Direkt till innehållet

Hemsjukvård/öppen vård – Avgiftshandboken

Term

Öppenvård

Definition
Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd medger att aktuell vårdinsats förväntas kunna avslutas inom ett begränsat antal timmar

Anmärkning
Öppen vård bedrivs i allmänhet under dagtid. Vid behov av övernattning leder det i regel till inskrivning i sluten vård.

Öppenvårdsbesök

Definition
Vårdkontakt inom öppenvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmärkning
– kan ske på mottagning eller i hemmet
– kan vara planerat eller oplanerat

Hembesök

Definition
​(inom hälso- och sjukvård) öppenvårdsbesök i patients bostad eller motsvarande

Anmärkning
Skiljs från hemsjukvårdsbesök som hänförs till hemsjukvård. I den nationella statistiken räknas öppenvårdsbesök, t ex vid akut sjukdom hos patient som erhåller hemsjukvård men där orsaken inte omfattas av vård- och omsorgsplanen, som hembesök.

Hemsjukvård

Definition
Hälso- och sjukvård när den ges i patientens bostad eller motsvarande och som är sammanhängande över tiden.

Anmärkning
Åtgärder/insatser ska ha föregåtts av vård- och omsorgsplanering. Hemsjukvård ges i såväl ordinärt som särskilt boende samt daglig verksamhet och dagverksamhet. Skilj från öppenvård.

Hemsjukvårdsbesök

Definition
Vårdkontakt inom hemsjukvård som innebär personligt möte mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal.

Anmärkning
Skilj från hembesök som hänförs till öppen vård.

Sluten vård

Definition
Hälso- och sjukvård när den ges till patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård.

Anmärkning
Bedömningen av vilka tillstånd som kräver slutenvård varierar över landet. Sluten vård bedrivs dygnet runt och kräver inskrivning.

Om innehållet
Senast ändrad: