Direkt till innehållet

Smittspårning covid-19 i Halland

Folkhälsomyndigheten har nyligen publicerat vägledning för smittspårning covid-19. I denna beskrivs hur smittspårningen kring covid-19 bör utföras, vilka miljöer och situationer där smittspridning bedöms kunna ske och få stora konsekvenser. Med denna vägledning som grund pågår arbete i Region Halland med att organisera en central smittspårningsenhet för covid-19 vid pandemimottagningen. Enheten kommer bemannas av vårdpersonal som kommer utföra mer omfattande smittspårningar kring fall av covid-19 där risk för större smittspridning funnits. För behandlande läkare i Halland innebär detta att man, i de fall man bedömer att det behövs mer omfattande smittspårning (fall kopplat till större sammankomst, riskmiljö, vården etc),  kommer kunna få stöd och hjälp med denna via pandemimottagning. Pandemimottagningens smittspårningsenhet kommer också utgöra stödfunktion för frågor som rör smittspårning.

Redan nu gäller följande angående smittspårning covid-19 i Halland:

Behandlande läkare är ansvarig för att patienten informeras om diagnos, får förhållningsregler (se smittskyddsblad), säkerställa att närkontakter informeras om smitta samt göra en smittskyddsanmälan. I majoriteten av fall kan patienten själv informera närkontakterna om smitta, men om så inte är fallet måste behandlande läkare på annat sätt säkerställa att närkontakterna får informationen . De nära kontakterna ska informeras om att vara uppmärksamma på symtom och isolera sig om sådana uppkommer samt säkerställa att de då blir provtagna.

Personer som provtas via provtagningsbussarna (1177) hanteras via pandemimottagningen som informerar om provsvar, ger förhållningsregler, smittskyddsanmäler och säkerställer att individerna informerat närkontakter.

Vid oväntade fall av covid-19 inom vården finns beskrivning av smittspårningen i Smittspårning covid-19- regionövergripande riktlinje. Rutinen innebär att chefen ansvarar för att kartlägga de personer som exponerats för smitta (personal och patienter) och tillse att de informeras om smitta.

Vid fall (brukare eller personal) inom kommunal vård och omsorg av äldre görs smittspårning enligt rutinen Screening samt smittspårning inom kommunal vård och omsorg för äldre som även innefattar provtagning av asymtomatiska kontakter.

Tanken är att den centrala smittspårningen vid pandemimottagningen ska ge möjlighet till en mer strukturerad och omfattande smittspårning i fall där det bedöms lämpligt. Verksamhetens arbete bedöms kunna avlasta både behandlande läkare och chefer inom vården gällande smittspårning. Mer information kommer inom kort avseende när smittspårningen vid pandemimottagningen startar, vilka fall som bör remitteras dit och hur man går till väga för att överlämna ett smittspårningsärende dit.

Smittspårning

Publicerad: 2020-08-28

Senast ändrad: