Direkt till innehållet

Frågor och svar om PMO

Annika Wallin som är projektledare för PMO svarar här på några frågor kring hur pilotstudien gick och vilka erfarenheter den givit.

Hur gick pilotstudien?

Pilotstudien gick bra. Med hjälp av engagerad barnhälsovårdspersonal på fyra BVC-enheter påbörjades journalföring i PMO för 121 barn, mellan 0-4 år. Olika funktioner i PMO testades i skarp drift och smärre tekniska problem uppdagades.

Vilka erfarenheter gjordes i pilotstudien?

Efter en initial osäkerhet upplever barnhälsovårdssjuksköterskor och läkare att PMOs checklistor mm bidrar till en förenklad och mer fokuserad dokumentation. PMO, med dess ärendeflöden, har upplevts som ett bra journalsystem för barnhälsovård. Pilotanvändarna var genomgående positiva till digital journalföring och PMO som journalsystem och är av uppfattningen att PMO kommer att bidra till positiv utveckling av barnhälsovårdsarbetet. Efter en tids användning upplever samtliga barnhälsovårdssjuksköterskor att kortare besök går snabbare att journalföra i PMO jämfört med i pappersjournal.

Det blev dock tydligt att det initialt tar längre tid att dokumentera digitalt än i pappersjournalen och att det är därför viktigt att få tillräcklig, sammanhängande och ostörd dokumentationstid för att lära sig PMO.

Inledningsvis fanns det behov av att utöka dokumentationstiden efter hembesök och behov av extra dokumentationstid i anslutning till teambesök.

Utbildning, detaljerade manualer och initialt stöd underlättar i hög grad övergången från pappersjournal till digital journal.

Är det något som är justerat nu när breddinförandet sker?

Vi har slipat ytterligare på formuleringar och flöden i PMO för att anpassa till barnhälsovården i Halland och underlätta dokumentationen.

Uppstartsutbildningen för BHV-sjuksköterskor är förlängd till en heldag, vilket möjliggör mer specificerad utbildning och genomgång av olika rutiner som berör journaldokumentationen. Då BHV-läkarnas dokumentation berör färre moment anses en halv dags utbildning tillräcklig. BHV-läkarnas utbildning kommer att ske några veckor efter BHV-sjuksköterskornas för att ske i så nära anslutning till dokumentationsstart som möjligt.

Införandeperioden har förlängts för att ge möjlighet till uppstartsstöd via utbildarna, som inledningsvis, under en begränsad period, kommer att verka som superanvändare.

Efterregistrering och överföring av journaluppgifter från t.ex. pappersjournal medför en extra arbetsbelastning och ökar risken för feldokumentation, särskilt om användaren är i uppstartsfasen av sin PMO-dokumentation. Det finns därför inget krav på att barn födda 2019, innan PMO-införandet startades, i efterhand ska journalföras i PMO. Om någon verksamhet däremot själva önskar att efterregistrera så får de göra det, men det är alltså inget krav.

Hur ser planen för breddinförandet ut?

PMO införs för barn födda 2019 samt för inflyttade barn från andra regioner.

Införandet kommer att ske i tre etapper (se nedan) och respektive BVC påbörjar inskrivning av nämnda grupper efter det att BHV-sjuksköterskorna erhållit PMO-utbildning enligt breddinförandeplan.

BHV-sjuksköterskor och BHV-läkare på BHV-enheter i Halmstad och Laholm kommer att utbildas och införa PMO under februari månad. Därefter följer utbildning och införande i Falkenberg, Hyltebruk och Varberg under mars månad, medan utbildning och införande för BHV-enheter i Kungsbacka sker under april månad.

 

Allmänna frågor om PMO

Varför inför barnhälsovården inom Region Halland digital journal?

Barnhälsovården som idag skriver pappersjournal ser stora fördelar med att digital journal införs i och med att kvalitet, säkerhet och funktionalitet förbättras i journaldokumentationen. Med ökad läsbarhet, tillgänglighet och åtkomst till journalen ökar säkerheten i och med att hälsokontroller, information till familjer och registrering av vaccinationer säkras, oavsett om barnet flyttar inom eller utanför Region Halland. En digital BHV-journal kvalitetssäkrar även överföringen av data mellan barn- och elevhälsovård. Ett digitalt journalsystem med gemensamt språk och gemensamma benämningar, ökar inte bara kvaliteten på journaldokumentationen utan förbättrar också statistikinhämtningen i länet som helhet.

Kommer BHV-journalen att vara en del av VAS?

Nej, journalsystemet PMO (Profdoc Medical Office), införs helt fristående från VAS.

Flera förstudier genomfördes mellan år 2009-2015, för att utreda om BHV-journalen skulle införas i VAS. Förstudierna visade att det skulle behövas omfattande integrationer i VAS för att kunna använda detta till att föra BHV-journal i. Därför beslöts år 2017 att införa BHV-journalen i PMO, som en helt fristående lösning från VAS.

Vilka medarbetare berörs av införandet?

BHV-sjuksköterskor och BHV-läkare inom närsjukvården, både privata vårdgivare och i Region Hallands egen regi.

Vad innebär övergången till PMO för mig som BHV-personal?

Dokumentation i PMO liknar på många sätt dokumentation i pappersjournalen. Journalsystemet upplevs användarvänligt med god översikt över dess olika delar. PMO är uppbyggt av olika moduler och checklistor där det finns möjlighet att tillföra kommentarer, men även att välja förifyllt värde om inget är avvikande. Vaccinationer dokumenteras i vaccinationsmodulen och här finns en direktintegration gentemot Svevac. Ärendeflödet i Barnhälsovårdsprogrammet hjälper dig att dokumentera genom att föra dig från modul till modul.  De olika besöken har olika flöden då en del kontroller görs vid specifika åldersbesök. Bered dig dock på att det till en början troligtvis kommer att ta lite mer tid i anspråk att dokumentera i PMO jämfört med pappersjournalen, tills du kommit in i PMO:s olika finesser.

Kommer PMO-journalen att vara tillgänglig via ”Journal via nätet” och ”Nationell patientöversikt”?

Ambitionen är att PMO-journalen ska bli tillgänglig via ”Journal via nätet” och ”Nationell patientöversikt” men detta kommer inte att ske under införandeprojektet då detta kräver förarbete och tekniska anpassningar på flera plan.

Kommer PMO att fungera som en ”komplett” journal?

PMO är barnets barnhälsovårdsjournal medan VAS kommer att fortsätta vara barnets journal för sjukvård, vid till exempel besök på vårdcentral eller barnklinik. I samband med beslutet att införa PMO togs även beslut att inga integrationer till huvudjournalsystemet VAS ska göras. Det finns alltså ingen digital koppling mellan de två systemen.

VAS är förutom ett journalsystem även Region Hallands patientadministrativa system för till exempel besöks- och ankomstregistrering, tidbok samt framtagande av reservnummer. Då barn inom BHV kommer att befinna sig i olika system en tid framöver, dels de barn som skrivs in i PMO och får digital journal, dels de som har kvar pappersjournal, har beslut tagits att VAS ska fortsätta vara administrativt system när det gäller hantering av väntelista, tidbok samt  besöks- och ankomstregistrering gällande BHV. När samtliga barn är överförda från pappersjournal till PMO finns eventuellt möjlighet att föra över nämnda hantering till PMO. Detta är dock ett senare ställningstagande och beslut.

När det gäller remisser har beslut tagits att tills vidare skriva dessa i VAS, tills eventuell annan lösning är aktuell.

För  läkemedelsförskrivning finns ett regionalt beslut inom Region Halland att denna ska ske via NCS och den enda ingången till NCS är via VAS.

Kommer både offentlig och privat barnhälsovård inom Region Halland att införa PMO?

Ja, både offentlig och privat barnhälsovård kommer att dokumentera i PMO. Införandet sker parallellt.

Går det att beställa fler affischer till väntrummet angående införandet av PMO?

Alla BVC-mottagningar har fått en affisch med posten. Fler affischer finns att beställa i A3 eller skriva ut i A3 eller A4 på regionhalland.se (under rubriken Broschyrer och rapporter).

Har du fler frågor är du välkommen att kontakta:

Annika.C.Wallin@regionhalland.se

Senast ändrad: