maj 2019.

Information kring förändringen har skickats på mejl till alla Medicinskt ansvariga sjuksköterskor i kommunerna.

Publicerad: 2019-06-27

Senast ändrad: