Direkt till innehållet

Frågor och svar om FVIS

Bakgrund

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd. Region Halland tog 2015 ett inriktningsbeslut att på sikt ersätta nuvarande vårdinformationsstöd – som bland annat inkluderar VAS. VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT-tekniska krav.

Medarbetare i hälso- och sjukvården ska få tillgång till ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt och ger besluts- och processtöd samt möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården. Invånare och patienter får en bättre tillgång till in formation om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

2016 beslutade Region Halland att bli så kallad optionspart i ett samarbete mellan nio regioner - Sussa samverkan - kring upphandlingen av ett nytt vårdinformationsstöd. Optionen ger möjlighet att ansluta till det vinnande anbudet för att tillsammans med jämnstora regioner kunna skapa kraft, synergier och kunskapsöverföring.

En upphandling är genomförd inom Sussa samverkan och det nya vårdinformationsstödet kommer att levereras av Cambio Health Systems AB som de upphandlande regionerna har skrivit avtal med. Region Halland har nu möjlighet att genom sin option skriva avtal med samma leverantör och med samma grundförutsättningar som upphandlade regioner.

Totalt kan Sussa samverkans upphandling komma att omfatta nio regioner och en fjärdedel av Sveriges befolkning. Cambio levererar sedan tidigare journalsystemet Cosmic till åtta andra regioner.

De handlingsalternativ som fanns i regionen var att tacka ja till att aktivera optionen inom Sussa samverkan och skriva avtal med Cambio Health Systems AB eller att tacka nej och genomföra en egen upphandling. En genomlysning har genomförts mot de båda alternativen där resultatet av arbetet resulterade i ett förslag till beslut som förts fram i den politiska processen.

Den 11 december 2019 beslutade Regionfullmäktige att Region Halland ska välja alternativet att tacka ja till att aktivera optionen inom Sussa samverkan.

 

Varför behöver vi ett nytt vårdinformationsstöd?

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd som stödjer verksamhetens behov med utgångspunkt från patientens väg genom vården.

Syftet är att införa ett vårdinformationsstöd som skapar förutsättningar för ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt, säkert och ger besluts- och processtöd samt möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården.

Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till att Region Halland uppnår målen i hälso- och sjukvårdsstrategin och i den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Region Hallands nuvarande journalsystem VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT tekniska krav. Vi beräknar därför vara klara med införandet av det nya vårdinformationsstödet till 2025.

 

Varför har man beslutat att ersätta VAS?

Bedömningen är att VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT tekniska krav. Därför tog Region Halland redan 2015 ett inriktningsbeslut att på sikt ersätta VAS. Införandet av det nya vårdinformationsstödet planeras därför vara genomfört till 2025.

 

Vilka val hade Region Halland?

Region Halland hade två alternativ. Antingen att aktivera den option som Region Halland har inom Sussa samverkan och införa det vårdinformationssystem som Cambio Health Systems AB kommer att leverera, eller att genomföra en egen, ny upphandling.

 

Varför blev rekommendationen att ansluta Region Halland till Sussa samverkan?

Ett omfattande analysarbete har gjorts där ett 70-tal medarbetare från vård och stödfunktioner medverkat. Bedömningen är att alternativet med en egen upphandlad lösning skulle innebära högre kostnader både på kort och på lång sikt. Det skulle också kunna leda till att Region Halland riskerar att stå ensamt i Sverige med det nya vårdinformationsstödet, och därmed få bära hela kostnaden för den framtida utvecklingen. Genom att aktivera den option som Region Halland har inom Sussa samverkan kan vi få samma vårdinformationsstöd som åtta andra regioner, vilket i så fall kommer att omfatta en fjärdedel av Sveriges befolkning.

 

Vad är Sussa?

Sussa står för Strategisk utveckling av sjukvårdsstödjande applikationer och syftet med Sussa är att uppnå målen i nationell vision e-hälsa 2025 samt att upphandla ett kärnsystem, driftstjänst och specialområden. Totalt ingår 9 regioner i Sussa samverkan, varav fem är avtalstecknande regioner (Region Blekinge, Region Sörmland, Region Västernorrland, Region Örebro och Region Västerbotten) och fyra (Region Dalarna, Region Norrbotten, Region Halland och Region Gävleborg) har option på det vinnande anbudet.

 

Varför samverkar vi inom Sussa?

Tillsammans med övriga regioner inom Sussa samverkan kan vi skapa synergier och lärande, möjliggöra kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte. Med gemensamma och tydliga mål får vi bättre förutsättningar för ett verksamhetsdrivet förbättringsarbete.

Genom samverkan inom Sussa kan vi både ta del av och bidra till det gemensamma förberedelsearbete som nu pågår, vilket ger en större möjlighet att lyckas med införandet av framtidens vårdinformationsstöd. Samverkan i Sussa ger oss möjligheten att dela upp flera aktiviteter mellan våra regioner för att minimera dubbelarbete.

 

Vilka gemensamma förberedelsearbeten pågår?

I Region Halland har ett 40-tal verksamhetsrepresentanter från hälso- och sjukvårdens olika kliniska områden hittills varit delaktiga i olika workshops. I dessa workshops är även medarbetare från de övriga 8 regionerna inom Sussa samverkan involverade. Workshoparbetet är kopplat till den anpassning (grundkonfiguration) av det nya vårdinformationsstödet som sker gemensamt inom Sussa samverkan.

 

Verksamhetsanalys och lösning, FVIS grundkonfiguration

Verksamhetsrepresentanterna deltar i arbetsgrupper fördelat på olika organisatoriska flöden såsom; primärvård, akutvård, avdelning och mottagning samt specialområdena; graviditet/förlossning, operation, anestesi/IVA, psykiatri, bildhantering och samordnad vårdplan. Tanken med detta arbete är att ta fram en gemensam grundkonfiguration av det framtida vårdinformationsstöd som ska levereras till alla nio regionerna. Med det menas hur vårdinformationssystemet ska vara anpassat och uppbyggt samt hur dokumentationen ska vara ändamålsenlig och strukturerad.

 

Patientprocesser

FVIS ska stödja ett processorienterat arbetssätt.  Med utgångspunkt från några olika processer utifrån patientens väg genom vården är ett gemensamt arbete påbörjat med representanter från alla 9 regioner inom Sussa samverkan samt berörda professioner. Aktuella processer är för närvarande vården vid bröstcancer, hjärtsvikt, graviditet och förlossning samt psykisk ohälsa (depressions- och ångestsyndrom).

 

Gemensam hälsoinformatik

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt.

Om information ska kunna göras tillgänglig mellan de olika intressenter som finns i vården behövs ett gemensamt språk. Det innebär bland annat att vi måste dokumentera på samma sätt. Sussa samverkan har ett uppdrag att skapa en gemensam enhetlig hälsoinformatik för alla nio regioner när det gäller FVIS.

Hälsoinformatik ska innehålla rätt struktur samt enhetlig och standardiserad beskrivning på informationen som flödar.

 

Andra exempel på förberedelser

FVIS förbereder även formerna för en gemensam supportorganisation, hur vi kan säkerställa gemensamma behov av utdata och analys, samverkan och stöd för tekniska förutsättningar samt arkivering mm.

 

Har tidplaner och arbeten inom Sussa samverkan förändrats på grund av coronaviruset?

Det pågår nu en ständig analys av risker och förutsättningar för Sussa samverkans gemensamma arbete kopplat till regionernas situation när det gäller covid-19. Analyser sker både övergripande i programmet och per projekt för att minimera risker och säkra resultatet på lång sikt.

Sussa samverkans styrgrupp har (2020-03-26) fattat beslut om att pausa merparten av de aktiviteter som kräver deltagande från hälso- och sjukvårdens medarbetare. Några aktiviteter kommer dock att slutföras eller fortgå, men med förlängd tidplan.  Särskild information har gått ut till verksamhetsrepresentanter och berörda chefer.

 

Hur genomför vi möten inom Sussa samverkan?

Just nu sker i stort sett samtliga möten inom Sussa samverkan digitalt. Sussa samverkan har generellt sett sedan tidigare mycket digitala möten, framförallt via Skype, dels av miljöskäl och dels av ekonomiska skäl, vilket innebär att det finns en stor vana av digitala mötesforum.

 

Vad ingår i det vårdinformationsstöd som avtalsregionerna inom Sussa upphandlat?

Vårdinformationsstödet ska bland annat innehålla stöd för journaldokumentation, läkemedel, anestesi och intensivvård, operation, samordnad vårdplanering, beställning och svar, bildhantering, obstetrik och förlossning och cytostatika.

Vårdinformationsstödet ska ge stöd till ett processinriktat arbetssätt med möjlighet till bland annat strukturerad dokumentation och mobilt arbetssätt.

Det upphandlade vårdinformationsstödet omfattar även drifttjänst med support och underhåll.

 

Hur kommer verksamheterna att påverkas av införandet av det nya vårdinformationsstödet?

För att kunna uppnå de förväntade nyttoeffekterna krävs att vi arbetar med gemensamma termer och beslutsstöd i våra processer. Målet är minskad dubbeldokumentation och ett effektivare arbetssätt som möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården. Ett stort förberedelsearbete krävs för att få ut önskade effekter av framtidens vårdinformationsstöd och många medarbetare kommer att vara delaktiga.

 

Varför dröjer det till 2025 innan ett nytt vårdinformationsstöd är infört?

Det krävs ett stort förberedelsearbete inför införandet av ett vårdinformationsstöd och planen är att arbeta med detta under 2020-2023 med inriktningen att det nya vårdinformationsstödet ska börja införas under 2024-2025. Att lyckas med införandet handlar om mycket mer än att köpa in och installera ett IT-system. En förutsättning för att få ut det bästa av det nya vårdinformationsstödet är engagemang och medverkan från hela organisationen samt att innehållet blir standardiserat.

 

Hur ser det ut i övriga regioner i Sverige?

Under de senaste åren har det pågått och pågår ett antal upphandlingar i Sverige av nya vårdinformationsstöd. Region Skåne och Västra Götaland har båda upphandlat och skrivit avtal med Cerner som levererar vårdinformationsstödet Millenium.

Sussa samverkan har upphandlat och skrivit avtal med Cambio Health Systems AB som leverantör av det nya vårdinformationsstödet, som kan komma att omfatta nio regioner.

I Region Stockholm pågår en upphandling.

Resterande regioner i Sverige har beslutat att fortsätta med sitt nuvarande vårdinformationsstöd Cosmic, som levereras av Cambio Health Systems AB.

Det innebär att det på sikt endast kommer att finnas ett fåtal leverantörer och vårdinformationsstöd i Sverige.

 

Varför kunde Region Halland inte bara välja samma vårdinformationsstöd som Region Skåne och Västra Götalands Regionen har upphandlat?

Enligt lagen om offentlig upphandling krävs en upphandling för att kunna skriva avtal med en ny leverantör. Vid en upphandling vet vi inte om det vinnande anbudet blir det samma som i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Oavsett vilka vårdinformationsstöd som regionerna upphandlat kommer en fortsatt samverkan att ske mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne med möjlighet till kommunikation av information mellan de olika vårdinformationsstöden. Det viktigaste är därför inte att vi har samma vårdinformationsstöd utan att det kan ske kommunikation mellan de olika stöden.

 

Borde inte hela Sverige ha samma vårdinformationsstöd?

Det skulle krävas ett regeringsbeslut om alla regioner skulle ha samma vårdinformationsstöd, vilket inte finns idag. I dagsläget med de upphandlingar som har genomförts och håller på att genomföras kommer det dock endast att bli ett fåtal vårdinformationsstöd i Sverige. Nationella initiativ arbetar samtidigt med att gemensamt skapa förutsättningar för samverkan och kommunikation över gränserna.

 

Vad kommer FVIS i praktiken innebära för invånarna?

Förhoppningen är att det ska bli enklare för patienten och invånaren att följa och ta del av sin vård och journal. Det nya vårdinformationsstödet ska också bidra till en säker, god och jämlik hälso- och sjukvård. All vårdinformation kommer också finns samlad på ett ställe så det blir ett enklare vårdmöte där man inte behöver berätta samma information för olika vårdgivare – en journal per patient. Målet är helt enkelt en mer delaktig patient.

 

1177 Vårdguiden är ju i många regioner startpunkten för invånarens kommunikation med vården. Hur ser FVIS-projektet på integrering av 1177 Vårdguidens invånartjänster i det nya informationsstödet?

Målsättningen är att 1177 Vårdguidens e-tjänster för våra invånare ska vara integrerade i det nya vårdinformationsstödet. Även andra nationella vårdtjänster som Nationell patientöversikt med sammanhållen journalföring ska vara integrerat. Ett viktigt krav i upphandlingen har varit att det nya vårdinformationsstödet ska fungera i den nationella kontexten med befintliga och framtida vård- och invånartjänster.

 

Kommer kommunerna kunna vara med i det nya vårdinformationsstödet?

Kommunerna kommer att ingå i den del som är kopplad till samordnad vårdplan, en funktion som ingår i det nya vårdinformationsstödet. För övrigt har inte kommunerna någon option på det nya vårdinformationsstödet och kan inte använda samma informationsstöd som regionen. Det nya vårdinformationsstödet ska dock ge möjlighet till kommunikation mellan de olika vårdinformationsstöden och samverkan kring ett sådant arbete kommer att ske framöver.

 

Kommer även de privata vårdgivarna att jobba med det nya vårdinformationsstödet?

De privata vårdgivarna som har avtal med Region Halland kommer på samma sätt som idag ingå enligt de förutsättningar som Region Halland anger.

 

Vad kostar det nya vårdinformationsstödet?

Bedömningen är att kostnaderna för det nya vårdinformationsstödet ligger i samma storleksordning som det i dag kostar att driva VAS och de andra kärnsystem som det nya vårdinformationsstödet kommer att ersätta. Det handlar om cirka 70-75 miljoner kronor per år. Under en övergångsperiod kommer kostnaden dock att vara högre bland annat beroende på att vi under införandet har kostnader för både nya och gamla stöd, samt kostnader för arbetet med att införa det nya vårdinformationsstödet. Vi räknar med att samarbetet inom Sussa samverkan kommer att ge fördelar, bland annat genom en fördelning av framtida utvecklingskostnader och att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter.

 

Vad händer nu?

Beslut om att aktivera optionen för nytt vårdinformationsstöd inom Sussa samverkan fastslogs av Regionfullmäktige den 11 december 2019. Vi går därmed in i en ny fas där vi skapar förutsättningar dels för ett ökat samarbete inom Sussa samverkan och dels för att arbeta med den förberedelse som krävs inom Region Halland. En ny programorganisation för nytt vårdinformationsstöd ska skapas och fastställas som ett led inför vårt införande. Vi kommer att kontinuerligt lägga ut information om status i vårt kommande arbete här under frågor och svar.

 

Har du fler frågor?

Välkommen att maila  Marie.Palerius@regionhalland.se, projektledare för FVIS eller Patrik Dahlqvist Jönsson, projektägare för FVIS

Senast ändrad: