Direkt till innehållet

Material och metod – Barnhälsovård

EPDS

Screening för nedstämdhet efter förlossning utförs numera på de flesta enheter i Vårdval Halland. Nedan finner ni aktuella länkar och dokument.

Rikshandbokens beskrivning av metoden

Postpartumdepression - rapport Statens Folkhälsoinstitut 2003:59 (Wickberg och Hwang)

Rättningsmall Edinburgh postnatal depression scale

Frågeformulär EPDS

Hälsoundersökningar

3-års undersökning

Språkfyran/beställningar

5-års inbjudan

5-års undersökning, underlag

5-års undersökning, sammanfattning

Barns hörsel - screeningformulär

Manual för 18-månaders hälsobesök

Flödesschema 18-månader

Flödesschema 3 år

Flödesschema 4 år

Flödesschema 5 år

Riskbruk

Handlingsprogram för Alkoholförebyggande arbete i småbarnsfamiljer vid barnavårdscentraler i Halland

Beställ filmen "Vad ska du dricka när du blir stor?" Barns röster om alkohol och vuxnas drickande

Alkoholförebyggande arbete i småbarnsfamiljer vid barnavårdscentraler i Halland

Strama

STRAMA-utbildning på BVC

"Barn, infektioner och antibiotika" är en utbildning som är avsedd att användas inom ramen för BVC:s föräldrautbildning.

Föräldrautbildning är en inarbetad verksamhet på flertalet barnavårdscentraler (BVC) i landet. Flera träffar med olika teman brukar ingå under barnets första levnadsår. Gemensamt för många småbarnsföräldrar är att förskolestarten närmar sig i ettårsåldern. Det är positivt ur många aspekter, men det är också en tid då många upplever att deras barn blir mer sjuka i olika infektioner.

Utbildningen "Barn, infektioner och antibiotika" syftar till att ge kunskap och förståelse kring vardagliga infektioner hos barn. Den avser också skapa insikt i varför antibiotika inte alltid är ett självklart val.

Material

Ladda ner bildspel, manual och broschyr genom att klicka dig vidare till Strama Hallands hemsida.

Vaccinationer

Föräldrainformation om barnvaccinationsprogrammet

Föräldrainformation vaccin ovaccinerade barn

Vaccinationsövergång BVC Halland 2019-2020

Informationsmaterial

Överföringsrapport

Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården

Rapport "Det späda barnet som anhörig" Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Patientinformation - Hur man lagar och äter mat utan mjölkprodukter

Utdrag ur Region Hallands underlag för årlig sammanställning av barn 2013

Dokumenthanteringsplan BHV 2014

Adoptivbarn

Anpassat basprogram för adoptivbarn

Eftersom adoptivbarnet oftast är flera månader eller år gammalt vid ankomsten till Sverige behöver kontakten med BVC individualiseras då familjen behöver mer stöd, hjälp och information än det gängse basprogrammet erbjuder för den ålder barnet befinner sig.

Det finns nu en handbok inom barnhälsovården för adopterade barn, framtagen av en arbetsgrupp inom barnhälsovården i Sverige.

Övrigt material och metoder

Hälsoundersökningar inom barnhälsovården

Nationell målbeskrivning för läkartjänstgöring på BVC

Nationell målbeskrivning för sjukskötersketjänstgöring inom barnhälsovården

Riktlinjer för barnhälsovård i Halland

Terapirekommendationer

Kapitel 1.4 Råd för spädbarn och vårdnadshavare

Kapitel 16 Övervikt och fetma i barndomen

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning del 1 4-6 veckor

Föräldrautbildning del 2 2-3 mån

Föräldrautbildning del 3 3-4 mån

Föräldrautbildning del 4 4-5 mån

Föräldrautbildning del 5 5-6 mån

Föräldrautbildning del 6 6-7 mån

Föräldrautbildning del 7 7-8 mån

Föräldrautbildning del 8 9-10 mån

Föräldrautbildning del 9 10-11 mån

Basutbildning

Basprogram

Basprogram läkare

Första månaden

Vaccinationer

Allergier

Översikt pediatrisk nutrition

Barnhälsovård ur ett neurologiskt perspektiv

Barn som far illa

Psykolog inom BHV

Språk BHV körkort

Amning

Bröstkomplikationer amning

Amning och läkemedel (2018)

Bra mat till ammande kvinnor 2014

Språk och språkutveckling

Samarbete mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige

Kost och nutrition

Sammanställning av Bröstmjölk - Modersmjölksersättning

Bra mat för barn 0-5 år - handledning för barnhälsovården

Normal ätutveckling hos barn

Råd om mat för barn 0-5 år

Ätutveckling hos barn

Översikt pediatrisk nutrition

Föräldraskap

Läs mer om utbildning i jämställt föräldraskap

Rådgivning neonatal

Rådgivning neonatal avd. 17 Halmstad, tel. 035-136593, onsdag och torsdag 08.00-09.00

 

 

 

Senast ändrad: