Direkt till innehållet

Hälso- och sjukvårdsstrategi 2017–2025

Hälso- och sjukvårdsstrategin, som gäller under perioden 2017–2025, ligger till grund för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Halland och är ett stöd för olika politiska beslut och prioriteringar. I strategin definieras målbilden för hälso- och sjukvården samt viktiga principer för att nå dit.

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården i Halland är ”En hälso- och sjukvård för bättre hälsa”.

Det övergripande målet är nedbrutet i fem delmål som beskriver  hälso- och sjukvården i Halland:

  • arbetar hälsofrämjande och levererar en individuell hälso- och sjukvård av hög kvalitet för en god och jämlik hälsa
  • är trygg, sammanhållen och utformas tillsammans med patient och närstående
  • arbetar med ständig förbättring för en bättre hälsa hos invånarna
  • möjliggör att invånare själva tar ansvar utifrån egen förmåga
  • har en tydlig prioritering av hur kompetens och resurser används

Strategin har ett tydligt personcentrerat fokus och anger bland annat att patienten ska ges möjlighet att själv ta ansvar för sin hälsa i den mån det finns förmåga att göra så. Detta för att skapa delaktighet, ge inflytande och en möjlighet att påverka både hur och var vården ges. Strategin ligger väl i linje med den nationella inriktningen mot nära vård.

Hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland 2017–2025

Uppföljning Hallands hälso- och sjukvårdsstrategi 2021

 

Senast ändrad: