Direkt till innehållet

Ordnat införande nya läkemedel

Nationellt ordnat införande av läkemedel

Genom nationellt ordnat införande samverkar alla Sveriges regioner för att uppnå en jämlik, kostnadseffektiv och ändamålsenlig användning av nya läkemedel över hela landet. NT-rådet, Rådet för nya terapier, utser vilka läkemedel som ingår i nationell samverkan och ger rekommendationer om hur de bör införas och användas.

Nationellt ordnat införande drivs inom ramen för Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicinteknik som är en del av det nationella systemet för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården. Inom samverkansmodellen ingår även en marknad/förhandlingsfunktion och en livscykelfunktion, som inkluderar bland annat horizon scanning och uppföljning.

Vill du ta reda på om ett läkemedel kommer hanteras via nationell samverkan kan du söka på NT-rådets hemsida på janusinfo. Här finns även information om bland annat nationella avtal och tidiga bedömningsrapporter för kommande nya läkemedel.

Bilden nedan visar processen med det nationella ordnade införandet från horizon scanning av vilka läkemedel som kommer finnas tillgängliga i framtiden till uppföljning och utvärdering av de läkemedel som har införts.

Process: Nationellt ordnat införande av läkemedel

 

Rutiner ordnat införande

Rutiner och blanketter för ordnat införande.

Ordnat införande av läkemedel - Region Halland

I Region Halland tas rekommendationer från NT-rådet om hand enligt processen för ordnat införande av nya läkemedel. Rekommendationerna bereds och koordineras av läkemedelsstrateger på Regionkontoret. Regionala konsekvensanalyser inklusive bedömning av kostnadspåverkan utförs i samarbete med berörd verksamhet och centrala funktioner för ekonomi.

Underlag samt förslag till rekommendation bereds på Prioriterings- och Evidensrådet (PER) som tar fram beslutsrekommendation till Hälso- och sjukvårdsdirektör (HSD).

Införandebeslut för läkemedel

I Region Halland fattar Hälso- och sjukvårdsdirektören beslut om ordnat införande för läkemedel som hanterats i nationell kunskapsstyrning. Beslut tas inte för läkemedel där behandlingen inleds i regionsjukvård eftersom behandlingsbeslut inte sker i Region Halland. För aktuella beslut se tabell nedan.

 

Läkemedelsnamn Substans Indikation Regionalt beslut
Aimovig erenumab Migränprofylax vid kronisk migrän

Regionalt beslut från 2020-12-16

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation 2020-09-25 (uppdaterad 2021-01-18) med regionalt tillägg:

att i första hand välja det läkemedel som har lägst listpris vid nyinsättning

Ajovy fremanezumab Migränprofylax vid kronisk migrän

Regionalt beslut från 2020-12-16

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation 2020-09-25 (uppdaterad 2021-01-18) med regionalt tillägg:

att i första hand välja det läkemedel som har lägst listpris vid nyinsättning

Alofisel darvadstrocel Komplexa perianala fistlar

Regionalt beslut från 2018-10-17

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2018-06-28)

Bavencio avelumab Urotelial cancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Bör användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-08).

Bavencio i kombination med Inlyta avelumab i kombination med axitinib Avancerad njurcellscancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-01-15).

Beovu brolucizumab Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD)

Regionalt beslut från 2021-03-10

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-01-29)

Besponsa inotuzumab ozogamicin Akut lymfatisk leukemi (ALL)

Regionalt beslut från 2018-09-27

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2018-05-16)

Cabometyx kabozantinib Metastaserande njurcancer

Regionalt beslut från 2018-07-20

Kan användas enligt definition i regional ansökan:

  • Kan användas till patienter med avancerad metastaserande klarcellig njurcancer som fått återfall efter tidigare antiangiogen behandling (TKI-behandling) som andra linjens behandling eller senare.
  • Behandlande läkare bör registrera behandlingen i Patientöversikt njurcancer i INCA-portalen.

Cinqaero reslizumab Eosinofil astma

Regionalt beslut från 2017-11-01

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2017-06-19)

Crysvita borusumab x-kromosombunden hypofosfatemi

Regionalt beslut från 2019-10-03

Bör användas enligt NT-rådets rekommendation (2019-06-05)

Darzalex daratumumab Multipelt myelom

Regionalt beslut från 2020-10-07

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2020-06-25)

Dupixent dupilumab Svår atopisk dermatit

Regionalt beslut från 2018-07-20

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2018-05-29; uppdaterat utan ändring 2019-10-10)

Emgality galkanezumab Migränprofylax vid kronisk migrän

Regionalt beslut från 2020-12-16

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation 2020-09-25 (uppdaterad 2021-01-18) med regionalt tillägg:

att i första hand välja det läkemedel som har lägst listpris vid nyinsättning

Emtricitabin tenofovirdisoproxil emtricitabin tenofovirdisoproxil Pre-expositionsprofylax (PrEP) hiv-infektion

Regionalt beslut från 2018-12-19

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (begränsat införande; 2018-06-11)

Gazyvaro obinutuzumab Follikulärt lymfom

Regionalt beslut från 2018-10-17

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2018-05-21)

Givlaari givosiran Akut hepatisk porfyri

Regionalt beslut från 2021-06-09

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-11)

Imbruvica ibrutinib Mantelcellslymfom

Regionalt beslut från 2018-07-20

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2017-12-28 (uppdaterad 2020-11-20 utan ändring) med regionalt tillägg:

I de fall där behandling blir aktuell ska ansökan om individuell subvention lämnas in

Imbruvica ibrutinib Waldenströms makroglobulinemi

Regionalt beslut från 2019-02-13

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2019-01-17)

Imfinzi durvalumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC)

Regionalt beslut från 2019-02-13

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2019-01-04)

Imfinzi durvalumab i kombination med etoposid och antingen karboplatin eller cisplatin Utbredd småcellig lungcancer i första linjen

Regionalt beslut från 2020-12-16

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2020-10-08)

Kadcyla trastuzumab emtansin Adjuvant behandling HER-2-positiv tidig bröstcancer

Regionalt beslut från 2020-06-10

Bör användas enligt NT-rådets rekommendation (2020-03-20)

Kaftrio elexakaftor/ tezakaftor/ ivakaftor Cystisk fibros

Regionalt beslut från 2021-06-09

Att avvakta behandling enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-31) med regionalt tillägg:

För de individuella fall som skulle kunna vara aktuella för Kaftrio enligt NT-rådets rekommendation tas beslut om behandling via regionsjukvård

Keytruda i kombination med Inlyta pembrolizumab i kombination med axitinib Avancerad njurcellscancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2021-01-15).

Keytruda pembrolizumab i monoterapi och i kombination Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen

Regionalt beslut från 2021-06-09

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-12)

Keytruda pembrolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen

Regionalt beslut från 2021-03-10

Kan användas i andra hand enligt NT-rådets rekommendation (2021-01-15), gäller både för NSCLC av skivepiteltyp och NSCLC av icke-skivepiteltyp

Keytruda pembrolizumab Urotelial cancer

Regionalt beslut från 2018-07-06

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-08)

Kyprolis karfilzomib Multipelt myelom

Regionalt beslut från 2021-06-04

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-31)

Mylotarg gemtuzumab ozogamicin Akut myeloid leukemi

Regionalt beslut från 2019-05-15

Bör användas enligt NT-rådets rekommendation (2019-03-07)

Ninlaro ixazomib Multipelt myelom

Regionalt beslut från 2018-07-20

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2018-05-25)

Nucala mepolizumab Eosinofil astma

Regionalt beslut från 2017-11-01

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2017-06-19)

Nuedexta dextrometorfan / kinidin Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

Regionalt beslut från 2018-07-20

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2018-03-02)

Ocrevus okrelizumab Multipel skleros

Regionalt beslut från 2019-02-13

Att generellt avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2018-11-29)

Olumiant baricitinib Måttlig till svår reumatoid artrit

Regionalt beslut från 2020-12-16

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2020-09-25)

Ondexxya andexanet alfa Antidot vid blödningar vid behandling med faktor Xa-hämmare

Regionalt beslut från 2021-03-10

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2020-10-16)

Onivyde irinotekan Bukspottkörtelcancer

Regionalt beslut från 2018-07-20

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2018-03-02)

Opdivo nivolumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen

Regionalt beslut från 2021-03-10

Bör användas i första hand enligt NT-rådets rekommendation (2021-01-15), gäller både för NSCLC av skivepiteltyp och NSCLC av icke-skivepiteltyp

Opdivo nivolumab Urotelial cancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-08)

Opdivo i kombination med Yervoy nivolumab i

kombination med ipilimumab

Avancerad njurcellscancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Bör användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-01-15)

Opdivo i kombination med Yervoy nivolumab i kombination med ipilimumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen

Regionalt beslut från 2021-06-09

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-12)

Orkambi lumakaftor / ivakaftor Cystisk fibros

Regionalt beslut från 2018-07-06

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2018-06-29)

Perjeta pertuzumab Adjuvant behandling av HER-2-positiv tidig bröstcancer

Regionalt beslut från 2019-02-13

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2019-01-04)

Perjeta pertuzumab (kombineras med trastuzumab) Metastaserad bröstcancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Bör användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-12)

Perjeta pertuzumab (kombineras med trastuzumab) Neoadjuvant behandling av bröstcancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-12) med regionalt tillägg:

att de kriterier som anges i nationellt vårdprogram för bröstcancer ska följas

Phesgo kombinationspreparat pertuzumab, trastuzumab Metastaserad bröstcancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Bör användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-12)

Phesgo kombinationspreparat pertuzumab, trastuzumab Neoadjuvant behandling av bröstcancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-12) med regionalt tillägg:

att de kriterier som anges i nationellt vårdprogram för bröstcancer ska följas

Pixuvri pixantron Non-Hodgkin-B-cellslymfom

Regionalt beslut från 2016-07-21

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2016-05-04)

Polivy polatuzumab vedotin Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)

Regionalt beslut från 2020-12-16

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2020-09-11)

Praluent alirokumab Hyperkolesterolemi

Regionalt beslut från 2021-06-09

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-16)

Radicut / Radicava edaravone Amyotrofisk lateral skleros (ALS)

Regionalt beslut från 2018-02-26

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2017-11-17)

Repatha evolocumab Hyperkolesterolemi

Regionalt beslut från 2021-06-09

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-16)

Rinvoq upadacitinib Måttlig till svår reumatoid artrit

Regionalt beslut från 2020-12-16

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2020-09-25)

Soliris eculizumab Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

Regionalt beslut från 2021-06-09

Att avstå från generell användning enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-05).

Soliris eculizimab Paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH)

Regionalt beslut från 2021-06-09

Att avstå från generell användning enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-05)

Spravato esketamin Behandlingsresistent

egentlig depression

Regionalt beslut från 2020-11-10

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2020-06-25) med regionalt tillägg:

  • Ordination och administration av Spravato ska dokumenteras enligt de regiongemensamma rutinerna för läkemedelshantering, vilket i journalsystemet NCS innebär i Öppenvårdtempkurvan.
  • Läkemedlet beställs via regionens upphandlade läkemedelsförsörjning.

Tecentriq atezolizumab Icke-småcellig lungcancer (NSCLC) i andra linjen

Regionalt beslut från 2021-03-10

Kan användas i andra hand enligt NT-rådets rekommendation (2021-01-15), gäller både för NSCLC av skivepiteltyp och NSCLC av icke-skivepiteltyp

Tecentriq atezolizumab Urotelial cancer

Regionalt beslut från 2021-06-04

Kan användas i första linjens behandling, men bör avstås i andra linjens behandling enligt NT-rådets rekommendation (2021-03-08)

Tecentriq atezolizumab i kombination med paklitaxel/nab-paklitaxel Trippelnegativ bröstcancer

Regionalt beslut från 2020-12-16

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2020-09-04)

Tecentriq atezolizumab i kombination med bevacizumab och kemoterapi Icke småcellig lungcancer (NSCLC) i första linjen

Regionalt beslut från 2019-10-03

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2019-07-02)

Tecentriq atezolizumab i kombination med nab-paklitaxel och karboplatin Icke-småcellig lungcancer av icke-skivepiteltyp i första linjen

Regionalt beslut från 2021-06-09

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-12)

Tecentriq atezolizumab i kombination med karboplatin och etoposid Utbredd småcellig lungcancer i första linjen

Regionalt beslut från 2020-12-16

Att avstå från behandling enligt NT-rådets rekommendation (2020-10-08)

Ultomiris ravulizumab Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom (aHUS)

Regionalt beslut från 2021-06-09

Att avstå från generell användning enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-05).

Ultomiris ravulizumab Paroxysmal nocturn hemoglobinuri (PNH)

Regionalt beslut från 2021-06-09

Att avstå från generell användning enligt NT-rådets rekommendation (2021-02-05)

Vitrakvi larotrektinib Solida tumörer med påvisad fusion i Neurotrophic Tyrosine Receptor Kinase (NTRK)-genen

Regionalt beslut från 2021-03-10

Bör användas till barn i enlighet med NT-rådets rekommendation (2020-11-02) samt TLV:s förmånsbeslut (2020-10-23)

Att avstå behandling till vuxna enligt NT-rådets rekommendation (2020-11-02)

Xeljanz tofacitinib Måttlig till svår reumatoid artrit

Regionalt beslut från 2020-12-16

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2020-09-25)

Xtandi enzalutamid Prostatacancer

Regionalt beslut från 2018-10-17

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2018-06-26; uppdaterad utan ändring 2020-06-26)

Zytiga abirateron Prostatacancer

Regionalt beslut från 2018-10-17

Kan användas enligt NT-rådets rekommendation (2018-06-26; uppdaterad utan ändring 2020-06-26)

 

 

Senast ändrad: