Direkt till innehållet

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder utgör tillsammans med regionala terapirekommendationer grunden för arbetet med levnadsvanor i hälso- och sjukvården i Region Halland.

Riktlinjerna ger rekommendationer om vilka åtgärder som bör erbjudas till patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Rekommendationerna gäller vuxna generellt samt ett antal tillstånd eller situationer där det föreligger särskild risk: vid sjukdomar, inför operation, vid graviditet, vid amning samt när man är förälder.

De levnadsvanor riktlinjerna tar upp är:

  • tobaksbruk
  • riskbruk av alkohol
  • otillräcklig fysisk aktivitet
  • ohälsosamma matvanor

Grunden för åtgärderna i riktlinjerna är någon form av rådgivning eller samtal, med eventuella tillägg av till exempel nikotinläkemedel eller skriftlig ordination av fysisk aktivitet. De nationella riktlinjerna bidrar till ett systematiskt och kvalitetssäkert arbetssätt. Som stöd och vägledning för all personal finns en regional vårdriktlinje.

Relaterad information

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder

Kortversion av riktlinjerna

Patientversion av riktlinjerna

Vårdriktlinje Region Halland – sjukdomsförebyggande metoder/levnadsvanor

Senast ändrad: