Direkt till innehållet

Frågor och svar om FVIS

Varför behöver vi ett nytt vårdinformationsstöd?

För att kunna möta dagens digitaliseringstakt och invånarnas framtida förväntningar på tillgänglighet och behov av hälso- och sjukvård krävs ett nytt vårdinformationsstöd som stödjer verksamhetens behov med utgångspunkt från patientens väg genom vården.

Syftet är att införa ett vårdinformationsstöd som skapar förutsättningar för ett vårdinformationsstöd som upplevs som en helhetslösning, är effektivt, säkert och ger besluts- och processtöd samt möjliggör EN strukturerad journal per patient där det är lätt att följa patientens väg genom vården.

Invånare och patienter får en bättre tillgång till information om sin vård och hälsa genom moderna digitala tjänster vilket skapar förutsättningar för ökad delaktighet.

Det nya vårdinformationsstödet ska bidra till att Region Halland uppnår målen i hälso- och sjukvårdsstrategin och i den nationella visionen för e-hälsa 2025.

Region Hallands nuvarande journalsystem VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT tekniska krav. Vi beräknar därför vara klara med införandet av det nya vårdinformationsstödet till 2025.

 

Varför har man beslutat att ersätta VAS?

Bedömningen är att VAS har en begränsad livslängd då det inte håller för den framtida utveckling som krävs för att kunna möta dagens digitaliseringstakt och för kommande certifierings- och andra IT tekniska krav. Därför tog Region Halland redan 2015 ett inriktningsbeslut att på sikt ersätta VAS. Införandet av det nya vårdinformationsstödet planeras därför vara genomfört till 2025.

 

Vilka val hade Region Halland?

Region Halland hade två alternativ. Antingen att aktivera den option som Region Halland har inom Sussa samverkan och införa det vårdinformationssystem som Cambio Health Systems AB kommer att leverera, eller att genomföra en egen, ny upphandling.

 

Varför blev rekommendationen att ansluta Region Halland till Sussa samverkan?

Ett omfattande analysarbete har gjorts där ett 70-tal medarbetare från vård och stödfunktioner medverkat. Bedömningen är att alternativet med en egen upphandlad lösning skulle innebära högre kostnader både på kort och på lång sikt. Det skulle också kunna leda till att Region Halland riskerar att stå ensamt i Sverige med det nya vårdinformationsstödet, och därmed få bära hela kostnaden för den framtida utvecklingen. Genom att aktivera den option som Region Halland har inom Sussa samverkan kan vi få samma vårdinformationsstöd som åtta andra regioner, vilket i så fall kommer att omfatta en fjärdedel av Sveriges befolkning.

 

Varför kunde Region Halland inte bara välja samma vårdinformationsstöd som Region Skåne och Västra Götalands Regionen har upphandlat?

Enligt lagen om offentlig upphandling krävs en upphandling för att kunna skriva avtal med en ny leverantör. Vid en upphandling vet vi inte om det vinnande anbudet blir det samma som i Västra Götalandsregionen och Region Skåne.

Oavsett vilka vårdinformationsstöd som regionerna upphandlat kommer en fortsatt samverkan att ske mellan Västra Götalandsregionen och Region Skåne med möjlighet till kommunikation av information mellan de olika vårdinformationsstöden. Det viktigaste är därför inte att vi har samma vårdinformationsstöd utan att det kan ske kommunikation mellan de olika stöden.

 

Borde inte hela Sverige ha samma vårdinformationsstöd?

Det skulle krävas ett regeringsbeslut om alla regioner skulle ha samma vårdinformationsstöd, vilket inte finns idag. I dagsläget med de upphandlingar som har genomförts och håller på att genomföras kommer det dock endast att bli ett fåtal vårdinformationsstöd i Sverige. Nationella initiativ arbetar samtidigt med att gemensamt skapa förutsättningar för samverkan och kommunikation över gränserna.

 

Vad kostar det nya vårdinformationsstödet?

Bedömningen är att kostnaderna för det nya vårdinformationsstödet ligger i samma storleksordning som det i dag kostar att driva VAS och de andra kärnsystem som det nya vårdinformationsstödet kommer att ersätta. Det handlar om cirka 70-75 miljoner kronor per år. Under en övergångsperiod kommer kostnaden dock att vara högre bland annat beroende på att vi under införandet har kostnader för både nya och gamla stöd, samt kostnader för arbetet med att införa det nya vårdinformationsstödet. Vi räknar med att samarbetet inom Sussa samverkan kommer att ge fördelar, bland annat genom en fördelning av framtida utvecklingskostnader och att vi kan dra nytta av varandras erfarenheter.

 

Vad kommer FVIS i praktiken innebära för invånarna?

Förhoppningen är att det ska bli enklare för patienten och invånaren att följa och ta del av sin vård och journal. Det nya vårdinformationsstödet ska också bidra till en säker, god och jämlik hälso- och sjukvård. All vårdinformation kommer också finns samlad på ett ställe så det blir ett enklare vårdmöte där man inte behöver berätta samma information för olika vårdgivare – en journal per patient. Målet är helt enkelt en mer delaktig patient.

 

1177 Vårdguiden är ju i många regioner startpunkten för invånarens kommunikation med vården. Hur ser FVIS-projektet på integrering av 1177 Vårdguidens invånartjänster i det nya informationsstödet?

Målsättningen är att 1177 Vårdguidens e-tjänster för våra invånare ska vara integrerade i det nya vårdinformationsstödet. Även andra nationella vårdtjänster som Nationell patientöversikt med sammanhållen journalföring ska vara integrerat. Ett viktigt krav i upphandlingen har varit att det nya vårdinformationsstödet ska fungera i den nationella kontexten med befintliga och framtida vård- och invånartjänster.

 

Kommer kommunerna kunna vara med i det nya vårdinformationsstödet?

Kommunerna kommer att ingå i den del som är kopplad till samordnad vårdplan, en funktion som ingår i det nya vårdinformationsstödet. För övrigt har inte kommunerna någon option på det nya vårdinformationsstödet och kan inte använda samma informationsstöd som regionen. Det nya vårdinformationsstödet ska dock ge möjlighet till kommunikation mellan de olika vårdinformationsstöden och samverkan kring ett sådant arbete kommer att ske framöver.

 

Kommer även de privata vårdgivarna att jobba med det nya vårdinformationsstödet?

De privata vårdgivarna som har avtal med Region Halland kommer på samma sätt som idag ingå enligt de förutsättningar som Region Halland anger.

 

Har du fler frågor?

Välkommen att maila till FVIS funktionsbrevlåda FVIS@regionhalland.se .

Senast ändrad: