Direkt till innehållet

Ordnat införande nya läkemedel

Nationellt ordnat införande av läkemedel

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. NT-rådet, Rådet för nya terapier, utser vilka läkemedel som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Nationellt ordnat införande drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicinteknik som är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Inom samverkansmodellen ingår även en marknad/förhandlingsfunktion och en livscykelfunktion, som inkluderar bland annat horizon scanning och uppföljning.

Vill du ta reda på om ett läkemedel kommer hanteras via nationell samverkan kan du söka på NT-rådets hemsida på janusinfo. Här finns även information om bland annat nationella avtal och tidiga bedömningsrapporter för kommande nya läkemedel.

Bilden nedan visar processen med det nationella ordnade införandet från horizon scanning av vilka läkemedel som kommer finnas tillgängliga i framtiden till uppföljning och utvärdering av de läkemedel som har införts.

Process: Nationellt ordnat införande av läkemedel

 

Rutiner ordnat införande

Rutiner och blanketter för ordnat införande.

Ordnat införande av läkemedel - Region Halland

I Region Halland tas rekommendationer från NT-rådet om hand enligt processen för ordnat införande av nya läkemedel. Rekommendationerna bereds och koordineras av läkemedelsstrateger på Regionkontoret. Regionala konsekvensanalyser inklusive bedömning av kostnadspåverkan utförs i samarbete med berörd verksamhet och centrala funktioner för ekonomi.

Underlag samt förslag till rekommendation bereds på Prioriterings- och Evidensrådet (PER) som tar fram beslutsrekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektör (HSD).

Ordnat införande av läkemedel

Införandebeslut för läkemedel

I Region Halland fattar Hälso- och sjukvårdsdirektören beslut om ordnat införande för läkemedel som hanterats i nationell kunskapsstyrning. Beslut tas inte för läkemedel där behandlingen inleds i regionsjukvård eftersom behandlingsbeslut inte sker i Region Halland. För aktuella beslut se tabell nedan.

Läkemedelsnamn Substans Indikation Införa / avstå Regionalt beslut Baserat på

NT-rådets rek

Aimovig erenumab Migränprofylax vid kronisk migrän Införa  2020-03-06 2019-11-25
Ajovy fremanezumab Migränprofylax vid kronisk migrän Införa  2020-03-06 2019-11-25
Alofisel darvadstrocel Komplexa perianala fistlar Avstå 2018-10-17 2018-06-28
Bavencio, Inlyta

avelumab i kombination med axitinib

 

Avancerad njurcellscancer Avstå 2020-10-07 2020-06-25
Besponsa inotuzumab ozogamicin Akut lymfatisk leukemi (ALL) Införa 2018-09-27 2018-05-16
Cabometyx kabozantinib Metastaserande njurcancer Införa 2018-07-20
Cinqaero reslizumab Eosinofil astma Införa 2017-11-01 2017-06-19
Crysvita borusumab x-kromosombunden hypofosfatemi Införa 2019-10-03 2019-06-05
Darzalex daratumumab Multipelt myelom Införa 2020-10-07 2020-06-25
Dupixent dupilumab Svår atopisk dermatit Införa 2018-07-20 2018-05-29
Emtricitabin tenofovirdisoproxil Emtricitabin tenofovirdisoproxil Pre-expositionsprofylax (PrEP) hiv-infektion Införa 2018-12-19 2018-06-11
Entresto sakubitril / valsartan Hjärtsvikt Införa 2019-03-30 2019-02-19
Gazyvaro obinutuzumab Follikulärt lymfom Avstå 2018-10-17 2018-05-21
Imbruvica ibrutinib Mantelcellslymfom Införa 2018-07-20 2017-12-28
Imbruvica ibrutinib Waldenströms makroglobulinemi Avstå  2019-02-13 2019-01-17
Imfinzi durvalumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) Införa  2019-02-13 2019-01-04
Kadcyla trastuzumab emtansin adjuvant behandling HER-2-positiv tidig bröstcancer Införa 2020-06-10 2020-03-20
Keytruda, Inlyta

pembrolizumab i kombination med axitinib

 

Avancerad njurcellscancer Avstå 2020-10-07 2020-06-25
Keytruda pembrolizumab i monoterapi och i kombination Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen Införa 2019-10-10 2019-03-29
Keytruda pembrolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa 2018-07-06 2018-02-20
Keytruda pembrolizumab Urotelial cancer Införa 2018-07-06 2018-09-21
Kyprolis karfilzomib Multipelt myelom Införa 2017-05-06 2017-03-20
Mylotarg gemtuzumabozogamicin Akut myeloid leukemi Avstå 2019-05-15 2019-03-07
Ninlaro ixazomib Multipelt myelom Införa 2018-07-20 2018-05-25
Nucala mepolizumab Eosinofil astma Införa 2017-11-01 2017-06-19
Nuedexta dextrometorfan / kinidin Amyotrofisk lateral skleros (ALS) Avstå 2018-07-20 2018-03-02
Ocrevus okrelizumab Multipel skleros Avstå  2019-02-13 2018-11-29
Olumiant baricitinib Måttlig till svår reumatoid artrit Införa  2020-06-10 2020-04-03
Onivyde irinotekan Bukspottkörtelcancer Avstå 2018-07-20 2018-03-02
Opdivo nivolumab Avancerad njurcellscancer Införa 2017-03-05 2017-04-01
Opdivo nivolumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa 2018-07-06 2018-02-20
Opdivo nivolumab Urotelial cancer Införa 2018-07-06 2018-09-21
Opdivo,  Yervoy nivolumab i

kombination med ipilimumab

Avancerad njurcellscancer Införa 2020-10-07 2020-06-25
Orkambi lumacaftor / ivacaftor Cystisk fibros Införa 2018-07-06 2018-06-29
Perjeta pertuzumab Adjuvant behandling av HER-2-positiv tidig bröstcancer Avstå  2019-02-13 2019-01-04
Pixuvri pixantron Non-Hodgkin-B-cellslymfom Avstå 2016-07-21 2016-05-04
Praluent alirokumab Hyperkolesterolemi Införa  2019-02-13 2018-12-20
Radicut / Radicava edaravone Amyotrofisk lateral skleros (ALS) Avstå 2018-02-26 2017-11-17
Repatha evolocumab Hyperkolesterolemi Införa  2019-02-13 2018-12-20
Rinvoq upadacitinib Måttlig till svår reumatoid artrit Införa  2020-06-10 2020-04-03
Soliris eculizumab Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS) Avstå 2018-07-20 2018-06-05
Soliris eculizimab Paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH) Avstå 2018-12-20 2018-10-04
Spravato esketamin Behandlingsresistent

egentlig depression

Införa 2020-11-10 2020-01-24
Tecentriq atezolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen Införa 2018-07-06 2018-02-20
Tecentriq atezolizumab Urotelial cancer Införa 2018-07-06 2018-09-21
Tecentriq atezolizumab i kombination med paklitaxel/nab-paklitaxel Trippelnegativ bröstcancer Införa 2020-03-06 2019-12-02
Tecentriq atezolizumab i kombination med bevacizumab och kemoterapi Icke småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen Avstå  2019-10-03  2019-07-02
Tecentriq atezolizumab i kombination med nab-paklitaxel och karboplatin Icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp i första linjen Införa  2019-12-11 2019-12-11
Tecentriq atezolizumab i kombination med karboplatin och etoposid vid utbredd småcellig lungcancer Avstå  2020-03-06  2019-12-19
Ultomiris ravulizumab Paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH) Avstå  2019-12-11 2019-12-11
Vitrakvi larotrektinib Solida tumörer med påvisad fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen Avvakta  2019-12-11 2019-12-11
Xeljanz tofacitinib Måttlig till svår reumatoid artrit Införa  2020-06-10 2020-04-03
Xtandi enzalutamid Prostatacancer Införa 2018-10-17 2018-06-26
Zytiga abirateron Prostatacancer Införa 2018-10-17 2018-06-26

 

 

Senast ändrad: