Direkt till innehållet

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel är ett centralt anslag för tillkommande merkostnader utöver det som är finansierat för verksamhetsutveckling i ordinarie budget för att uppnå Region Hallands långsiktiga strategier. Det omfattar även finansiering för att uppfylla regeringens krav inom ramen för beslutade nationella överenskommelser.

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel ska användas till insatser för att höja en förmåga eller kompetens som saknas alternativt behöver höjas inom verksamheten. Medel som efterfrågas för insatsen ska användas under en avgränsad period. Om det kvarstår behov av permanent finansiering efter insatsens avslut behöver detta omhändertas inom befintlig budget alternativt behöver långsiktig ekonomisk hantering lösas under ansökningsförfarandet. Detta ska beskrivas i förfrågningsunderlaget.

Detsamma gäller om en insats är avsedd att hantera en tillfällig puckelkostnad av något slag. Då behövs en beskrivning av befintlig finansiering för att tydliggöra vad utvecklingsmedel ska komplettera. Om insatsen bidrar till eller genomförs för att uppfylla mål eller specifika krav inom ramen för en nationell överenskommelse ska detta anges. För att läsa mer om nationella överenskommelser klicka här.

Hur går ansökan till?

Vid ansökan om utvecklingsmedel ska nedan förfrågningsunderlag användas. Insatsen ska vara väl förankrad i ansvarig förvaltning och skickas till Regionkontoret via funktionsbrevlådan halsoochsjukvard@regionhalland.se. Därefter sker dialog mellan Regionkontoret, ansvarig förvaltning, stödfunktioner och andra berörda.

Vem kan beviljas hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel?

Hälso- och sjukvårdens utvecklingsmedel kan utifrån gällande lagstiftning beviljas till verksamheter i Region Hallands egen regi. Privata aktörer kan vara samarbetspart i de insatser som ska genomföras.

Beslut om utvecklingsmedel

Vilka insatser som beviljas utvecklingsmedel beslutas av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Relaterade dokument

Förfrågan om utvecklingsmedel (blankett 220516)

Senast ändrad: