Direkt till innehållet

Ordnat införande nya läkemedel

Syftet med det ordnade införandet av läkemedel i Region Halland är att åstadkomma en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och jämlik användning av nya läkemedel för alla patienter i hela Halland.

Det ordnade införandet beskriver hur Region Halland fattar införandebeslut för läkemedel som är föremål för nationellt ordnat införande (läs mer om nationellt ordnat införande här).

 

Rutiner och blanketter för ordnat införande.

 

 

Ordnat införande av läkemedel

Ordnat införande av läkemedel - Region Halland

Nationella rekommendationer från NT-rådet  (Rådet för nya terapier) behandlas och koordineras av läkemedelsstrateger på Regionkontoret. Regionala konsekvensanalyser inklusive bedömning av kostnadspåverkan utförs i samarbete med berörd verksamhet och centrala funktioner för ekonomi.

Underlag samt förslag till rekommendation bereds på Prioriterings- och Evidensrådet (PER) som tar fram beslutsrekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektör (HSD).

 

Införandebeslut för läkemedel

I Region Halland fattas regionala införandebeslut för läkemedel som lyfts i det nationella ordnade införandet.

 

Läkemedelsnamn Substans Indikation Införa / avstå Regionalt beslut Baserat på

NT-rådets rek

Aimovig erenumab Migränprofylax vid kronisk migrän Införa  2020-03-06 2019-11-25
Ajovy fremanezumab Migränprofylax vid kronisk migrän Införa  2020-03-06 2019-11-25
Alofisel darvadstrocel Komplexa perianala fistlar Avstå 2018-10-17 2018-06-28
Besponsa inotuzumab ozogamicin Akut lymfatisk leukemi (ALL) Införa 2018-09-27 2018-05-16
Cabometyx kabozantinib Metastaserande njurcancer Införa 2018-07-20
Cinqaero reslizumab Eosinofil astma Införa 2017-11-01 2017-06-19
Crysvita borusumab x-kromosombunden hypofosfatemi Införa 2019-10-03 2019-06-05
Darzalex daratumumab Multipelt myelom Införa 2018-07-20 2018-04-19
Dupixent dupilumab Svår atopisk dermatit Införa 2018-07-20 2018-05-29
Emtricitabin tenofovirdisoproxil Emtricitabin tenofovirdisoproxil Pre-expositionsprofylax (PrEP) hiv-infektion Införa 2018-12-19 2018-06-11
Entresto (uppdat) sakubitril / valsartan Hjärtsvikt Införa 2019-03-30 2019-02-19
Gazyvaro obinutuzumab Follikulärt lymfom Avstå 2018-10-17 2018-05-21
Imbruvica ibrutinib Mantelcellslymfom Införa 2018-07-20 2017-12-28
Imbruvica ibrutinib Waldenströms makroglobulinemi Avstå  2019-02-13 2019-01-17
Imfinzi durvalumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) Införa  2019-02-13 2019-01-04
Intuniv guanfacin ADHD Införa 2016-07-21 2015-05-03
Jinarc tolvaptan Autosomal dominant polycystisk njursjukdom Införa 2018-02-26 2017-03-27
Kadcyla trastuzumab emtansin adjuvant behandling HER-2-positiv tidig bröstcancer Införa 2020-06-10 2020-03-20
Keytruda (uppdat) pembrolizumab i monoterapi och i kombination Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen Införa 2019-10-10 2019-03-29
Keytruda (uppdat) pembrolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa 2018-07-06 2018-02-20
Keytruda (uppdat) pembrolizumab Urotelial cancer Införa 2018-07-06 2018-09-21
Kyprolis (uppdat) karfilzomib Multipelt myelom Införa 2017-05-06 2017-03-20
Mylotarg gemtuzumabozogamicin Akut myeloid leukemi Avstå 2019-05-15 2019-03-07
Ninlaro ixazomib Multipelt myelom Införa 2018-07-20 2018-05-25
Nucala mepolizumab Eosinofil astma Införa 2017-11-01 2017-06-19
Nuedexta dextrometorfan / kinidin Amyotrofisk lateral skleros (ALS) Avstå 2018-07-20 2018-03-02
Ocrevus (uppdat) okrelizumab Multipel skleros Avstå  2019-02-13 2018-11-29
Olumiant baricitinib Måttlig till svår reumatoid artrit Införa  2020-06-10 2020-04-03
Onivyde irinotekan Bukspottkörtelcancer Avstå 2018-07-20 2018-03-02
Opdivo nivolumab Avancerad njurcellscancer Införa 2017-03-05 2017-04-01
Opdivo (uppdat) nivolumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa 2018-07-06 2018-02-20
Opdivo (uppdat) nivolumab Urotelial cancer Införa 2018-07-06 2018-09-21
Opdivo,  Yervoy nivolumab i

kombination med ipilimumab

Avancerad njurcellscancer Införa 2019-10-03 2019-06-14
Orkambi lumacaftor / ivacaftor Cystisk fibros Införa 2018-07-06 2018-06-29
Perjeta (uppdat) pertuzumab Adjuvant behandling av HER-2-positiv tidig bröstcancer Avstå  2019-02-13 2019-01-04
Pixuvri pixantron Non-Hodgkin-B-cellslymfom Avstå 2016-07-21 2016-05-04
Praluent (uppdat) alirokumab Hyperkolesterolemi Införa  2019-02-13 2018-12-20
Radicut / Radicava edaravone Amyotrofisk lateral skleros (ALS) Avstå 2018-02-26 2017-11-17
Repatha (uppdat) evolocumab Hyperkolesterolemi Införa  2019-02-13 2018-12-20
Rinvoq upadacitinib Måttlig till svår reumatoid artrit Införa  2020-06-10 2020-04-03
Soliris eculizumab Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) Avstå 2018-07-20 2018-06-05
Soliris eculizimab Paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH) Avstå 2018-12-20 2018-10-04
Spravato esketamin Depression Avvakta 2020-03-06 2020-01-24
Tecentriq atezolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa 2018-07-06 2018-02-20
Tecentriq atezolizumab Urotelial cancer Införa 2018-07-06 2018-09-21
Tecentriq atezolizumab i kombination med paklitaxel/nab-paklitaxel Trippelnegativ bröstcancer Införa 2020-03-06 2019-12-02
Tecentriq atezolizumab i kombination med bevacizumab och kemoterapi Icke småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen Avstå  2019-10-03  2019-07-02
Tecentriq atezolizumab i kombination med nab-paklitaxel och karboplatin Icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp i första linjen Införa  2019-12-11 2019-12-11
Tecentriq atezolizumab i kombination med karboplatin och etoposid vid utbredd småcellig lungcancer Avstå  2020-03-06  2019-12-19
Ultomiris ravulizumab Paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH) Avstå  2019-12-11 2019-12-11
Vitrakvi larotrektinib Solida tumörer med påvisad fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen Avvakta  2019-12-11 2019-12-11
Xeljanz tofacitinib Måttlig till svår reumatoid artrit Införa  2020-06-10 2020-04-03
Xtandi enzalutamid Prostatacancer Införa 2018-10-17 2018-06-26
Zytiga abirateron Prostatacancer Införa 2018-10-17 2018-06-26

 

 

Senast ändrad: