Direkt till innehållet

Journalia-AK

 

Journalia-AK driftsattes v.39 i Region Halland

 

Journalia-AK är det system som används för hantering och dosering av antikoagulantiabehandling i Region Halland. Journalia-AK driftsattes under v.39. Auricula ordinationsstöd har lagts ner och är försatt i läs-läge vilket innebär att systemet finns kvar som ett stöd fram till sista maj 2021. All information är överflyttad från Auricula till Journalia-AK, men det kan ändå finnas behov av att kunna titta på tidigare uppgifter som en kontroll eller validering av information.

 

Det är viktigt att varje vårdenhet ser över sina verksamhetsrutiner för hur arbetet med att hantera och dosera antikoagulantia utförs, utifrån förutsättningarna på vårdenheten och det nya systemets funktionalitet.

 

Auriculas läsfönster i VAS via formulär AUR är inte längre tillgängligt.

Aktuell doseringsinformation nås i Journalia-AK, inloggning med SITHS-kort

 

 

 

 

Aktuell information

Tisdag 24 november uppdaterades Journalia-AK med några rättningar av flera fel som uppmärksammats efter driftsättningen. Mer information finns i nyheten Rättningar och uppdateringar i Journalia-AK.

Planering pågår för att driftsätta ytterligare rättningar och förbättringar inom kort.

 

Länk till nyheter

Rättningar och uppdateringar i Journalia-AK

Journalia-AK – Åtgärdat! Problem med saknad eller felaktig patientdata

 

Utbildning

Nu finns en fortbildningskurs  för Journalia-AK publicerad som onlinekurs i Utbildningskatalogen i Kompetensportalen. Fördjupningskursen berör arbetsflöden samt tips och trix för att göra arbetet i systemet enklare.

Länk till Kompetensportalen; Utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

För externa användare: Klicka här för att komma till den externa utbildningskatalogen i Kompetensportalen.

Sök endast på Journalia för att få träff i Utbildningskatalogen.

 

Behörighet till systemet

Saknas behörighet för användare till Journalia-AK får ärende registreras till Läkemedelssupporten. Användare som tillkommer efter införandet av Journalia-AK kommer hanteras som vanligt med behörighetsblankett via ärendehanteringssystemet.

Inloggning i Journalia-AK sker med SITHS-kort och Journalia-AK finns installerat på alla datorer där VAS används.

Om problem med inloggning eller behörigheter finns efter driftstarten så kontaktas Läkemedelssupporten på telefon 010 – 47 619 00 eller registrera ett ärende via ServiceDesk.

 

Behörighetsnivåer:

LÄS Användare som endast ska kunna ta del av doseringsinformation, kommer endast kunna läsa information.

Denna behörighet har tilldelats alla användare som behöver kunna komma åt doseringsinformation för Waran, för att kunna skapa korrekta ordinationer i NCS Läkemedelsmodul vid t ex inskrivning till slutenvård.

LÄS + BREV Användare som inte är behöriga att dosera kommer ha begränsad behörighet i systemet. Dessa användare kommer kunna skapa kallelser, påminnelser och omprövningsbrev. Skicka iväg alla klara brev till posten samt kunna överblicka dagens att göra lista. Ingen registrering av patientdata kommer kunna göras.
SKRIV Användare som har full behörighet i systemet och kan dosera antikoagulantia, skapa doseringsbrev, lägga in patienter och starta upp och avsluta behandlingar, registrera komplikationer m.m.

Systemet är anpassat efter lagar och förordningar kopplat till läkemedelshantering för vad som är tillåtet för respektive användarkategori att utföra.

Nytt system med nya behörighetsnivåer kan innebära att varje enhet behöver se över sina rutiner och arbetssätt gällande hantering av patienter med antikoagulantiabehandling.

 

Support och felanmölan

Lägg ärende till IT Servicedesk eller ring Läkemedelssupporten tel 010-476 19 00.

Här hittar du information om Driftstörningar

 

Här finns Verksamhetsinformation Driftsättning Journalia-AK

Här finns  Manual övergång Auricula - Journalia-AK

Här finns Auricula reservrutin

 

Frågor och svar

- Journalia-AK har installerats på min dator, vad är det och ska jag använda det systemet?

* Journalia-AK ska finnas installerat på alla datorer där VAS finns tillgänglig om behov av att kunna läsa information kring doseringsinformation för Waran uppstår. Det kommer endast       användas aktivt av de användare som idag arbetar med dosering och hantering av antikoagulantiabehandling.

- Har försökt logga in i Journalia-AK men det står att jag ej är aktiv användare, varför?

* Ja, alla som ska använda systemet kommer att vara aktiva användare vid driftstarten den 21/9, innan dess finns ingen åtkomst.  

- Jag hittar inte utbildningen i Utbildningskatalogen, vad ska jag söka på?

  • Sök på Journalia så hittar ni utbildningen enklast.

- Vi har en deltagare som vi inte kan anmäla i Kompetensportalen, kan ni hjälpa oss?

  • För att du ska kunna anmäla dig till en utbildning behöver du ha ett användarkonto (externa användare läs mer på Kompetensportalens startsida). Behöver ni annan hjälp med anmälan vänd er till Läkemedelssupporten på telefon 010-476 19 00.

- Jag kan inte anmäla en deltagare till utbildning det står att det är fullt?

  • Utbildningstillfällena är inte fulla, men du som användare kan inte anmäla annan deltagare än dig själv. Det går alltså inte att anmäla en kollega till samma utbildning.

Hur kan jag anmäla min kollega som inte kan anmäla sig själv till utbildning?

- Kommer informationen som idag finns i Auricula att följa med över till Journalia-AK?

  • Den mesta av informationen som idag finns i Auricula kommer att föras över till Journalia-AK inför driftstarten. Denna information kommer att valideras av projektet för att säkerställa att den är korrekt i det nya systemet.

- Ligger efter med komplikationsregistrering i Auricula, kan jag göra detta efter övergången till Journalia-AK?

  • Ja, komplikationsregistrering, omprövningar och all annan registrering kommer kunna ske efter övergången till det nya systemet.

- Vad händer med provsvar som tagits när systemet ligger nere den 17-18/9?

  • Provsvar som tagits de dagar systemen inte är tillgängliga 17-18/9 kommer ligga väntande och införas i Journalia-AK först när systemet är uppe igen. Provsvaren finns däremot alltid tillgängliga i VAS.

- Kommer LAB-svar att komma in automatiskt till Journalia-AK?

  • Ja, funktionen kommer att vara lik som idag mot Auricula, inga förändringar behöver göras i arbetssätt.

- Behöver icke-legitimerad personal som ska arbeta i Journalia-AK någon form av behörighet till systemet?

  • Ja, särskild behörighet för icke-legitimerad personal finns, LÄS+BREV. Denna behörighet gör det möjligt för icke legitimerad personal att hjälpa till med brevhantering så som att skicka kallelser, påminnelser samt omprövningsbrev.

- Kommer man kunna se information från Journalia-AK i VAS på samma sätt som från Auricula genom anrop av formulär AUR?

  • Nej, man kommer inte i VAS att kunna se en läsbild såsom från Auricula. Om användare behöver kunna läsa information ska de således ha läsbehörighet i Journalia-AK.

- Vi har ytterligare en användare på vår enhet som behöver behörighet, hur gör vi då?

 

 

Manualer- Journalia-AK

Användarmanual Journalia- AK Introduktionsguide

Senast ändrad: