Direkt till innehållet

Listning i primärvård – Patientlagen

Kan patienten lista sig på en vårdcentral i ett annat län?

Ja, patienten kan lista sig inom primärvården i andra landsting under samma förutsättningar som boende i det landstinget. En listad patient får inte företräde till primärvård utan hänsyn ska endast tas till de medicinska behoven som patienten har.

Hur många husläkare kan en person ha samtidigt/vara listad vid?

Vårdvalet förutsätter att man väljer en (1) vårdcentral där man vill få sin vård. Om man byter från en vårdcentral till en annan i det län/landsting där man bor blir man automatiskt avlistad från den gamla. När de tekniska förutsättningarna finns färdiga kommer automatisk avlistning att ske också när man väljer en vårdcentral i ett annat län i förhållande till där man bor.

Kan en person välja att lista sig hos flera olika vårdcentraler beroende på behandling? Kan man till exempel vara listad hos en vårdcentral för sin diabetes och vara listad hos en vårdcentral i en annan kommun för psykologsamtal?

Nej, man väljer fortfarande en fast vårdcentral. Skillnaden är att man kan välja att lista sig på en vårdcentral varsomhelst i landet.

Vad innebär det att vara listad vid en vårdcentral i Region Halland jämfört med att vara listad vid en vårdcentral i andra län?

I stort sett alla vårdval är olika vad avser utbud av tjänster som ingår. Väljer man vårdcentral i ett annat län får man tillgång till det utbud som ingår i vårdcentralens uppdrag i det landstinget. I Vårdval Halland ingår till exempel läkare, distriktssköterskor, barnhälsovård, rehabilitering inklusive behandling för lättare psykisk ohälsa. Mödrahälsovård ingår inte.

På 1177.se/vardval finns information om regler och rättigheter vid val av vårdcentral inom Vårdval Halland. Där finns också motsvarande information för andra landsting.

Hur ofta får en person lista om sig?

Hur många gånger som helst. Det finns ingen gräns.

Hur listar sig utomlänspersoner inom Vårdval Halland?

På 1177.se/Halland/vardval finns information om att välja vårdcentral i Halland. Där finns också blankett för vårdval. Så småningom kommer även utomlänspatienter att kunna välja vårdcentral genom att logga in på 1177.se.

Om en patient listar sig vid en vårdcentral utanför Region Halland där t.ex. mödravård inte ingår i vårdutbudet – hur gör patienten om hen är behov av annan vård än den som vårdcentralen erbjuder?

Patienten kan söka sig till öppen specialistvård i det landsting hen har listat sig eller söka sig till vårdcentral/mödravård i Region Halland.

Vad är skillnaden mellan att vara listad och olistad utomlänspatient?

Huvudregeln är att det är de medicinska prioriteringarna som ska gälla vid prioritering av patienter och alla invånare har rätt att söka vård hos alla vårdgivare. Den vårdenhet som du valt att lista dig vid har emellertid ett större ansvar för dig som patient, t.ex. att samordna den vård som du behöver, vilken också kan omfatta andra mottagningar och myndigheter. Listningen ger rätt till utredningar som kräver mer omfattande tid och resurser hos en aktuell vårdgivare. Invånare som är listad hos en annan vårdgivare bör däremot vända sig till den vårdgivare, där hen är listad, för att få utredningar som kräver mer omfattande tid och resurser.

Då listade utomlänspatienter likställs med listade inomlänspatienter, och olistade utomlänspatienter likställs med olistade inomlänspatienter följer att:

  • Utomlänspatienter listade i hemlandstinget/annat landsting har rätt till akuttider utifrån medicinsk prioritering, för utredningar som kräver mer omfattande tid och resurser hänvisas de till den husläkare där de är listade eller ombeds lista sig hos aktuell husläkare
  • Utomlänspatienter olistade i hemlandstinget/annat landsting har rätt till både akuttider utifrån medicinsk prioritering och utredningar som kräver mer omfattande tid och resurser.

Om en patient i Region Halland listar sig i ett annat län, riskerar hen då att inte få vaccin och screening?

Vaccinerings- och screeninguppdragen är skilda från listningen och invånarens val att lista sig i annat län påverkar inte vilket erbjudande om vaccinering och screening hen får. Uppdragen tillhandahålls från hemlandstinget.

Kan en patient välja att få screening i andra landsting?

Om en patient på eget initiativ väljer att få en screening i ett annat landsting ska detta landsting ge sådan screening på samma villkor som gäller för de egna invånarna.

Får patienten företräde till vård vid den vårdcentral som han/hon väljer att lista sig på?

Den patient som är listad inom Vårdval Halland ska inte ges företräde till att få primärvård utan hänsyn ska enbart tas till de medicinska behov som patienten har. Att lista sig vid en vårdcentral underlättar emellertid om du har ett stort, långvarigt eller komplext vårdbehov som kräver omfattande utrednings- eller samordningsresurser.

Hur får en vårdcentral betalt för en patient som kommer från ett annat landsting?

Dessa ersättningar ges tillsvidare på samma sätt som hittills men kan komma att utvecklas och förändras.

Har patienten rätt att få en specifik läkarkontakt?

Patienten har rätt att välja en viss läkare, patientens önskemål om vem som ska vara den fasta läkarkontakten ska tillgodose så långt det är möjligt.

Senast ändrad: