Direkt till innehållet

Rekommendation för val av behandling med TNF-hämmare

Nu finns en ny trepartsöverenskommelse för TNF-hämmare. Region Halland rekommenderar switch och nyförskrivning av biosimilarerna Hyrimoz respektive Benepali när behandling med adalimumab eller etanercept är aktuell. Vid behov av intravenös behandling med TNF-hämmare rekommenderas fortsatt Inflectra (infliximab).

Inom ramen för de så kallade trepartsöverenskommelserna har TLV, Regionerna samt företagen som tillhandahåller TNF-hämmare genomfört en ny förhandling. Denna förhandling har resulterat i att kostnaderna för läkemedlen har sjunkit ytterligare.

Region Hallands sammanhållna rekommendation för TNF-hämmarbehandling är därför nu att:

  1. Vid behov av TNF-hämmare är adalimumab eller infliximab förstahandsval, beroende om det är aktuellt med subkutan eller infusionsbehandling.
  2. Vid nyinsättning av adalimumab rekommenderas i första hand Hyrimoz.
    Vid behov av alternativ rekommenderas prioritetsordningen
    Amgevita > Imraldi > Humira > Idacio
  3. För befintliga patienter på Humira, Amgevita, Imraldi och Idacio rekommenderas switch till Hyrimoz.
  4. När infliximab används rekommenderas i första hand Inflectra.
  5. När etanercept väljs som alternativ TNF-hämmare rekommenderas i första hand Benepali, företrädesvis i tolvpack.
  6. För befintliga patienter på Enbrel rekommenderas switch till Benepali.

 

Regionerna eftersträvar i möjligaste mån att listpriserna ska justeras. Ofta har dock företagen inte möjlighet att justera sina listpriser till önskvärda nivåer, vilket istället resulterar i sekretessbelagda avtal med retroaktiva rabatter.

Att det blir sekretessbelagda priser innebär att de faktiska priserna som Region Halland betalar inte syns i t.ex. FASS eller är kända av de läkemedelsrepresentanter som kan besöka vården. Därför blir en prisdiskussion i dessa fall meningslös. Regionerna är ensamma om att sitta med helhetsbilden gällande kostnaderna.

Helhetsbilden förändras mellan förhandlingsomgångarna och det var t.ex. därför originalprodukten Humira (adalimumab), som hade lägst kostnad efter återbäring efter den förra förhandlingen, rekommenderades då.

Medan det, efter den nya förhandling som trädde i kraft den 1 oktober 2019, är biosimilaren Hyrimoz (adalimumab) som har lägst kostnad efter återbäring. Avtalsvillkoren är sekretessbelagda, men prisskillnaden är inte obetydlig.

För Region Halland innebär alltid helhetsbilden att rekommendationen inte endast baseras på läkemedelspris utan att också den arbetsinsats som en förändring innebär för vården vägs in.

Rekommendationen är framtagen med stöd av Läkemedelskommittén Hallands övergripande ställningstagande gällande biosimilarer.

Finns det några frågor kring rekommendationen eller prisnivåer är du alltid välkommen att kontakta någon av regionens läkemedelsstrateger.

Publicerad: 2019-11-27

Senast ändrad: